Ympäristölautakunta, kokous 24.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Ympäristöterveydenhuollon resurssit

ROIDno-2021-1000

Valmistelija

  • Sini-Sisko Kilpeläinen, terveysvalvonnan johtaja, sini-sisko.kilpelainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovakaaren ympäristöterveydenhuollossa on vuosina 2017-2021 jätetty valvontakohteita suunnitelmallisen valvonnan ulkopuolelle resurssien vähyyden vuoksi. Lapin AVI suoritti Rovakaaren ympäristöterveydenhuollossa 9.10.2020 kunnallisen ympäristöterveydenhuollon arviointi- ja ohjauskäynnin ja totesi sen yhteydessä yksikössä olevan puutteelliset valvontaresurssit valvontavelvoitteeseen nähden. Avi edellytti ympäristölautakuntaa esittämään valvontasuunnitelmassa selostuksen niistä toimenpiteistä, joiden avulla valvontavelvoite hoidetaan valvonnan tarpeeseen nähden riittämättömillä resursseilla. Valvontakohteiden poistaminen valvonnasta ei Avin mukaan täytä valvontavelvoitteita.

Ympäristölautakunta vastasi Aville vuoden 2021 valvontasuunnitelmassa (Ymla 24.2.2021 § 33), että valvontasuunnitelma on nyt pyritty laatimaan valvonnan tarpeen mukaisesti, mm. tarkastussuunnitelmaan on lisätty näkyviin valvonnan todellinen tarve. Kehittämistoimenpiteet valvonnan tarpeen toteuttamiseksi eivät kuitenkaan ehtineet mukaan kaupungin vuoden 2021 talousarvioprosessiin. Ympäristölautakunta totesi ettei valvontavelvoitetta ei ole mahdollista täyttää nykyisillä resursseilla, joten vuodelle 2022 tullaan esittämään resurssien lisäämistä valvontaan. Asianmukaisen valvonnan toteuttamiseksi tarvittavien lisähenkilötyövuosien määrä lasketaan ja suunnitellaan erikseen vuoden 2021 aikana. Samalla ideoidaan uusia valvonnan keinoja, joilla valvontaa kyettäisiin suorittamaan tehokkaammin samoilla resursseilla. Alustavasti näitä keinoja voisivat olla esimerkiksi asiakirjatarkastusten lisääminen, sisäilma-asiantuntijuuden lisäämisen edistäminen kaupungin muihin palveluyksiköihin ja valvontaprojektien hyödyntäminen. Laatujärjestelmän ja toimintamallien kehittämisessä voitaisiin hyödyntää ulkopuolisia asiantuntijoita. Vuoden 2021 aikana laaditaan ympäristöterveydenhuollon kehittämissuunnitelma, johon sisältyvät edellä mainitut asiat.

 

Resurssien kehitys ja nykytilanne

Vuonna 2015 ympäristöterveydenhuollon olemassa olleet resurssit ( 7 htv) todettiin heikoiksi valvontatarpeeseen nähden ja tilannetta pyrittiin vuosien 2015-2018 aikana parantamaan määräaikaisen terveystarkastajan viran avulla. Ympäristölautakunta perusti määräaikaisen viran 27.5.2015 § 80 ja jatkoi sen voimassaoloa 24.2.2016 § 17 sekä 26.4.2017 § 69. Tuolloin yksikössä oli seitsemän vakituista virkaa sekä yksi määräaikainen terveystarkastajan virka. Vakituisen henkilöstön virkavapaiden vuoksi määräaikaisesta virasta ei saatu täyttä hyötyä irti vaan todellinen henkilötyövuosimäärä vaihteli 7 - 7,5 välillä. Vuoden 2019 alussa Rovaniemen kaupunki käynnisti toiminnan ja talouden uudistamisohjelman, jonka vuoksi määräaikaista virkaa ei enää täytetty. Lopulta syksyllä 2019 käytyjen yt -neuvotteluiden tuloksena ympäristöterveydenhuollosta vähennettiin myös yksi vakituinen terveystarkastajan virka. Rovakaaren ympäristöterveydenhuollossa on tällä hetkellä kuusi (6) terveystarkastajan virkaa.

Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon resurssit ovat valtakunnallisesti vertailtuna olleet heikot jo vuosia. Yksikössä vuonna 2016 koostetun laajan vertailun (30 yksikköä) mukaan Suomen ympäristöterveydenhuollon yksiköissä on keskimäärin 130-150 valvontakohdetta / tarkastaja, Rovakaaren ympäristöterveydenhuollossa niitä oli tuolloin 207 kpl / tarkastaja. Nyt tehty suppeampi vertailu (10 yksikköä) kertoo valtakunnallisen kohteita / tarkastaja keskiarvon pysyneen samalla tasolla (n. 150) mutta Rovakaaren ympäristöterveydenhuollossa on jo 262 valvontakohdetta tarkastajaa kohti. 

