Ympäristölautakunta, kokous 23.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 125 Ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle Hirvaan maalämpöasiassa

ROIDno-2020-2931

Valmistelija

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa asiaan, joka koskee Kaija-Leena ja Jouko Pulkkisen vaatimusta velvoitaaa naapuria hakemaan maalämpökaivolle vesilain mukainen lupa ja keskeyttämään maalämpökaivon rakentaminen ja käyttäminen Hirvaalla.

Pulkkisten esittämää asiaa on käsitelty Rovaniemen kaupungin toimesta kahteen otteeseen. Loppuvuodesta 2017 kaupunki antoi vastineen asianajotoimisto Jurmulle koskien Pulkkisten korvausvaadetta väitetystä ympäristövahingosta. Vastineesta käy hyvin ilmi alueen maankäytön suunnittelun historia Hirvaan yleiskaavatyön yhteydessä. Lisäksi ympäristöpäällikkö on 5.5.2020 antanut lausunnon Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon samasta asiasta. Lausunto on saatettu lautakunnan tietoon toukokuun 2020 kokouksessa .

Oheismateriaalina em. vastine ja lausunto sekä muu asian käsittelystä kertynyt aineisto.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Lausuntonaan ympäristölautakunta toteaa seuraavaa:

Ympäristölautakunta viittaa kaupungin vastineeseen 1.12.2017 ja ympäristöpäällikön lausuntoon 5.5.2020. Lisäksi lautakunta lähettää Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon liitteesä 1 olevan vs. ympäristötarkastaja geologi Pekka Peurasen laatiman lausunnon. 

Yhteenvetona lautakunta toteaa, että asiakirjojen mukaan Tuomimaantielle ja Varpumaantielle on rakennettu yhteensä 10 maalämpökaivoa. Vesilain mukaisen luvan vaatiminen viimeisen yhdennentoista maalämpökaivon kohdalla on perusteeton. 

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, www.avi.fi/muistutus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.