Ympäristölautakunta, kokous 24.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle Jupon Erä ry:n ympäristöluvan lupa-määräysten muuttamisesta tehdystä valituksesta

ROIDno-2021-656

Valmistelija

  • Harri Katainen, ympäristötarkastaja, harri.katainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen ympäristölautakunta on 21.10.2020 § 136 käsitellyt Jouni Vaaraniemen, Ari ja Teijo Rovanperän Jupon Erän ampumaradan lainvoimaisen ympäristöluvan muutoshakemuksen. Hakemuksen yksi kohta, toiminnasta tiedottamisesta hyväksyttiin. Muutoin muutoshakemus hylättiin perusteettomana. 

Jouni Vaaraniemi ja Ari Rovanperä ovat valittaneet ko. ympäristölautakunnan päätöksestä. Valituskirjelmä liitteenä 1. Vaasan hallinto-oikeus pyytää ympäristölautakunnan lausuntoa valituksen johdosta.  

Ympäristötarkastaja

Lausuntonaan ympäristölautakunta toteaa että valitus tulee hylätä perusteettomana ja pysyttää ympäristölautakunnan 21.10.2020 § 136 päätös.

Perustelut

Perusteluina ympäristölautakunta viittaa 21.10.2020 § 136 tekemäänsä päätökseen ja päätöksen perusteluihin. Tiivistetysti ratkaisun perustelut olivat:

Ympäristönsuojelulain 89 §:ssä määrätään, Lainvoimaisen luvan muuttamista voi hakea ja lupaa on muutettava jos:

1) toiminnasta aiheutuva pilaantuminen tai sen vaara poikkeaa olennaisesti ennalta arvioidusta;

2) toiminnasta aiheutuu tässä laissa kielletty seuraus;

3) parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisen vuoksi päästöjä voidaan olennaisesti vähentää ilman kohtuuttomia kustannuksia;

4) toiminnan ulkopuoliset olosuhteet ovat luvan myöntämisen jälkeen olennaisesti muuttuneet ja luvan muuttaminen on tämän vuoksi tarpeen;

5) luvan muuttaminen on tarpeen luvan myöntämisen jälkeen laissa, valtioneuvoston asetuksessa tai Euroopan unionin säädöksessä annetun sitovan ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä koskevan yksilöidyn vaatimuksen täyttämiseksi.

Tarkasteltaessa Ysl 89 § :n edellytyksiä luvan muuttamiseen kohta 1.  voidaan todeta ettei ampumaradan toiminta poikkea ennalta arvioidusta. Vuoden 2014 luvassa ennakoitiin toiminnan kasvavan edeltävistä vuosista ja luvassa luvitettiin myös uusia ratoja. Toiminta ei ole kuitenkaan kasvanut oletetusti, uusia ratoja ei ole rakennettu eikä kilpailujen tai harjoitusten määrä, eivätkä laukausmäärät ole lähelläkään luparajoja tai hakemuksessa ilmoitettuja. Koska uusien ratojen rakentamisesta on luovuttu ja vanhojen ratojen peruskorjaus on kesken, alkuperäisessä luvassa lupamääräyksessä 8. vaaditut melumittaukset eivät ole tällä hetkellä pakollisia.       

Ysl 89§ kohta 2. Edellä mainitun seurauksena, voidaan todeta ettei toiminnasta aiheudu laissa kiellettyä seurausta.

Ysl 89 kohta 3. Lupamääräystä 4 muutetaan tällä päätöksellä parhaan käyttökelpoisen tekniikan käyttöönottoa vastaavaksi, jolloin kilpailuista ilmoitetaan ennalta verkkosivuilla.

Ysl 89§ kohta 4. Toiminnan ulkopuoliset olosuhteet eivät ole muuttuneet, ampumarataa ympäröivä maankäyttö ei ole muuttunut eikä ampumaradan läheisyyteen ole rakennettu uusia asuinrakennuksia.

 

Ysl 89 kohta 5. Laissa, asetuksissa tai Euroopan unionin säädöksissä ei ole tapahtunut toimintaa koskevia muutoksia.

Näin ollen muutoksenhaku on pääosin hylätty.

Edellämainitut seikat ovat 21.10.2020 päätöksen ja tämän lausunnon pääasialliset perustelut.

Vaatimuskirjeessään muutoksenhakijat Vaaraniemi ja Rovanperä esittävät laajasti omia näkemyksiä, väitteitä ja mielipiteitään. Lautakunta ottaa kantaa muutamiin räikeimpiin väitteisiin.

Vastine

Valituksessa kritisoidaan luvanhaltijan vastinetta. Vastineen pyytäminen luvanhaltijalta kuuluu prosessiin eikä sitä voida sivuuttaa. Vastineen on allekirjoittanut lupaviranomaiselle ratavastaavaksi nimetty henkilö. Vastineen sisältöön viranomainen ei tietystikään voi vaikuttaa, 21.10.2020 päätökseen vastinetta on referoitu tiivistetysti, lähinnä koottu faktatietoja. Vastine kokonaisuudessaan on ollut päätöksen oheismateriaalina jolloin vastineteksti ei ole ollut tietoverkossa yleisesti saatavana. Näin toimimalla on varjeltu valittajien yksityisyyttä. 

