Ympäristölautakunta, kokous 24.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Oikaisuvaatimus Jupon Erä ry:n muutetusta ympäristöluvasta

ROIDno-2017-10

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Harri Katainen, ympäristötarkastaja, harri.katainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Jouni Vaaraniemi, Ari Rovanperä ja Teijo Rovanperä ovat hakeneet muutosta Metsästyseura Jupon Erä ry:lle 2014 myönnettyyn ampumaradan ympäristölupaan. Hakemuksessa haetaan muutosta kilpailukalenterin julkaisutapaan, vaaditaan ampumaradan sulkemista kesäajalle / siiheksi kunnes ampumamelua on mitattu, vaaditaan meluraja-arvojen soveltamista myös vanhoille radoille sekä yleisesti lupamääräysten noudattamista. 

Ympäristönsuojeluviranomainen on ottanut asian tutkittavaksi ympäristönsuojelulain 89 §:n mukaisena parhaan käyttökelpoisen tekniikan käyttöönottoasiana. Kyseessä on jo toinen kyseisen luvan muutoshakemus osittain samojen hakijoiden toimesta. 

Liite 1. Päätös

Ympäristötarkastaja Harri Katainen:

Ympäristötarkastaja esittää että Jupon Erä ry:lle 26.6.2014 myönnetyn ympäristöluvan lupamääräystä neljä muutetaan päätöksestä ilmenevällä tavalla, muilta osin muutoksenhaku hylätään. 

   

Päätösehdotus

Esittelijä

Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan esityksen mukaisesti. 

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Harri Katainen, ympäristötarkastaja, harri.katainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Asian taustaa

Jupon Erä Ry:lle on myönnetty ampumaradan ympäristölupa 26.6.2014. Jouni Vaaraniemi, Ari Rovanperä ja Teijo Rovanperä ovat tehneet lainvoimaisen ympäristöluvan muutoshakemuksen 29.12.2016, muutoshakemusta on täydennetty 2017 ja 2019. Ympäristöluvan muutoshakemuksesta on annettu päätös Rovaniemen ympäristölautakunnan kokouksessa 21.10.2020 § 136, päätöksestä on luonnollisesti annettu valitusosoitus Hallinto-oikeuteen.

9.11.2020 Jouni Vaaraniemi, Ari Rovanperä ja Teijo Rovanperä ovat panneet vireille hallintolain 50 ja 52 pykälien mukaisen vaatimuksen poistaa lautakunnan 21.10.2020 § 136 päätös ja ratkaista asia uudelleen hallintolain edellä mainittujen pykälien nojalla. Muutoksenhakijoiden oikaisuvaatimus liitteenä 1.

Asiassa tehty selvitys

Ympäristövalvonta on perehtynyt oikaisuvaatimukseen. Oikaisuvaatimus on tehty ympäristölautakunnalle hallintolain 50 ja 52 pykälien mukaisena asiavirheen korjaamisena jolloinka viranomainen voi poistaa virheellisen päätöksen ja ratkaista asian uudelleen mikäli on tapahtunut menettelyvirheitä. Ympäristölautakunnan päätöksessä 21.10.2020 § 136 ei ole tapahtunut menettely- tai asiavirhettä.

Lisäksi ympäristövalvonnan tietoon on tullut, että Vaaraniemi ja Rovanperä ovat tehneet hallinto-oikeuteen muutoksenhaun samassa asiassa.

Ympäristötarkastaja

Muutoksenhakijoiden vaatimus Rovaniemen ympäristölautakunnan päätöksen 21.10.2020 § 136 poistamisesta ja uudelleen ratkaisemisesta hylätään perusteettomana.

Päätöksen perustelut

Hallintolain 50§ mukainen käsittely tarkoittaa selkeän asiavirheen korjaamista, jolloin tehdyn päätöksen tulisi perustua selvästi virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen, väärään lain soveltamiseen taikka asiassa tapahtuneeseen menettelyvirheeseen tai että asiaan on tullut uutta olennaista selvitystä. Mikään edellä mainitusta ehdoista ei täyty.

Vaatimuskirjeessään muutoksenhakijat ovat esittäneet laajalti omia näkemyksiä ja mielipiteitään.  Asia ei sovellu viranomaisen käsiteltäväksi asiavirheen korjaamisena. Lähes saman sisältöinen valitusasiakirja onkin vireillä Vaasan Hallinto-oikeudessa joka on asiassa oikea oikaisuvaatimus viranomainen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan esityksen mukaisesti.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Jouni Vaaraniemi 

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Kysymyksessä on päätös, joka koskee asia- tai kirjoitusvirheen korjaamista. Hallintolain 434/2003, 53 §:n mukaisesti päätökseen, jolla viranomainen on hylännyt virheen korjaamista koskevan vaatimuksen, ei saa hakea muutosta valittamalla.