Ympäristölautakunta, kokous 23.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 120 Maa-aines-ja ympäristölupa Niukkanen Kimmo ja Niukkanen Sari, Taka-Lapinvaara Rovaniemi

ROIDno-2020-638

Valmistelija

  • Carita Lallukka, ympäristötarkastaja, carita.lallukka@rovaniemi.fi

Perustelut

Niukkanen Kimmo ja Niukkanen Sari ovat hakeneet kalliokiviaineksen ottamiseen sekä ympäristölupaa maa-aineksen louhintaan, murskaamiseen ja varastointiin Rovaniemen Saarenkylän Taka-Lapinvaaraan tilalle Sammalmetsä RN:o 698-409-6-194. Samalla haetaan lupaa aloittaa toiminta ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa. 

Maa-aineslupaa haetaan kymmenen (10) vuoden aikana toteutettavalle yhteensä 70 000 m3:n suuruiselle kalliokiviaineksen otolle. Toiminta-alueen pinta-ala on noin 2,22 ha ja ottoalueen pinta-ala on 1,58 ha. Ottamissyvyydeksi 0–11 metriä. Alin ottotaso hakemuksen mukaan pohjoisosassa +180.00 ja eteläosassa +194.39. Maa-ainesta on tarkoitus murskata keskimäärin 20 000 tonnia vuodessa. Tuotantojaksoja alueella on arviolta 1-2 kappaletta, tuotantojakson ollessa 2-6 viikkoa kerrallaan. Murskaamista suoritetaan ma-pe klo 7.00–22.00 ja la klo 7.00–18.00, poraamista ma-pe klo 7.00–21.00, rikotusta ma-pe klo 8.00–18.00, räjäyttämistä ma-pe klo 8.00–18.00. Kuormaamista ja kuljetusta suoritetaan ma-pe klo 6.00–22.00 ja la klo 7.00– 18.00.

Ympäristötarkastaja:

Ympäristölautakunta päättää myöntää Niukkanen Kimmolle ja Niukkanen Sarille maa-aines- ja ympäristöluvan liitteen 1 mukaisesti. Hakijalle myönnetään maa-aineslain 21 §:n ja ympäristönsuojelulain 199 §:n mukainen oikeus aloittaa toiminta lupamääräyksien noudattaen päätöksessä määrättyä vakuutta vastaan mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Kun tämä lupapäätös on saanut lainvoiman ja luvanhakija on toimittanut luvan mukaisen vakuuden, alueelle myönnetty vanha maa-aineslupa 703/2019 lakkaa ja vanhan luvan vakuus palautetaan Niukkanen Kimmolle ja Niukkanen Sarille.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan esityksen mukaisesti.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Hakija, Lapin ELY-keskus, Rovaniemen kaupungin terveydensuojeluviranomainen, Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonta 2 kpl

Muutoksenhaku

OTE: Hallintovalitus, Vaasan HaO, 7/30 pv, ympäristönsuojelu

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen
Valitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle

Postiosoite:  PL 204, 65101 Vaasa
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
Sähköpostiosoite: vaasa.hao(at)oikeus.fi
Telefax: 029 5642 760
Puhelin: 029 5642 611(vaihde) tai 029 5642 780 (kirjaamo)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen maksu / oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30