Valituskirjelmässä on lisäksi moitittu sitä että luvanhaltijan vastinetta ei ole annettu etukäteen, ennen asiasta annettua päätöstä valittajien luettavaksi. Pyyntö saada vastine on esitetty 9.8.2020, tällöin vastineenantoaika on ollut vielä meneillään eikä viranomaiselle ole voinut olla tietoa annetaanko vastinetta vai ei. Näin ollen on vastattu että mahdollinen vastine on luettavissa päätöksestä. Vastine on saapunut 15.9.2020 ja kuten edellä on mainittu, vastine on päätöksen oheismateriaalina.   

Melumittaus

Valituksessa ja sen liitteissä kritisoidaan 5.7.2019 tarkastuskäynnillä tehtyä viranomaisen melumittausta. Ko melumittausta ei ole käytetty millään tavalla päätöksen perusteluissa. 21.10.2020 päätöksessä on vain maininta suoritetusta melumittauksesta.

Laukausmäärät

Valituskirjeen sivulla 5 kappaleessa 2 väitetään ” Se että joku laukaus jätetään ampumatta, ei kuitenkaan yhtään hiljennä sen laukauksen ääntä, joka ammutaanväite on erikoinen. Yleisesti ottaen melun  häiritsevyyteen vaikuttaa se kuinka paljon melua esiintyy. Lautakunnan näkemyksen mukaan laukausmäärällä on vaikutusta melutasoon.

Melunleviämiskaaviot

Valituskirjeen sivulla 6 valittajat viittaavat hakemuksen ja sen liitteiden melunleviämiskaavioihin ja laskukaavoihin laajalti ja väittävät: ”Nämä laskelmat ja kaaviot osoittavat täysin kiistattomasti, että melua häiriytyvissä kohteissa on liikaa. Väite on varsin rohkea.

Valittajat ovat käyttäneet virheellisesti ja tarkoitushakuisesti melunleviämiskaavioita. Samassa asiakirjassa Ampumaratatyöryhmän mietintö 2006 jota valittajat siteeraavat sivulla 30 todetaan:

Pienikaliiperisten ampumaratojen melu leviää laajalle varsinkin ampumasuunnassa. Ohjearvon LAImax 65 dB ylittävä alue on ampumasuunnassa noin 2 km, ampumasuuntaan nähden sivusuunnassa noin kilometri ja ampumasuuntaan nähden takana noin 500 metriä, kuva 8. Arvio melualueeksi on siis 2 km x 2,5 km = 5 km2. Tämä tarkoittaa aluetta, missä ei ole esteitä melun leviämiselle. Jos melua vaimentavia tekijöitä, muun muassa rakenteita, valleja, maaston muotoja, tiheää puustoa on olemassa, melu vaimentuu kauempana esimerkiksi noin 5 dB.

Jupon Erän ampumaradalla kaikki kivääriradat sijoittuvat siten että ampumasuunta on itään, valittajien kiinteistöt ovat kivääriradoista sivusuunnassa pohjoisessa. Vain haulikkoradoilla voidaan ampua laukauksia koillisen suuntaan. 

Maastonmuodot

Valituskirjelmän liitteessä joka on päivätty 1.8.2017 sivulla 5, siterataan (suomen ympäristö 4/2014) ”Karkeana nyrkkisääntönä on, että esteen on katkaistava näköyhteys äänilähteeseen, ennen kuin estevaimennusta voi esiintyä” ja väitetään  ”Nyt kyseessä olevassa tapauksessa äänen kulkutiellä ei ole edellä mainitun kaltaisia esteitä eikä varsinaista meluestettäVäite on epätosi.

Kuten luvanhaltija on vastineessaan tuonut julki Vaaraniemen keskeneräinen mökki, sijaitsee siten että mökkiä lähellä on 7-7,5 metriä korkea metsäinen kumpu joka toimii meluesteenä radan suuntaan. Lisäksi kivääriratojen ampumapaikoilla on seinälliset ampumakatokset.

Liitteenä karttaote, varjostuskuva ja korkeusprofiilikuva Vaaraniemen kiinteistöstä, liitteen kuvista selviää hyvin kummun antama suoja ampumaradan suuntaan.

Karttaliite liite 2.

Lupamääräykset

Huomionarvoista on myös että ampumaradan alkuperäisessä luvassa 26.6.2014 luvitettuja uusia ratoja ei rakenneta ja viranomainen lakkauttaa suunniteltujen uusien ratojen luvat erillisessä päätöksessä aikanaan. 2014 luvassa vanhojen ratojen meluarvot loma-asutusalueella 60 db ja asuinalueella 65 db ovat tavoitearvoja ei kynnysarvoja. Toiminnanharjoittaja on velvoitettu tekemään melumittaus ratojen peruskorjauksen jälkeen. Ympäristöviranomainen ei tietenkään mitenkään vastusta melumittauksen suorittamista ja mittausta on myös luvassa edellytetty. Mutta mittauksen kiirehtimistä tai radan sulkemista ennen kuin melumittaus on suoritettu, lautakunta ei näe tarpeellisena. Saatujen melumittaustulosten perusteella voidaan lupamääräyksen 9 perusteella tarvittaessa antaa uusia määräyksiä meluhaitan vähentämiseksi.    

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan esityksen mukaisesti.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Vaasan Hallinto-oikeus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.