Ympäristölautakunta, kokous 24.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Valmistelija

  • Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Rakennusvalvonnan viranhaltijapäätökset löytyvät oheismateriaalina esityslistan kohdasta ajankohtaiset asiat.

Rakennustarkastaja Hannu Kangas, 17.02. - 16.03.2021,​ 17 - 34 §

Tarkastusinsinööri Jari Kortesalmi,​ 17.02. - 16.03.2021, 18 - 45 §

Valvontainsinööri Tapio Lakkala, 17.02. - 16.03.2021, 2 - 4 §

Valvontainsinööri Juho Tapio, 17.02. - 16.03.2021, 2 § 

Valvontainsinööri Lauri Pääkkö, 17.02. - 16.03.2021, 14 - 18 §

Valvontainsinööri Juha-Pekka Korpela 17.02. - 16.03.2021,  2 - 4§

Ylitornion kunnan päätökset 17.02. - 16.03.2021,  4 kpl

Terveystarkastaja Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto
Muu päätös:
§ 5 Päätös Napapiirin Vesi Oy:n Ylinamman vedenottamon vedenkäsittelystä, 04.03.2021

Toimialajohtaja Elinvoimapalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 43 Terveystarkastajan viran, vakanssinumero 53115004, nimikkeen muutos, 04.03.2021

Ympäristöpäällikkö
§ 6 Täyttölupa eläinlääkärin virkaan vakanssinumero 23472003, Pellon toimipiste, 25.02.2021
§ 7 Terveystarkastajan irtisanoutuminen ja täyttölupa vakanssille 53115004, 01.03.2021
Muu päätös:
§ 8 Oulun Maa-ja Vesirakennus Oy:n  maa-aineslain (MAL 12 §) mukaisen vakuuden hyväksymispäätös, Rovaniemi, 724/2020, 15.03.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Asia käsitellään ympäristöpäällikön tekemien päätösten osalta hallintosäännön 152 § mukaisesti puheenjohtajan selostuksen pohjalta.
Ympäristölautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Ympäristölautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeutta terveustarkastajan 5 §, toimialajohtajan 43 § ja ympäristöpäällikön 6-8 § päätöksiin.

Rakennus-​ ym. lupapäätökset on kuulutettu julkipanoilmoituksilla erikseen. Näihin päätöksiin lautakunnalla ei ole otto-​oikeutta.

Ympäristölautakunta toteaa,​ että nämä viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä pöytäkirjan kuulutuksen yhteydessä ympäristövalvonnassa os. Mäntyvaarantie 2.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.