Ympäristölautakunta, kokous 24.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Ilmoitusasiat

Perustelut

Eurofins Ahma Oy:n raportti Ylläksen keskuspuhdistamon ja Rautuvaaran varastoaltaan velvoitetarkkailun tuloksista vuodelta 2020, Kolari.

Eurofins Ahma Oy:n raportti Sieppijärven jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailun tuloksista vuodelta 2020, Kolari.

Eurofins Ahma Oy:n raportti Ristipalonsuon turvetuotantoalueen velvoitetarkkailun tuloksista vuodelta 2020, Ranua.

Eurofins Ahma Oy:n raportti Ranuan suljetun kaatopaikan ja vanhan lietekaatopaikan velvoitetarkkailun tuloksista vuodelta 2020, Ranua.

Eurofins Ahma Oy:n raportti Suosiolan turvetuhkan loppusijoituspaikan (Suksiaapa) velvoitetarkkailun tuloksista vuodelta 2020, Rovaniemi.

Eurofins Ahma Oy:n raportti Alakorkalon jäteaseman velvoitetarkkailun tuloksista vuodelta 2020, Rovaniemi.

Eurofins Ahma Oy:n raportti Matalajärven luonnonravintolammikon velvoitetarkkailun tuloksista vuodelta 2020, Ylitornio.

Eurofins Ahma Oy:n raportti Sattajärven luonnonravintolammikon velvoitetarkkailun tuloksista vuodelta 2020, Rovaniemi.

Eurofins Ahma Oy:n raportti Sotkajärven luonnonravintolammikon velvoitetarkkailun tuloksista vuodelta 2020, Rovaniemi.

Eurofins Ahma Oy:n raportti Ristijärven luonnonravintolammikon velvoitetarkkailun tuloksista vuodelta 2020, Rovaniemi.

FinnHEMs:n jakeluaseman vuosiraportti 2020, Rovaniemi.

Lapin ely-keskuksen päätös vanhojen metsien suojelualueen perustamisesta yksityisen omistamalle maalle kiinteistöllä 698-402-418-1, Rovaniemi. 

Metsähallituksen Luontopalveluiden yksityishenkilöille myöntämä tutkimuslupa, joka oikeuttaa liikkumiseen ja sieni- ja lahopuunäytteiden ottamiseen päätöksessä mainituissa luonnonpuistoissa.

Metsähallituksen Luontopalveluiden yksityishenkilölle myöntämä tutkimuslupa, joka oikeuttaa liikkumiseen ja lintujen rengastamiseen Lapin maakunnan luonnonsuojelualueilla. 

Metsähallituksen Luontopalveluiden Suomen riistakeskukselle myöntämä supikoirien poistamiseen liittyvä metsästys- ja liikkumisoikeus Lapin ja pohjois-Pohjanmaan maakuntien alueilla sijaitsevissa kansallis- ja luonnonpuistoissa.

Metsähallituksen Luontopalveluiden yksityishenkilölle myöntämä tutkimuslupa, joka oikeuttaa liikkumiseen ja nivelkärsäisten näytteenottoon Metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla, joiden rauhoitusmääräyksissä näytteenotto on kielletty.

Metsähallituksen Luontopalveluiden yksityishenkilölle myöntämä tutkimuslupa, joka oikeuttaa liikkumiseen ja kääväkäs- ja muiden sieninäytteiden ottoon Metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla.

Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n raportti velvoitetarkkailun tuloksista vuodelta 2020, Rovaniemi.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunnan hakemuksesta Pahkamaan ampumaradan ympäristöluvan lupamääräyksen kolme muuttamiseksi, Rovaniemi.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 10.03.2021, 21/0051/1, ympäristölautakunnan 30.10.2019 144 § päätökseen, Kemijoki Oy, poikkeaminen Sierilä.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 11.03.2021, 21/0052/1 Ympäristölautakunnan 23.09.2020 116 §, päätökseen, Kemijoki Oy, rakennuslupa Sierilä.

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunnan raportti Misin varaston ja huoltoalueen pinta- ja pohjavesitarkkailun tuloksista vuodelta 2020, Rovaniemi.

Ramboll Finland Oy:n raportti Pahkamaan ampumaradan velvoitetarkkailun tuloksista vuodelta 2020, Rovaniemi.

Tengeliön vesiosuuskunnan valvontatutkimusohjelma vuosille 2020 - 2024. Valvontatutkimusohjelma on laadittu yhteistyössä terveystarkastajan ja Tengeliön vesiosuuskunnan kanssa. Konsulttina on toiminut Eurofins Ahma Oy.

Sivistyslautakunnan lausuntopyyntö Rovaniemen kaupungin kulttuuriohjlemasta 2021-2025. Ympäristölautakunnalla ei ole viranomaislautakuntana tarvetta antaa lausuntoa asiasta.

Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnan lausunto täytäntöönpanon kieltämistä koskevaan vaatimukseen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle. Kaupungin lakimies on laatinut 15.3.2021 oheismateriaalina olevan lausunnon joka koskee ympäristölautakunnan päätöstä 27.01.2021 8 §,  antamispäivämäärä 02.02.2021 (Rovaseudun Hoivapalvelut Oy/ Seutulanharju).

Terveysvalvonnan johtaja: Terveydensuojelulain 27 § mukainen määräys terveyshaitan poistamiseksi, Kiinteistö Oy Rovatalo, Varpukoti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.