Ympäristölautakunta, kokous 24.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Päätös MHK-Kuljetus Oy:n ympäristölupahakemuksesta, Rovaniemi

ROIDno-2020-4195

Valmistelija

  • Tarja Bergman, ympäristötarkastaja, tarja.bergman@rovaniemi.fi

Perustelut

MHK-Kuljetus Oy on hakenut ympäristölupaa jätteiden välivarastontiin ja siirtokuormaukseen Rovaniemen kaupungin 9. kaupunginosan korttelin 9062 tontilla numero 2. Tontti sijaitsee Teollisuuskylässä, osoitteessa Vasaratie 4. 

Laitoksella välivarastoidaan ja siirtokuormataan hyötykäyttöön toimitettavia jätteitä: paperia, pahvia, kartonkia, puuta, lasia, muovia, metallia, rakennus- ja purkujätettä sekä lisäksi vähäisessä määrin vaarallista jätettä. Määrällisesti eniten laitoksen kautta tulee kulkemaan paperi- pahvi- ja kartonkijätettä (8 000 tonnia vuodessa)  sekä puujätettä (4 000 tonnia vuodessa). Yhteensä lupaa haetaan enintään 14 124 tonnin vuosittaiselle jätemäärän kierrättämiselle laitoksen kautta. 

Jätekuormien purku, jätteiden käsittely sekä siirtokuormaus tapahtuvat kiinteistöllä sijaitsevassa hallissa. Osa jätteistä käsitellään paalaamalla ja osa murskaamalla ennen niiden uudelleen kuormaamista. Osa jätteistä siirtokuormataan sellaisenaan suoraan keräysautosta kuljetuskonttiin. Jätteitä välivarastoidaan sisällä hallissa ja kuljetuskontteihin lastattuina laitoksen piha-alueella. Varastointi on lyhytaikaista ja käsittää vain täyden kuorman keräämiseen tarvittavan ajan. Päivittäinen toiminta-aika alueella on klo 6.00—22.00. 

Hakemuksen mukaan toiminnan vaikutukset ympäristöön ovat vähäiset. Jätekuljetukset lisäävät liikennemäärää alueella mutta liikennöinti ei aiheuta muusta liikenteestä poikkeavaa melua. Paalain ja murskain ovat sähkökäyttöisiä ja sijoitettuna sisälle halliin eikä niistä katsota aiheutuvan merkittävää melu- tai pölyhaittaa ympäristöön. Hallin pohja ja piha-alue ovat asfaltoituja eikä toiminnassa synny päästöjä, jotka aiheuttaisivat maaperän tai pinta- tai pohjaveden pilaantumista. 

Laitos sijaitsee teollisuustoiminnoille varatulla asemakaavoitetulla alueella. Lähimmät asumiseen osoitetut tontit sijaitsevat noin 600 metrin etäisyydellä Kemijoen läheisyydessä.

 

Ympäristötarkastaja:

Ympäristölautakunta päättää myöntää MHK-Kuljetus Oy:lle liitteenä olevan päätösesityksen mukaisen ympäristöluvan jätteiden välivarastointia ja siirtokuormausta varten.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Hakija; Lapin ely-keskus Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue; Rovaniemen kaupungin terveydensuojeluviranomainen; Roi kpi ympäristövalvonta 2 kpl

Muutoksenhaku

OTE: Hallintovalitus Vaasan HaO, 7/30 pv, julkinen kuulutus, ympäristönsuojelu

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua julkisen kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen
Valitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle

Postiosoite:  PL 204, 65101 Vaasa
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
Sähköpostiosoite: vaasa.hao(at)oikeus.fi
Telefax: 029 5642 760
Puhelin: 029 5642 611(vaihde) tai 029 5642 780 (kirjaamo)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen maksu / oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30