Ympäristölautakunta, kokous 24.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Lausunto Nivankylä Ylikylä osayleiskaavan laajennus

ROIDno-2019-2753

Valmistelija

  • Hannu Kangas, rakennustarkastaja, hannu.kangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Kuvaus

Rovaniemen kaupungin kaavoitus on pyytänyt ympäristölautakunnalta lausuntoa Nivankylä-Ylikylä osayleiskaavan laajennusehdotuksesta.

Osayleiskaavan laajennus sijoittuu Kittiläntien vasemmalle metsäalueen puolelle noin 10km etäisyydellä Rovaniemeltä Kittilänsuuntaan mentäessä. Tilalle 698-401-19-163 on tavoitteena osoittaa matkailupalvelujen aluetta niin, että tilalle voidaan rakentaa kaikki tarpeelliset palvelut käsittävä matkailupalveluyksikkö. Alueelle on tarkoitus rakentaa keskusrakennus (reseption, info, ohjelmapalvelut) kaksikerroksisia majoitusrakennuksia ja revontuli-igluja. Hankkeen toteuttaisi Napapiirin alueella toimiva matkailuyritys Olavi Pokka Oy. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena niin, että sitä saa käyttää suoraan rakennuslupien myöntämisen perusteena (MRL 44.1 §).

Yleiskaavaluonnos on valmisteltu yrittäjän tavoitteet huomioon ottaen. Tavoitteiden sijoittaminen maastoon on tutkittu maastossa ja maastomallilla. Yleiskaavaluonnoksella tila 698-401-19-163 osoitetaan yhdeksi matkailupalvelujen alueeksi. Rakentamisen määrä ja rakennuspaikkojen muodostuminen ohjataan samoilla määräyksillä joilla Nivankylä Ylikylä Osayleiskaavan aikaisemmin kaavoitetuilla matkailupalvelujen alueilla on ohjattu. Yleiskaavan laajennuksessa mukana oleva tilan 698-401-19-187 alue osoitetaan maa- ja metsätalousalueeksi, jolle kaavalla ei osoiteta mitään käyttöä ohjaavia määräyksiä.

Kaavanprosessin käsittelystä ja hyväksymismenettelyistä vastaa Rovaniemen kaupunki. Kaavan toteuttamisesta vastaa alueen maanomistaja. Alue on liitettävissä kunnalliseen vesijohtoverkostoon. Jätevedet johdetaan viemäriverkostoon tai käsitellään tilakohtaisesti asetuksen mukaisesti. Sähköhuollosta alueella vastaa Rovakaira Oy.

 

Rakennustarkastajan ehdotus:

Ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa Nivankylä-Ylikylä osayleiskaavan laajennusehdotuksesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää rakennustarkastajan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.