Ympäristölautakunta, kokous 24.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Lausunto PSHaO valvontaeläinlääkärin viran täyttäminen

ROIDno-2020-3893

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sini-Sisko Kilpeläinen, terveysvalvonnan johtaja, sini-sisko.kilpelainen@rovaniemi.fi
Hanna Haurinen, henkilöstölakimies, hanna.haurinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovakaaren ympäristöterveydenhuollossa on ollut haettavana valvontaeläinlääkärin toistaiseksi voimassa oleva virka (vakanssinumero 73265001). Virka on ollut julkisesti haettavana 18.11.2020 – 3.12.2020 välisen ajan. Hakuaikana virkaan haki 2 henkilöä, joista molemmat täyttivät kelpoisuusehdot. Hakijoista on tehty ansiovertailu. Hakijoita ei ole haastateltu, vaan ympäristöpäällikkö on päätöksellään 8.12.2020 tehnyt valinnan valvontaeläinlääkärin virkaan (vakanssinumero 73265001) ansiovertailun perusteella.

Toinen hakijoista on 8.12.2020 tehnyt valinnasta oikaisuvaatimuksen, jossa hän esittää tulleensa syrjityksi työhönotto tilanteessa character assassination perusteella sekä työnantajan syyllistyneen rotu-, ikä- ja henkilöpersoona -syrjintään. Hän vaatinut valvontaeläinlääkärin viran valintapäätöksen kumoamista sekä lisäksi korvauksena syrjinnästä, aliarvioinnista ja kunnian loukkaamisesta 30.000 euroa 8 prosentin viivästykorolla 12.12.2020 lukien.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistetun eläinlääkärin tutkinto sekä mikäli hakija on valmistunut eläinlääkäriksi muussa EU/ETA -maassa kuin Suomessa, tulee eläinlääkärin olla tutustunut Suomen asianomaiseen lainsäädäntöön ruokaviraston hyväksymällä tavalla. Työn on kerrottu edellyttävän kykyä itsenäiseen työskentelyyn, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, sujuvaa suomen kielen taitoa, oman auton käyttöä työajoissa sekä aktiivista ja joustavaa työotetta. Eduksi on kerrottu katsottavan kokemus valvontaeläinlääkärin työstä ja elintarvikevalvonnan kunnallisista viranomaistehtävistä.

Valvontaeläinlääkärin valinta on tehty hakijoiden itse hakemuksissaan esittämien tietojen perusteella. Kumpaakaan hakijoista ei ole haastateltu, eikä työnantaja ole saanut henkilöä koskevia tietoja ulkopuolisiltakaan tahoilta, kuten oikaisuvaatimuksen tekijä oikaisuvaatimuksessaan väittää työnantajan uskoneen "luotettavia juoruja". Oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole rekrytoiville henkilöille aiemmin tunnettu eikä rekrytoinnin yhteydessä ole ollut käytettävissä oikaisuvaatimuksen tekijästä muita tietoja kuin ne mitä hän on itse hakemuksessaan esittänyt. Valinta on tehty ansioiden perusteella. Molemmat hakijoista täyttää viran kelpoisuusehdot, mutta virkaan valitulla on pidempi kokemus työtehtävistä, jotka ilmoitettiin katsottavan eduksi valinnassa. Virkaan valittu on toiminut nykyaikaisessa valvontaeläinlääkärin virassa ja tehnyt kunnallisia elintarvikevalvontatehtäviä. Oikaisuvaatimuksen tekijän työkokemus sisältää eläinlääkinnän praktiikkatehtäviä sekä jonkin verran eläinsuojeluvalvontaa ja hallinnollisia tehtäviä toisen viran ohessa, mutta hänellä ei hakemuksessa esittämiensä tietojen perusteella ole työkokemusta juuri valvontaeläinlääkärin virasta, kuten ei myöskään elintarvikevalvontatehtävistä. Virkaan valitun todettiin olevan ansioituneempi työkokemuksen osalta. Lisäksi hänen voitiin aiemman Rovaniemen kaupungilla työskentelyn perusteella todeta täyttävän edellytykset henkilökohtaisten ominaisuuksien osalta.

Valvontaeläinlääkärin haku- ja valintaprosessi on edellä kerrotuin tavoin hoidettu ottaen huomioon virkaan hakeneiden tasapuolisuus ja yhdenvertaisuus ilman kenenkään hakijan syrjintää.

Oheismateriaalina viran hakuilmoitus, hakijoiden hakemukset ja ansiovertailu, valintapäätös sekä oikaisuvaatimus.

Päätösehdotus

Esittelijä

Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Hanna Haurinen, henkilöstölakimies, hanna.haurinen@rovaniemi.fi
  • Sini-Sisko Kilpeläinen, terveysvalvonnan johtaja, sini-sisko.kilpelainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Ympäristölautakunnan päätöksestä 27.01.2021, § 6, joka koskee oikaisuvaatimusta liittyen valvontaeläinlääkärin viran täyttämiseen on tehty kunnallisvalitus hallinto-oikeuteen. 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus pyytää antamaan lausunnon valituksen johdosta. Lausuntopyyntö on päätösehdotuksen liitteenä.

Vallittaja vaatii Pohjois-Suomen hallinto-oikeutta kumoamaan ympäristölautakunnan päätöksen 27.1.2021, § 6. Lisäksi valittaja vaatii, että hallinto-oikeus velvoittaa Rovaniemen kaupungin korvaamaan hänelle välittömästi kärsimyksestä 30 000 euroa.   

Valitusten perusteet ilmenevät lausuntopyynnöstä. Valitusten johdosta on laadittu liitteenä oleva lausunto.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää antaa hallinto-oikeudelle liitteen mukaisen lausunnon.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

 

Terveysvalvonnan johtaja Sini-Sisko Kilpeläinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.