Ympäristölautakunta, kokous 24.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon valvonnan toteutuminen 2020

ROIDno-2021-70

Valmistelija

 • Sini-Sisko Kilpeläinen, terveysvalvonnan johtaja, sini-sisko.kilpelainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta on 25.3.2020 § 40 hyväksynyt Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon valvontaohjelman sekä eläinlääkäripalveluiden ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan järjestämistä koskevan suunnitelman päivitykset vuodelle 2020.

Valvontasuunnitelmien mukaan ympäristölautakunta arvioi valvontasuunnitelman toteutumisen seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja lähettää hyväksymänsä selvityksen suunnitelman toteutumisesta Lapin aluehallintovirastolle. Arviointia hyödynnetään ympäristöterveydenhuollon valvonnan kehittämisessä, valvonnan toimivuuden varmistamisessa ja uusien suunnitelmien laadinnassa. Arvioinnissa huomioidaan mm. tarkastusten kattavuus ja määrä, sekä valvonnasta saatujen tulojen kohdentaminen. Valvonnan raportointi tehdään VATI ja VYHA järjestelmien kautta sähköisesti.

Toiminta vuonna 2020

Terveydensuojelu- ja elintarvikevalvonta

Elintarvikevalvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia tehtiin 134 kpl ja resurssien mukaan laadittu valvontasuunnitelma toteutui 84 %:sesti. Tarkastusten määrä laski edelliseen vuoteen verrattuna, koska Covid19 -pandemia rajasi osin tarkastusten suorittamista. Terveydensuojelun valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia tehtiin v. 2020 yhteensä 125 kpl. Kokonaisuutena resurssien mukaan laadittu valvontasuunnitelma toteutui noin 76 %:sesti. Tarkastusten kokonaismäärä laski hieman edelliseen vuoteen verrattuna (vuonna 2019: 150 kpl).

Toimintavuonna 2020 suunnitelmallista elintarvikevalvontaa suunnattiin elintarvikkeiden valmistukseen ja tarjoiluun, myös elintarvikkeiden myyntiä tarkastettiin. Terveydensuojelulain mukaista suunnitelmallista valvontaa suunnattiin päiväkoteihin sekä talousvettä toimittaviin laitoksiin. Valvontasuunnitelman ulkopuolisiin tehtäviin ja velvoitteisiin käytettiin merkittävä osa resursseista vuonna 2020, mm. poikkeuksellisen useat talousveden jakelun häiriötilanteet työllistivät tarkastajia. Vuoden aikana selvitettiin myös kaksi isompaa ruokamyrkytysepidemiaa.

Ympäristöterveydenhuollon keskeiset toimenpiteet vuonna 2020

 • VATI-järjestelmän kehittämistyö jatkui niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti. Järjestelmän käytössä on riittänyt haasteita koko vuoden ja riittää edelleen.
 • Talousveden laatuun vaikuttavien riskien arviointi ja hallinta sekä valvontatutkimusohjelmien päivittäminen ja valvonnan ja näytemäärien saattaminen asetuksen mukaiseksi on edelleen ollut talousvesivalvonnan painopisteenä. Työ on jatkuvaa ja se jatkuu edelleen vuonna 2021. 
 • Terveydenhuoltolain mukaiset esiopetuksen tarkastukset eivät Covid19 rajoitusten vuoksi toteutuneet suunnitellusti, mutta tarkastukset jatkuvat vuonna 2021.
 • Sisäilmatutkimusprosessin kehittäminen on jatkuvaa työtä, mutta siihen liittyvien käytännön toimien, kuten esim. tarkastuslomakkeiden laatiminen ja yhteistyötä edistävien toimintamallien käyttöönotto ei ole toteutunut resurssien puutteen vuoksi.
 • Elintarvikevalvonnassa valvontaa on suunnattu riskiperusteisesti elintarvikkeiden valmistukseen.

Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon resurssit eivät ole olleet riittävät keskusvirastojen ohjeiden mukaisten tarkastusmäärien toteuttamiseen vuonna 2020. Vuoden 2019 lopulla ympäristöterveydenhuollosta vähennettiin yksi terveystarkastajan virka, mikä näkyy vähentyneinä tarkastusmäärinä sekä valvonnan tulojen pienenemisenä. Puutteellista valvontaa on aiempina vuosina pyritty hallitsemaan vähentämällä laskennallista tarkastustarvetta karkean riskinarvioinnin avulla, mm. jättämällä pienemmän riskin toimintaluokkia kokonaan suunnitelmallisen valvonnan ulkopuolelle. Yksikössä on myöskin laadittu valvontasuunnitelmat jo vuosia käytettävissä olevan resurssin mukaan, eikä valvonnantarpeen mukaan. Aluehallintovirasto teki vuonna 2020 arviointi- ja ohjauskäynnin Rovakaaren ympäristöterveydenhuoltoon ja huomautti, että kohteiden valvonnan ulkopuolelle jättäminen ei täytä kunnan valvontavelvoitetta ja pyytänyt ympäristölautakunnalta selvitystä kuinka valvontavelvoite aiotaan hoitaa puutteellisilla resursseilla. Valvontasuunnitelma myöskin kehotettiin laatimaan siten, että siitä käy ilmi resurssit huomioivan suunnitelman lisäksi todellinen valvonnan tarve. Toimenpiteitä puutteellisen valvonnan korjaamiseksi on käsitelty Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmassa vuodelle 2021.

