Ympäristölautakunta, kokous 24.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman päivitys vuodelle 2021

ROIDno-2021-69

Valmistelija

  • Sini-Sisko Kilpeläinen, terveysvalvonnan johtaja, sini-sisko.kilpelainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman laatimisesta säädetään terveydensuojelulain (763/1994, muutos 942/2016) 6 §:n, elintarvikelain (23/2006, muutos 1153/2016) 48 §:n, tupakkalain (549/2016) 84 §:n sekä eläinlääkintähuoltolain (765/2009) 10 §:n nojalla. Valvontasuunnitelma laaditaan keskusvirastojen laatima ympäristöterveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma huomioiden. Valtakunnallinen ohjelma on tällä hetkellä laadittu vuosille 2020–2024. Kunnan valvontasuunnitelma päivitetään vuosittain ja se sisältää terveydensuojelu-, elintarvike-, tupakka- ja eläinlääkintähuoltolain mukaiset toimialat. Suunnitelmissa on perusosien lisäksi esitetty resurssit, valvonnan keskeiset toimenpiteet sekä tarkastussuunnitelmat. 

Terveydensuojeluvalvontaa suunnataan vuonna 2021 talousveden sekä opetustoiminnan (esiopetus, peruskoulut) valvontaan. Elintarvikevalvonnassa valvontaa suunnataan "Oivattomiin" kohteisiin sekä niihin, joissa elintarviketurvallisuusriskit ovat merkittävimmät. Asiakirjatarkastuksia pyritään lisäämään. Tupakkalain mukaista valvontaa tehdään muun valvonnan yhteydessä.

Eläinlääkintähuollossa tehdään epäilyyn perustuvien eläinsuojelutarkastusten lisäksi eläinsuojelulain mukaan ilmoituksenvaraisten eläintenpitopaikkojen vuositarkastuksia sekä kunnan vastuulla olevia maidontuotantotilojen hygieniatarkastuksia ja laitosvalvontaa. Edellä mainitut tehtävät ovat pääasiassa valvontaeläinlääkäreiden vastuulla, mutta koska valvontaeläinlääkäriresurssi on rajallinen, niin kiireelliseen eläinsuojeluvalvontaan osallistuvat myös praktikkoeläinlääkärit tarvittaessa palvelutasopäätöksen mukaisesti siten, että jäävittömyys valvonnassa turvataan. Vuonna 2021 on tarkoitus lisätä praktikkoeläinlääkäreiden valvontatyön työpanosta ympäristölautakunnan 30.5.2012 tekemä palvelutasopäätös huomioon ottaen, jotta myös maidontuotantotilojen ja eläinperäisiä elintarvikkeita käsittelevien laitosten valvontaa saadaan suoritettua.

Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto ei ole useisiin vuosiin kyennyt suorittamaan terveydensuojelu- ja elintarvikevalvontaa vaatimusten mukaisesti resurssien puutteen vuoksi. Lapin aluehallintovirasto teki Rovakaaren ympäristöterveydenhuoltoon 9.10.2020 kunnallisen ympäristöterveydenhuollon arviointi- ja ohjauskäynnin ja antoi siitä 18.12.2020 laadituissa raporteissa Rovakaaren ympäristöterveydenhuollolle kehittämisehdotuksia sekä pyysi osin vastinetta niihin valvontasuunnitelmassa. Liitteenä olevan valvontasuunnitelman lopussa on eritelty aluehallintoviraston antamat ehdotukset ja huomautukset sekä kirjattu vastine niihin. Rovakaaren ympäristöterveydenhuollossa on usean vuoden ajan jätetty kohteita valvonnan ulkopuolelle resurssien puutteen vuoksi, mutta nyt aluehallintovirasto on huomauttanut ettei resurssien puute ole peruste jättää kohteita valvonnan ulkopuolelle ja pyytänyt kunnassa valvovana viranomaisena toimivan monijäsenisen toimielimen esittämään valvontasuunnitelmassa selostuksen toimenpiteistä, joilla valvontavelvoitteet hoidetaan valvonnan tarpeeseen nähden riittämättömillä resursseilla.

Vuoden 2021 valvontasuunnitelma on nyt pyritty laatimaan valvonnan tarpeen mukaisesti, mm. tarkastussuunnitelmaan on lisätty näkyviin valvonnan todellinen tarve. Tosin ympäristöterveydenhuollon valvontatietojärjestelmä VATIin liittyvät haasteet ja puutteet aiheuttavat epätarkkuutta lukuihin. Kehittämistoimenpiteet valvonnan tarpeen toteuttamiseksi eivät ehtineet mukaan kaupungin vuoden 2021 talousarvioprosessiin. Valvontavelvoitetta ei ole mahdollista täyttää nykyisillä resursseilla, joten vuodelle 2022 tullaan esittämään resurssien lisäämistä valvontaan. Asianmukaisen valvonnan toteuttamiseksi tarvittavien lisähenkilötyövuosien määrä lasketaan ja suunnitellaan erikseen vuoden 2021 aikana. Samalla ideoidaan uusia valvonnan keinoja, joilla valvontaa kyettäisiin suorittamaan tehokkaammin samoilla resursseilla. Alustavasti näitä keinoja voisivat olla esimerkiksi asiakirjatarkastusten lisääminen, sisäilma-asiantuntijuuden lisäämisen edistäminen kaupungin muihin palveluyksiköihin ja valvontaprojektien hyödyntäminen. Laatujärjestelmän ja toimintamallien kehittämisessä voitaisiin hyödyntää ulkopuolisia asiantuntijoita. Vuoden 2021 aikana laaditaan ympäristöterveydenhuollon kehittämissuunnitelma, johon sisältyvät edellä mainitut asiat.

Liitteet

Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma, päivitys vuodelle 2021

Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon suunnitelma eläinlääkäripalveluiden sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan järjestämisestä

Terveysvalvonnan johtajan ehdotus

Ympäristölautakunta hyväksyy liitteenä olevat, vuodelle 2021 päivitetyt, Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman sekä Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon suunnitelman eläinlääkäripalveluiden sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan järjestämisestä. Lisäksi terveysvalvonnan johtaja ehdottaa, että ympäristölautakunta päättää selvittää ympäristöterveydenhuollon valvontaan todellisuudessa tarvittavan resurssin määrän sekä laatia kunnan vastuulla olevan valvonnan tehostamisesta kehittämissuunnitelman, jonka toteuttamiseksi tarvittavista toimenpiteistä päätetään erikseen vuoden 2021 aikana.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää terveysvalvonnan johtajan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Lapin aluehallintovirasto, Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Ympäristölautakunta
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: (016) 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: (016) 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.