Ympäristölautakunta, kokous 24.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Sijoituslupahakemus ilmajohdon rakentamiseen Veikkola 698-402-15-89 kiinteistölle, Autti, Rovaniemi, 2020-973

ROIDno-2020-3608

Valmistelija

  • Jari Kortesalmi, tarkastusinsinööri, jari.kortesalmi@rovaniemi.fi

Perustelut

Asian esittely

Rovakaira Oy hakee Rovaniemen kaupungin rakennusvalvontaviranomaiselta MRL 161 § mukaista lupaa ilmasähköjohdon ja maakaapelin sijoittamiseen Rovaniemen kaupungin Kemihaaran kylässä Auttintien varressa Veikkola 698-402-15-89 nimiselle tilalle liitteen 1 mukaisesti. Suunnitellun ilmasähköjohdon rakentamisen alueella sijaitsee kaikkiaan 115 kiinteistöä. Sijoitusluvanhakija on saanut muiden maanomistajien suostumuksen ilmajohdon sijoittamiseen lukuun ottamatta tilan Veikkola ja kahden muun kiinteistön maanomistajia. Hakija ilmoittaa käyneensä keskusteluja maanomistajan kanssa tuloksetta. Alueella ei ole oikeusvaikutteista kaavaa.

Sijoitusluvan hakija esittää ilmasähköjohdon ja maakaapelin sijoittamiselle kaksi eri vaihtoehtoa. Vaihtoehdossa Ve1 ilmajohto sijoittuisi Auttintien yli kiinteistön eteläpäässä olemassa olevaan ilmajohtoaukkoon ja maakaapeli pylväsmuuntajalta valopylväälle samalle puolen Auttintien reunaan. Vaihtoehdossa Ve1 tehtäisiin yksi tienalitus eikä johtojen sijoittaminen vaatisi puuston poistoa. Vaihtoehdossa Ve2 ilmajohto sijoittuisi olemassa olevaan ilmajohtoaukkoon kuten vaihtoehdossa Ve1 ja maakaapeli sijoitettaisiin pylväsmuuntajalta Auttintien ali tien toiselle puolelle Auttintien reunaan ja takaisin Auttintien ali valaisinpylväälle. Maakaapelin rakentamisessa tien alitus jouduttaisiin tekemään kaksi kertaa ja maakaapelin asennus aiheuttaisi puuston poistoa. Ilmajohdon pituus olisi n. 20 m ja maakaapelin pituus n. 45 m.

Ilmasähköjohdon verkko-osan kustannukseksi sijoitusluvan hakija esittää vaihtoehdolle Ve1 7 922 (alv 0 %) € ja vaihtoehdolle Ve2 8 056 (alv 0%)€. Sijoitusluvan hakija pyytää lupaviranomaista määräämään, että lupapäätöstä voidaan noudattaa ennen kuin se on saanut lainvoiman (MRL 144 §). Perusteluinaan hakija esittää mm. sen, että ilmajohdon rakentaminen tilan Veikkola alueelle on osa laajempaa kokonaisuutta ja ilmajohdon rakentaminen tulisi toteuttaa siten, että sähkön toimitus olisi turvattu koko alueen asukkaille. Mikäli ilmajohdon rakentamista ei voitaisi tehdä yhtenäisesti, joutuisivat he käyttämään vanhaa johtoverkkoa rinnan uuden kanssa ja siitä voisi aiheutua alueen sähköverkkoon vikoja ja sähköturvallisuuden huonontumista.  

Rakennusvalvonta on lähettänyt Veikkola tilan omistajalle kuulemiskirjeen 14.12.2020. Maanomistaja on vastaanottanut kuulemiskirjeen 18.12.2020. Maanomistaja ei ole toimittanut huomautusta sijoituslupahakemukseen.  

MRL 161 § Yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittaminen

Kiinteistön omistaja ja haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle, jollei sijoittamista muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Sama koskee johtoihin liittyviä vähäisiä laitteita, rakennelmia ja laitoksia. Johtoa tai muuta laitetta ei saa rakentaa niin, että vaikeutetaan alueen kaavoitusta tai kaavan toteuttamista. Jollei sijoittamisesta ole sovittu kiinteistön omistajan ja haltijan kanssa, sijoittamisesta päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Sijoittamisesta päätettäessä on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei kiinteistölle aiheuteta tarpeetonta haittaa.

Sopimus 1 momentissa tarkoitettujen laitteiden sijoittamisesta sitoo myös kiinteistön uutta omistajaa ja haltijaa.

Kiinteistön omistajalla ja haltijalla on oikeus saada korvaus 1 momentissa tarkoitetun johdon tai muun laitteen sijoittamisesta aiheutuvasta haitasta ja vahingosta. Jollei korvauksesta sovita, asia ratkaistaan lunastuslain mukaisessa järjestyksessä.

