Ympäristölautakunta, kokous 24.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Valmistelija

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Rakennusvalvonnan viranhaltijapäätökset löytyvät oheismateriaalina esityslistan kohdasta ajankohtaiset asiat.

Rakennustarkastaja Hannu Kangas, 19.01. - 17.02.2021,​ 5 - 16 §

Tarkastusinsinööri Jari Kortesalmi,​ 19.01. - 17.2.2021, 6 - 17 §

Valvontainsinööri Tapio Lakkala, 19.1. - 17.2.2021, 1 §

Valvontainsinööri Juho Tapio, 19.01. - 17.2.2021, 1 § 

Valvontainsinööri Lauri Pääkkö, 19.01. - 17.2.2021, 10 - 13 §

Ylitornion kunnan päätökset 19.01. - 17.2.2021,  1 kpl

Rakennustarkastaja
Muu päätös:
§ 1 Vakuuden palauttamispäätös, Rakkiareena Oy, 2020-948, 02.02.2021
§ 2 Vakuuden hyväksymispäätös, Rovaseudun Hoivapalvelut Oy, nro 2020-994, Oikeus aloittaa rakennustyöt ennen kuin lupapäätös on saanut lainvoiman, 11.02.2021

Toimialajohtaja Elinvoimapalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 14 Terveysvalvonnan johtajan viran täyttö, vakanssi 08910001, 04.02.2021

Valvontaeläinlääkäri
Muu päätös:
§ 1 Elintarvikelain 15 §:n mukainen päätös kala- ja liha-alan laitoksen hyväksymisestä ja siitä perittävästä maksusta, 04.02.2021

Ympäristöpäällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 4 Ympäristötarkastajan irtisanoutuminen ja täyttölupa vakanssille 44900020, 25.01.2021
§ 5 Ympäristötarkastajan viran täyttö, vakanssi 44900020, 15.02.2021

Ympäristötarkastaja
Muu päätös:
§ 1 Päätös Arctic Race Rovaniemi ry:n jättämästä meluilmoituksesta, Rovaniemi 2021, 01.02.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Asia käsitellään ympäristöpäällikön tekemien päätösten osalta hallintosäännön 152 § mukaisesti puheenjohtajan selostuksen pohjalta.
Ympäristölautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Ympäristölautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeutta rakennustarjastajan 1-2 § ja  ympäristöpäällikön 4-5 §,  toimialajohtajan 14 § ja valvontaeläinlääkärin 1 § päätöksiin.

Rakennus-​ ym. lupapäätökset on kuulutettu julkipanoilmoituksilla erikseen. Näihin päätöksiin lautakunnalla ei ole otto-​oikeutta.

Ympäristölautakunta toteaa,​ että nämä viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä pöytäkirjan kuulutuksen yhteydessä ympäristövalvonnassa os. Mäntyvaarantie 2.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.