Ympäristöterveydenhuollossa on siirrytty vuoden 2019 alusta uuteen valtakunnalliseen VATI-tietojärjestelmään. Tietojärjestelmässä todettiin heti käyttöön otettaessa suuria puutteita ja sen jatkokehitystyö ei ole edennyt toivotusti. Vatin puutteellisuudet hankaloittavat edelleen valvontakohteiden tietojen hallinnointia sekä erityisesti valvonnan suunnittelua ja seuraamista. Mm. kohdetietojen korjaaminen on vaatinut terveysvalvonnan henkilöstöltä merkittävää työpanosta.

Ympäristöterveydenhuollon valvontatulot vuodelta 2020 olivat yhteensä 126 220 €, tulot laskivat edellisestä vuodesta reilu 20 000 €. Tulot on kohdennettu ympäristöterveydenhuollon yksikön käyttöön, ja niitä pyritään hyödyntämään valvonnan toteutumisen parantamiseen säästötoimien antamissa raameissa.

Eläinlääkintä

Eläinlääkäripalvelut toteutuivat pääsääntöisesti suunnitelman mukaisesti. Eläinlääkintähuollon käyntejä oli vuonna 2020 yhteensä 12 717 kpl (v. 2019 12 850 kpl), joista hyötyeläinkäyntejä on ollut 14 % ja pieneläinten vastaanottokäyntejä 86 %. Käyntien kokonaismäärästä 13 % tapahtui päivystysaikana. Eläinlääkinnän käyntimäärät kunnittain on esitetty liitteessä. Eläinlääkinnän suunnitelmallinen valvonta ei toteutunut suunnitelman mukaisesti mm. henkilövaihdosten sekä akuuttien tehtävien vuoksi. 


Eläinlääkinnän valvontasuunnitelman mukaista valvontaa vuonna 2020: 

 • vesiviljelyeläinten terveysvalvontakohteiden valvontakäyntejä 2 kpl
 • siipikarjan salmonellavalvontakäyntejä 2 kpl,
 • eläinten hyvinvoinnin valvonnan suunnitelmalliset tarkastukset 12 kpl

Lisäksi valvontasuunnitelman ulkopuolista valvontaa vuonna 2020:

 • eläinsuojeluilmoitusten käsittelyitä yhteensä 145 kpl, joiden perusteella 81 tarkastuskäyntiä

 
Eläinlääkäripäivystys on toiminut vaatimusten mukaisesti. Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon alueella on kaksi päivystysaluetta, joilla kummallakin on käytössä eläinlääkintähuoltolain vaatima keskitetty yhteydenottopalvelu. Palvelu on asiakkaille maksullinen ja sen tuotto vuonna 2020 oli 16 908 € (veroton). Eriytettyä pien- ja suureläinpäivystystä nykyisillä päivystysalueilla ja käytettävissä olevilla eläinlääkäriresursseilla ei pystytä järjestämään. Rovaniemen kaupunki ei sitoudu tarjoamaan perustason ylittäviä erikoiseläinlääkäripalveluja. Yksityisiä eläinlääkäripalveluita on saatavilla Rovaniemen kaupungissa sekä Kolarin kunnassa. Muissa kunnissa ei ole yksityistä palveluntarjontaa. Tuotantoeläinten terveydenhuoltopalvelut ovat toteutuneet pääsääntöisesti suunnitelman mukaisesti kaikissa kunnissa. Yksi Rovaniemen praktikoista on myös erikoistunut tuotantoeläinten terveydenhuoltoon ja toinen Ylitornion praktikoista on erikoistumassa vastaavasti. Osassa Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon eläinlääkinnän toimipisteistä peritään asiakkailta erilaisia klinikka- ja laitemaksuja. Vuonna 2020 klinikka- ja laitemaksuja kertyi yhteensä 52 618 €. Maksuja kertyi noin 13 000 € vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Liitteet
1. Ympäristöterveydenhuollon v. 2020 tarkastussuunnitelman toteuma ja eläinlääkinnän suoritteet

Terveysvalvonnan johtaja:
Ehdotan, että ympäristölautakunta hyväksyy edellä annetun selvityksen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman sekä eläinlääkäripalveluiden ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan järjestämistä koskevan suunnitelman toteutumisesta vuodelta 2020 liitteineen ja lähettää sen Lapin aluehallintovirastolle maaliskuun 2021 loppuun mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää terveysvalvonnan johtajan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Lapin aluehallintovirasto, Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Ympäristölautakunta
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: (016) 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: (016) 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.