Ympäristölautakunta, kokous 23.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 126 Maa-ainesluvan siirtäminen Metsähallitus Metsätalous Oy:lle, Selkärankakivalon kallio-alue, Rovaniemi, 624-2013

ROIDno-2020-2813

Valmistelija

  • Carita Lallukka, ympäristötarkastaja, carita.lallukka@rovaniemi.fi

Perustelut

MH-Kivi Oy (2025454-2) ja Metsähallitus Metsätalous Oy (2752751-5) ovat anoneet, että Rovaniemen Selkärankakivalon kallio-alue (624-2013) maa-ainesluvan haltijaksi hyväksytään Metsähallitus Metsätalous Oy.

Maa-aineslain (555/1981) 13 a §:n mukaan maa-ainesluvan siirrosta on ilmoitettava lupaviranomaiselle viipymättä, jos lupaan perustuva oikeus maa-ainesten ottamiseen siirretään toiselle. Aikaisempi luvanhaltija vastaa kuitenkin kaikista lupaan liittyvistä velvoitteista, kunnes hänen tilalleen on hakemuksesta hyväksytty toinen.

Lupaviranomainen voi määrätä, että uusi luvanhaltija asettaa ennen ainesten ottamista maa-aineslain 12§:ssä tarkoitetun vakuuden. Vakuuden määrää voidaan tarkistaa esimerkiksi luvan voimassaoloaikana tai luvan siirron yhteydessä. Uuden luvanhaltijan on esitettävä hyväksyttävissä oleva vakuus lupaviranomaiselle. Vakuutena voidaan pitää pankki- tai vakuutuslaitoksen antamaa omavelkaista takausta tai kunnan tilille tehtyä pankkitalletusta. Vakuuden tulee olla voimassa 12 kk luvan päättymisen jälkeen.

Rovaniemen kaupungin voimassaolevan maa-ainestaksan 5.4 mukaan Metsähallitus Metsätalous Oy:lle on maksettava vakuuden hyväksymisestä luvan siirtämisen yhteydessä 200 €. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta hyväksyy Metsähallitus Metsätalous Oy;n Selkärankakivalon kallio-alueen (624-2013) maa-ainesluvan haltijaksi.

Ympäristölautakunta määrää Metsähallitus Metsätalous Oy:lle 15 000 €:n vakuuden. Kun tämä siirtopäätös on saanut lainvoiman ja Metsähallitus Metsätalous Oy on toimittanut hyväksyttävän vakuuden, vapautetaan vanha luvanhaltija lupaan liittyvistä velvoitteista ja MH-Kivi Oy:lle palautetaan 10 000 €:n vakuus. Metsähallitus Metsätalous Oy:n on maksettava uuden vakuuden hyväksymisestä luvan siirtämisen yhteydessä 200 €. 

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

MH-Kivi Oy ja Metsähallitus Metsatalous Oy

Muutoksenhaku

Hallintovalitus
OTE: Hallintovalitus Pohjois-Suomen Ha-o 7/30 pv, julkinen kuulutus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään.

Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana oleva yleisen edun vuoksi.

Valitusaika ja valituksen perille toimittaminen
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaantipäivästä. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua julkisen kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Isokatu 4, 96100 Oulu
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Puhelinnumero: vaihde: 029 56 42800
Faksi: 029 56 42841
Sähköposti pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Aukioloaika: ma-pe 8-16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen maksu / oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30