Ympäristölautakunta, kokous 23.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 123 Ympäristölautakunnan talousarviokortti 2021

ROIDno-2019-1618

Valmistelija

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupungin talousarvio ja taloussuunnitelma laaditaan suunnittelukaudelle 2021–2023. Suunnittelukauden ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi ja kaksi seuraavaa vuotta ovat suunnitelmavuosia.

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 8.9.2020 §304 talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2022 - 2023 laadintaohjeet sekä määrärahakehyksen vuodelle 2021. Ympäristölautakunnan osuus koko kaupungin talousarviokehyksestä on 6,45 miljoonaa euroa.

Talousarviokortti sisältää kuvauksen lautakunnan perustehtävistä, keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2021 sekä mittarit, joiden avulla toteutumista seurataan. Lautakunnalle raportoidaan osavuosikatsauksen yhteydessä tavoitteiden toteutumista talousarviovuodelta.

Suunnitteluohjeen mukaan toimielimien tulee lausua talousarviosta ja käsitellä tuloskortit 30.9.2020 mennessä.

Ympäristölautakunnan talousarvioesitys on 6,45 miljoonaa euroa. Esitys on kaupunginhallituksen antaman raamin mukainen.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta hyväksyy liitteenä olevan ympäristölautakunnan tuloskortin 2021 ja esittää sitä kaupunginhallitukselle koko kaupungin talousarvioon 2021 liitettäväksi.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Janne Juotasniemi, Jari Airaksinen

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.