Ympäristölautakunta, kokous 24.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Ilmoitusasiat

Perustelut

Eurofins Ahma Oy:n raportti Kuusiselän kaatopaikan velvoitetarkkailun tuloksista vuodelta 2020, Rovaniemi.

Eurofins Ahma Oy:n raportti Napapiirin Kala Oy:n Vanttauskosken kalanviljelylaitoksen velvoitetarkkailun tuloksista vuodelta 2020, Rovaniemi.

Eurofins Ahma Oy:n raportti Napapiirin Kala Oy:n Vian kalanviljelylaitoksen velvoitetarkkailun tuloksista vuodelta 2020, Rovaniemi.

Lapin aluehallintoviraston arviointiraportti 18.12.2020, Kunnallisen ympäristöterveydenhuollon arviointi- ja ohjauskäynti, Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto

Lapin ELY-keskuksen päätös LAPELY/5264/2020 ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta yksittäistapauksessa, Suhangon kaivoksen purkuputken rakentaminen ja  putken kautta tapahtuva vesien johtaminen Kemijokeen.

Lapin ely-keskuksen päätös AKK Sports Oy:n jättämästä meluilmoituksesta, joka koskee MM-rallin 2021 osakilpailun järjestämistä Rovaniemen, Kemijärven ja Ranuan kuntien alueella, Rovaniemi, Ranua.

Lapin ely-keskuksen päätös luonnonsuojelualueen perustamisesta yksityisen omistamalle maalle kiinteistöllä 698-408-76-8, Rovaniemi. 

Lapin ely-keskuksen päätös, jolla on hyväksytty Lapin ely-keskuksen Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen suunnitelma Suukosken sillan rakentamisen aikaiseksi vedenlaadun tarkkailemiseksi, Tervola.

Napapiirin Vesi Oy:n valvontatutkimusohjelma vuosille 2021 - 2025. Valvontatutkimusohjelma on laadittu yhteistyössä terveystarkastajan ja Napapiirin Vesi Oy:n kanssa. 

Metsähallituksen päätös, jolla perhostensuojelutyöryhmälle on myönnetty lupa liikkumiseen ja näytteenottoon Metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluuun varatuilla aluella koko maassa. 

Metsähallituksen päätös, jolla pistiäistyöryhmälle on myönnetty lupa liikkumiseen ja näytteenottoon Metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluuun varatuilla aluella koko maassa. 

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös, jolla on hyväksytty Kemijoki Oy:n jättämä Sierilän voimalaitoksen vesitalouslupapäätöksen lupamääräyksen mukainen selvitys rapukannan tilasta ja suunnitelmasta toimenpiteiksi rapukannalle ja ravustuksella aiheutuvien haittojen estämiseksi ja kompensoimiseksi, Rovaniemi

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös Lapin ely-keskuksen Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen hakemuksesta Suukosken sillan uusimiseksi ja työnaikaisen sillan ja kiertotien rakentamiseksi, Tervola 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 29.1.2021 Dno: 01847/19/5404: Rovaniemen kaupungin ympäristötarkastajan 4.11.2019 §29 antopv. 8.11.2019 maa-aineslupa-päätöksestä ROIDNO-2019-1331.

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunnan raportti kemikaalien käytöstä Tervolan  varastolla vuonna 2020, Tervola

Ranuan Bioenergia Oy:n raportti Aitamaantaussuon turvetuotantoalueen velvoitetarkkailun tuloksista vuodelta 2020, Ranua.

Tunturi-Lapin Vesi Oy:n valvontatutkimusohjelma vuosille 2021 2025. Valvontatutkimusohjelma on laadittu yhteistyössä terveystarkastajan ja Tunturi-Lapin Vesi Oy:n kanssa. Konsulttina on toiminut Eurofins Ahma Oy.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Rovaniemen ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa asiassa Suosiolan voimalaitoksen ympäristöluvan tarkistaminen, tehdyt selvitykset ja lupien yhdistäminen. Asiassa ei ole tarvetta antaa lausuntoa. 

Pohjois-suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Rovaniemen ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon lausuntoa Kaihuan kalankasvatuslaitoksen ympäristö- ja vesitalouslupa-asiassa. Ympäristö- ja terveydensuojelun viranomaisella ei ole tarvetta antaa asiasta lausuntoa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.