Ympäristölautakunta, kokous 24.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle valistusasiassa, Asunto Oy Ounaskivi, ympäristölautakunnan päätös 16.12.2020 § 163

ROIDno-2020-3244

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Hannu Kangas, rakennustarkastaja, hannu.kangas@rovaniemi.fi

Perustelut

As Oy Ounaskivi on jättänyt 13.10.2020 oikaisuvaatimukset rakennuslupapäätökseen 2020-825, lupa koskee 2400mm korkean aidan rakentamista.

Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii asian saattamista Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnan käsiteltäväksi ja vaatii, että:

 • Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta kohtuullistaa As Oy Ounaskiven rajan tuntumaan tulevan aidan korkeutta sekä mahdollisesti elementin valonsäteen läpäiseväksi

 

Oikaisuvaatimus sekä huomautus naapurin kuulemisesta ja muut asiakirjat oheismateriaalina, oikaisuvaatimus on saapunut määräaikana.

 

Rakennustarkastaja on päätöksellään hyväksynyt rakennuslupahakemuksen 2020-825 §155, päätöspäivämäärä 29.09.2020 koskien edellä aitaa. Oikaisuvaatimuksen tekijä jätti huomautuksen ko. rakennuslupahakemukseen.

As Oy Ounaskiven  naapurin kuulemisen huomautuksessa liittyen aidan rakentamiseen on tuotu esille seuraavia epäkohtia / ongelmia:

 • Aita näkyisi paljaana pihalle ja olisi hurja näky
 • As Oy Ounaskivi vastustaa ehdottomasti kyseisen aidan rakentamista
 • Korkea puuaita, olemassa oleva puuvaja, 4 suurta kuivunutta mäntyä, sauna ja autokatosrakennus sekä pienenpi hirsirakennus sijaitsevat hyvin lähellä toisiaan. Miten paloturvallisuustekijät pystytään takaamaan
 • Aita ei ole riittävän korkea, että näkösuoja As Oy Ounaskiven 2-3 kerroksiin saavutettaisiin. Pihan näkösuojaksi riittäisi matalampi aita. Lisäksi korkea aita varjostaa pihaa johon on tarkoitus istuttaa puita.

 

Lisäksi oikaisuvaatimuksessa on tuotu esille seuraavat asiat

 • As oy:n pihalta katsottuna se näkyy paljaana elementtinä ja on visuaalisesti sopimaton muuten vehreään ympäristöön.
 • Korkea aita heikentää As Oy:n pohjakerrosten asuntojen arvoa.
 • Korkea aita estää valon pääsemisen btalon alapihalle.
 • As oy voisi hyväksyä 1,8 metriä korkean aidan

 

Rakennustarkastajan päätöksessä sekä lupavalmistelussa on huomioitu lupahakemukseen jätetty huomautus, lisäehtoja päätökseen ei ole katsottu tarpeelliseksi.. Rakennuspaikalla on pidetty katselmus tilanteen hahmottamiseksi sekä osapuolten kanssa on pyritty neuvottelemaan ratkaisusta ennen lupakäsittelyä. Lupavalmistelussa on lisäksi pyydetty lausunto Kaupunginarkkitehdiltä.

Lausunnossaan Kaupunginarkkitehti on lausunnut seuraavaa:

”Mikäli tonttien välisen aidan tarpeellisuudesta, rakentamisesta tai kustannusten jakoperusteista syntyy erimielisyyttä, asian ratkaisee rakennusvalvontaviranomainen. Aitaa rakennettaessa rajamerkkiä ei saa siirtää tai hävittää. Kuusiaidan kaataminen on muuttanut pihamaisemia suuresti ja kuusiaidan korvaamisen tarve on ymmärrettävä yksityisyyden/piharauhan kannalta. 2400 mm korkea aita on kiistämättä huomattavan korkea, mutta koska se sijaitsee kortelialueen keskellä, ei sillä ole kaupunkikuvallista vaikuttavuutta. Kivikatu 10 voi halutessaan istuttaa pehmentävää kasvilisuutta, l. pensaita, aidan läheisyyteen, kuitenkin sen verran siitä irti, että että kasvit eivät aiheuta (puu-)aidalle lahovaurioriskiä.”

 

Esitys:

Ympäristölautakunta päättää hylätä As Oy Ounaskiven tekemän oikaisuvaatimuksen ja toteaa, että oikaisuvaatimuksella esitetyillä perusteilla ei ole syytä muuttaa rakennustarkastajan rakennuslupapäätöstä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää rakennustarkastajan esityksen mukaisesti.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Hannu Kangas, rakennustarkastaja, hannu.kangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt Rovaniemen ympäristölautakuntaa antamaan lausunnon Asunto Oy Ounaskivi:n valitukseen Rovaniemen ympäristölautakunnan päätöksestä 16.12.2020 § 163, Rakennuslupa 2020-825. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden toimittama lausuntopyyntö sekä siihen liittyvät asiakirjat oheismateriaalina.

Lausunnon antamisen määräaika oli 25.2.2021, jota on jatkettu ympäristölautakunnan kokousajankohdan vuoksi 5.3.2021 saakka.

 

Valituksen tekijä vaatii, että hallinto-oikeus:

Kohtuullistaa raja-aidan korkeuden ja rakenteen. Asunto Oy Ounaskivi on valmis hyväksymään 1.8 metriä korkean aidan, jos se olisi rakenteeltaan suunniteltua aitaa hieman kevyempi. Lisäksi Asunto Oy Ounaskivi hakee hallinto-oikeudelta päätöksen täytäntöönpanokieltoa.

 

Rakennustarkastaja

 

Ympäristölautakunnan 16.12.2020 kokouksessa tekemän päätöksen § 163, rakennuslupa 2020–825 sekä hakemuksessa olevien asiapapereiden lisäksi ympäristölautakunta toteaa seuraavaa:

Myönnetty rakennuslupapäätös on käsitelty asemakaavaan, asemakaavamääräykseen, Rovaniemen kaupungin rakennusjärjestykseen ja maankäyttö- ja rakennuslain 125 § perustuen.

Asemakaavamääräyksissä alueelle ei ole määritelty aidan enimmäiskorkeutta. Rovaniemen kaupungin rakennusjärjestyksen mukaan aidan tulee soveltua materiaaleiltaan, korkeudeltaan ja muulta ulkoasultaan ympäristöön.  Rakennusjärjestyksessä ei ole määritelty aidan enimmäiskorkeutta.  Aita soveltuu ympäristöönsä eikä sillä ole merkittävää kaupunkikuvallista merkitystä.                           

Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle jätetyssä valituksessa ei ole tullut esille sellaista uutta asiatietoa, jonka nojalla Rovaniemen ympäristölautakunnan päätös tulisi kumota tai muuttaa. Valitus tulisikin hylätä ja pysyttää voimassa annettu päätös.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää rakennustarkastajan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.