Tarkastusinsinöörin ehdotus

Ympäristölautakunta päättää antaa Rovakaira Oy:lle luvan sijoittaa 20 kV ilmasähköjohdon ja 0.4 kV maakaapelin Rovaniemen kaupungin Kemihaaran kylässä Auttintien varressa sijaitsevalle Veikkola 698-402-15-89 nimisen tilan alueelle vaihtoehto Ve1 mukaisesti. Johdot tulee rakentaa maanomistajalle mahdollisimman vähän haittaa aiheuttavalla tavalla.

Kiinteistön omistajalla ja haltijalla on oikeus saada korvaus johdon tai muun laitteen sijoittamisesta aiheutuvasta haitasta ja vahingosta. Jollei korvauksesta sovita, asia ratkaistaan lunastuslain mukaisessa järjestyksessä.

Ympäristölautakunta päättää antaa luvan rakennustyön suorittamiseen hyväksyttävää 10 000 euron vakuutta vastaan ennen kuin lupapäätös on saanut lainvoiman. Vakuus tulee toimittaa rakennusvalvontaviranomaiselle ennen töiden aloittamista (MRL 144 §).

Perustelut

MRL 161 § mukaan kiinteistön omistaja ja haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa palvelevan johdon sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle, jollei sijoittamista muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Jos kiinteistönomistaja ei vapaaehtoisesti suostu laitteiden sijoittamiseen, sijoittamista koskevan kysymyksen ratkaisee kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Rovakaira Oy esittää sijoituslupahakemuksessaan kaksi ilmasähköjohdon ja maakaapelin sijoitusvaihtoehtoa Ve1 ja Ve2. Maanomistaja ei ole vapaaehtoisesti suostunut ilmajohdon ja maakaapelin sijoittamiseen vaihtoehtojen Ve1 tai Ve2 mukaisesti omistamalleen maalle. Ilmasähköjohdon ja maakaapelin sijoittaminen hakemuksen vaihtoehto Ve1 mukaisesti on hieman edullisempi, mutta hakijalle tarkoituksenmukaisin toteutustapa. Sijoittaminen ei aiheuta kiinteistölle tarpeetonta haittaa eikä vaikeuta alueen kaavoitusta tai kaavan toteuttamista.

MRL 144 §:n mukaan lupaviranomainen voi perustellusta syystä ja edellyttäen, ettei täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, antaa oikeuden rakennustyön tai muun toimenpiteen suorittamiseen osaksi tai kokonaan ennen kuin MRL 161 §:n mukainen yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamista koskeva päätös on saanut lainvoiman. Muutoksenhakutuomioistuin voi valituksesta kumota määräyksen tai muuttaa sitä tai muutoinkin kieltää lupapäätöksen täytäntöönpanon. Hakijan tulee asettaa hyväksyttävä vakuus niiden haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan muuttaminen voi aiheuttaa. Hakija on esittänyt aloittamisoikeuden perusteluiksi mm. sen, että mikäli sijoituslupahakemuksen kohteelle ei voitaisi rakentaa suunnitellusti, niin jouduttaisiin vanhaa sähköverkkoa käyttämään rinnan uuden sähköverkon kanssa. Menettelytapa voisi aiheuttaa alueen sähköverkkoon turhia vikoja ja huonontaisi sähköturvallisuutta. Hakijan esittämät perustelut voidaan katsoa perustelluksi syyksi.

Kiinteistön omistajalla ja haltijalla on oikeus saada korvaus kiinteistölle aiheutuneesta haitasta ja vahingosta, mutta rakennusvalvontaviranomaisen toimivaltaan ei kuulu mainituista korvauksista päättäminen. Sijoitusluvan hakijan ja kiinteistön omistajan on keskenään neuvoteltava korvauksista ja jos he eivät pääse asiasta sopimukseen, asia ratkaistaan lunastuslain mukaisessa järjestyksessä. Maanmittauslaitos käsittelee lunastuslain mukaisen toimenpiteen.

Sovelletut oikeusohjeet

MRL 161 §, 144 §

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää tarkastusinsinöörin ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Aatos Nätynki esitti Timo Lappalaisen kannattamana, että sijoituslupa myönnetään mutta töitä ei saa aloittaa ennen kuin päätös on lainvoimainen. Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosesitys joten asiasta on äänestettävä. Ympäristölautakunta hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen, jonka mukaan ne, jotka ovat ympäristöpäällikön esityksen kannalla vastaavat Jaa ja ne, jotka ovat Aatos Nätyngin esityksen kannalla, vastaavat Ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin viisi (5) Jaa -ääntä ja kolme (3) Ei -ääntä. Näin ollen ympäristöpäällikön esitys on tullut ympäristölautakunnan päätökseksi.

Äänestystulokset

  • Jaa 5 kpl 63%

    Heikki Luiro, Risto Vanhatalo, Raimo Miettunen, Merja Mäntyniemi, Hannele Simonen

  • Ei 3 kpl 38%

    Timo Lappalainen, Aatos Nätynki, Seija Hiltunen

Tiedoksi

Rovakaira Oy, tilan Veikkola omistaja

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUSOHJE

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen
Valitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu                                                
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2841
Puhelinnumero: 029 564 2800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen maksu / oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30