Ympäristölautakunta, kokous 24.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Maa-aineslupa ja ympäristölupa Napapiirin Kuljetus Oy Äijänlehto III, Rovaniemi

ROIDno-2020-3405

Valmistelija

  • Carita Lallukka, ympäristötarkastaja, carita.lallukka@rovaniemi.fi

Perustelut

Äijänlehdon toiminta-alue sijoittuu tiloille Nakulehto RN:o 698-401-63-3, Pesälehto RN:o 698-401-63-85, Härkälampi RN:o 698-401-7-170, Metsola RN:o 698-401-7-171, Härkäkangas RN:o 698-401-7-172 ja Kurkisuo RN:o 698-401-7-173 (Äijänlehdon sora-alue). Kaupungin keskusta sijoittuu noin 11 km luoteeseen ottoalueelta katsottuna. Ranuantieltä ottoalueelle on matkaa Kroopinpalontietä pitkin noin 5,4 km.

Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta on myöntänyt tilalle Pesälehto RN:o 698-401-63-85 maa-ainesluvan 684/2017 (YMLA 22.11.2017 § 167) ja tilalle Nakulehto RN:o 698-401-63-3 maa-aines- ja ympäristöluvan 704/2019 (YMLA 27.2.2019 § 28). Hakijalla on tarkoitus yhdistää nykyiset lupa-alueet ja laajentaa toimintaa lounaaseen.

Maa-aineslupaa haetaan kymmenen (10) vuoden aikana toteutettavalle yhteensä 1 230 000 m3:n suuruiselle soran ja hiekan otolle. Haettavan ottoalueen pinta-ala on 21,24 ha. Alin ottotaso on hakemuksen mukaan alueen lounaispäässä +103.00 ja alueen kaakkoispäässä +105.00 (N2000). Otettava maa-aines käytetään lähialueiden rakennuskohteisiin.

Ympäristölupaa haetaan maa-aineksen murskaamiseen. Maa-ainesta on tarkoitus murskata keskimäärin 220 000 tonnia vuodessa (maksimissaan 440 000 t/a). Murskaamista suoritetaan ma-pe klo 6.00–22.00 ja rikotusta ma-pe klo 6.00–22.00. Kuormaamista ja kuljetusta suoritetaan ma-pe klo 6.00–22.00 ja la klo 7.00–21.00. Murskaustoimintaa alueella on 1-2 kk vuodessa.

Hakemuksesta annettiin yksi lausunto ja jätetiin yksi muistutus. Terveydensuojeluviranomaisella ei ollut huomautettavaa hakemuksesta. Hakija on antanut vastineensa muistutuksesta.

 

Ympäristötarkastaja:

Ympäristölautakunta päättää myöntää Napapiirin Kuljetus Oy:lle maa-aines- ja ympäristöluvan liitteen 1 mukaisesti. Hakijalle myönnetään maa-aineslain 21 §:n ja ympäristönsuojelulain 199 §:n mukainen oikeus aloittaa toiminta lupamääräyksien noudattaen päätöksessä määrättyä vakuutta vastaan mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Kun tämä lupapäätös on saanut lainvoiman ja luvanhakija on toimittanut tämän päätöksen mukaisen vakuuden, alueelle myönnetyt maa-ainesluvat 684/2017 sekä 704/2019 lakkaavat ja lakkautuneiden lupien vakuudet palautetaan Napapiirin Kuljetus Oy:lle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan esityksen mukaisesti.

Päätös

TImo Lappalainen esitti, että lupahakemus palautetaan ja käsitellään uudelleen vastineen esittäjän vaatimalla tavalla. Puheenjohtaja totesi, että Lappalaisen esitys raukeaa kannattamattomana.

Ympäristölautakunta päätti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

 

Ympäristölautakunta piti tämän asian käsittelyn jälkeen tauon klo 17.08 - 17.20.

Tiedoksi

Hakija, Lapin ELY-keskus, Rovaniemen kaupungin terveydensuojeluviranomainen, Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonta 2 kpl

Muutoksenhaku

OTE: Hallintovalitus Vaasan HaO, 7/30 pv, julkinen kuulutus, ympäristönsuojelu

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua julkisen kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen
Valitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle

Postiosoite:  PL 204, 65101 Vaasa
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
Sähköpostiosoite: vaasa.hao(at)oikeus.fi
Telefax: 029 5642 760
Puhelin: 029 5642 611(vaihde) tai 029 5642 780 (kirjaamo)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen maksu / oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30