Ympäristölautakunta, kokous 24.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Maa-aineslupa ja ympäristölupa Aarre Söderlund Kalliovaara, Rovaniemi

ROIDno-2020-320

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pekka Peuranen, ympäristötarkastaja, pekka.peuranen@rovaniemi.fi

Perustelut

Aarre Söderlund on hakenut maa-aines ja ympäristölupaa kalliokiviaineksen louhintaan ja murskaamiseen Rovaniemen Alakorkalon  tilalle Kalliovaara RN:o 698-401-29-115. Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. Hakemuksesta on pyydetty Rovaniemen terveydensuojeluviranomaisen, Lapin ELY-keskuksen ja Museoviraston/ Lapin Maakuntamuseo lausunto.Aarre Söderlund on hakenut maa-aines ja ympäristölupaa kalliokiviaineksen louhintaan ja murskaamiseen Rovaniemen Alakorkalon  tilalle Kalliovaara RN:o 698-401-29-115. Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. Hakemuksesta on pyydetty Rovaniemen terveydensuojeluviranomaisen, Lapin ELY-keskuksen ja Museoviraston/ Lapin Maakuntamuseo lausunto.

 

Ympäristötarkastaja:

Ympäristölautakunta päättää myöntää Aarre Söderlundille maa-aines- ja ympäristöluvan liitteen 1 mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteluun lisäselvityksiä varten.

 

Ympäristölautakunta piti tämän asian käsittelyn jälkeen tauon klo 17.00 - 17.11.

Valmistelija

  • Pekka Peuranen, ympäristötarkastaja, pekka.peuranen@rovaniemi.fi

Perustelut

Aarre Söderlund on hakenut maa-aines ja ympäristölupaa kalliokiviaineksen louhintaan ja murskaamiseen Rovaniemen Alakorkalon  tilalle Kalliovaara RN:o 698-401-29-115. Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. Hakemuksesta on pyydetty Rovaniemen terveydensuojeluviranomaisen, Lapin ELY-keskuksen ja Museoviraston/ Lapin Maakuntamuseo lausunto.

Hirvaan osayleiskaavassa kiinteistön lounaisosa on luvanhakijan omistuksella, merkinnällä Ra 1, loma-asuntoalue jolle saa rakentaa myös matkailua palvelevia rakennuksia, ympäristöhaittaa aiheuttamatonta yritystoimintaa sekä huoltorakennuksia. Kiinteistölle ei ole rakennettu em. rakennuksia. Ottoalueelta on yleiskaavan mukaiselle, Ra 1 alueelle matkaa noin 100 metriä. Kaavamerkinnän vaikutusta lupakäsittelyyn on selvitetty mm. Lapin ELY-keskuksen kanssa.

Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta on pyytänyt lisäselvitystä Aarre Söderlundilta seuraavista asioista:

Kiinteistölle on myönnetty 4 maa-aineslupaa, onko tarvetta viidennelle luvalle

Onko Rovaniemellä tarvetta kalliokiviaineksen otolle vaaran rinteessä

Vaikuttavatko louhintatyöt suunniteltuun uuteen koulurakennukseen

Onko louhinnasta haittaa lähimpiin yli 500 metrin päässä oleviin taloihin

Aarre Söderlund on antanut vastauksen kysymyksiin (liite oheismateriaalina).

 

Ympäristötarkastaja

Ympäristölautakunta päättää myöntää Aarre Söderlundille maa-aines- ja ympäristöluvan liitteen 1 mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Hakija, Lapin ELY-keskus ympäristö- ja luonnonvarat, Rovaniemen kaupungin ympäristöterveydensuojeluviranomainen

Muutoksenhaku

OTE: Hallintovalitus Vaasan HaO, 7/30 pv, julkinen kuulutus, ympäristönsuojelu

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua julkisen kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen
Valitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle

Postiosoite:  PL 204, 65101 Vaasa
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
Sähköpostiosoite: vaasa.hao(at)oikeus.fi
Telefax: 029 5642 760
Puhelin: 029 5642 611(vaihde) tai 029 5642 780 (kirjaamo)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen maksu / oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30