Ympäristölautakunta, kokous 24.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle Napapiirin Kuljetus Oy:n maa-aines- ja ympäristölupa-asiassa

ROIDno-2019-2512

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Carita Lallukka, ympäristötarkastaja, carita.lallukka@rovaniemi.fi

Perustelut

Napapiirin Kuljetus Oy on hakenut maa-aineslupaa kalliolouheen, soran ja hiekan otolle sekä ympäristölupaa maa-aineksen louhintaan, murskaamiseen ja varastointiin Rovaniemen Alakorkalon Tuomivaaraan, tilalla Tuomivaara RN:o 698-401-28-71. Samalla haetaan lupaa aloittaa toiminta ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa. 

Hakemuksesta annettiin kaksi (2) lausuntoa ja jätettiin neljä (4) muistutusta. Hakija antoi vastineensa muistutuksista ja lausunnosta sekä muutti ottamissuunnitelmaa Lapin ELY-keskuksen antaman lausunnon mukaisesti.

 

Ympäristötarkastaja:

Ympäristölautakunta päättää myöntää Napapiirin Kuljetus Oy:lle maa-aines- ja ympäristöluvan liitteen 1 mukaisesti. Lupaa toiminnan aloittamiselle ennen päätöksen lainvoimaisuutta ei myönnetä koska lupaviranomainen katsoo, ettei asiassa ole esitetty sellaista perusteltua syytä, jonka nojalla lupa katsottaisiin mahdolliseksi myöntää.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Carita Lallukka, ympäristötarkastaja, carita.lallukka@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta myönsi Napapiirin Kuljetus Oy:lle 26.8.2020 § 107 maa-ainesluvan sekä ympäristöluvan louhintaan ja murskaamiseen Rovaniemen Alakorkalon Tuomivaaraan tilalle Tuomivaara RN:o 698-401-28-71. Ympäristölautakunta ei myöntänyt toiminnalle aloittamisoikeutta ennen lupapäätöksen lainvoimasuutta.

Päätöksestä on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen Hannele Heikinheimon ja kumppaneiden toimesta. Vaasan hallinto-oikeus on pyytänyt Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnan lausuntoa asiassa. 

Lausuntopyyntö ja valitus oheismateriaalina.

 

Ympäristötarkastaja: 

Lausuntonaan Vaasan hallinto-oikeudelle ympäristölautakunta viittaa 26.8.2020 § 107 tekemäänsä päätökseen ja päätöksen perusteluihin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

vaasa.hao@oikeus.fi Dnro 20135/2020

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.