Resurssien puutteet ovat aiheuttaneet yksikön toimintaan vakavia ongelmia. Joidenkin kohderyhmien jättäminen vuosien ajan säännöllisen valvonnan ulkopuolelle on kasvattanut odottavien tarkastusten määrän erittäin suureksi ja valvonnan tasapuolisuus on kärsinyt. Lisäksi asioiden käsittelyajat ovat pidentyneet, eikä toiminnan kehittämiseen tai asiakkaiden lakisääteiseen ohjaukseen ja neuvontaan ole ollut mahdollisuutta. Edellä maintuista seikoista on saatu jo asiakaspalautettakin. Henkilöstö on kuormittunut ja työnjaosta on tullut haastavaa. Myös yksikön valvontatulot ovat pienentyneet jonkin verran. 

 

Valvonta

Rovakaaren ympäristöterveydenhuollossa on elintarvikelain (pl. alkutuotanto) ja terveydensuojelulain mukaisia säännöllisen valvonnan kohteita yhteensä 1 569 kpl, joiden lisäksi muun valvonnan yhteydessä valvottavia tupakka- ja lääkelakien mukaisia valvontakohteita on 210 kpl. Terveystarkastajien työajasta kuluu noin puolet säännöllisen valvonnan ulkopuolisiin tehtäviin, kuten asunnontarkastuksiin, julkisten tilojen sisäilma-asioihin, ruoka- ja vesivälitteisten epidemioiden selvittämiseen, kouluttautumiseen, lausuntojen antamiseen jne. Viime vuosina erilaiset hallinnolliset työt, kuten valvontatoimenpiteiden kirjaaminen ja raportointi (VATI -järjestelmä) sekä sähköisen asioinnin luominen (PTV, nettisivut) ovat vieneet enenevässä määrin aikaa konkreettiselta valvontatyöltä. Viimeisen viiden vuoden tarkastusten toteumatilastojen mukaan, yksi henkilötyövuosi suorittaa edellä kerrottujen suunnitelman ulkopuolisten töiden lisäksi, vuosittain säännöllisen valvonnan tarkastuksia noin 100 kpl elintarvikevalvonnassa ja noin 50 kpl terveydensuojeluvalvonnassa. Viimeisen viiden vuoden aikana yksikössä on vuosittain pystytty suorittamaan keskimäärin 330 säännöllisen valvonnan tarkastusta. Vuonna 2020 tarkastuksia tehtiin n. 50 vähemmän kuin edellisinä vuosina. Keskusvirastojen valvonnan priorisointiohjeen mukaan akuutit terveyshaittaepäilyt (asumisterveys, epidemiat) ovat ensisijaisia ja sen jälkeen säännöllisen valvonnan tärkeimpinä osa-alueina pidetään talous- ja uimaveden valvontaa. Rovakaaren ympäristöterveydenhuollossa näihin puolet yksikön henkilöresursseista.

 

Valvonnan tarve ja tarvittava resurssi

Valvontakohteiden valvontaa suoritetaan kohdekohtaisen riskinarvioinnin perusteella. Jokainen kohde luokitellaan toiminnan laajuuden mukaan riskiluokkaan, jolle on annettu valtakunnallinen ohjeellinen tarkastusmäärä. Tämän lisäksi paikallinen viranomainen suorittaa kohteen riskinarvioinnin, jolla vuosittaista tarkastusmäärää voidaan pienentää tai suurentaa. Rovakaaren ympäristöterveydenhuollossa tulisi edellä kerrotun riskinarvioinnin perusteella kyetä suorittamaa vuosittain elintarvikekohteisiin keskimäärin 463 tarkastusta ja terveydensuojelukohteisiin 345 tarkastusta (yht. 808). Lisäksi säännöllisen valvonnan ulkopuolisia tarkastuksia, pääasiassa sisäilmaolosuhteiden valvontaan liittyen, tehdään vuosittain n 100 kpl. Jos tarkastusten kattavuudessa tavoiteltaisiin 100 prosenttia, tarkoittaisi tämä että valvontaan tulisi olla käytettävissä yhteensä 13 henkilötyövuotta. Tästä elintarvikevalvontaan kuluu 4,6 htv ja terveydensuojeluun 6,9 htv ja akuuttiin sisäilmavalvontaan n. 1,5 htv. Aiemmin kerrotun valtakunnallisen ympäristöterveydenhuollon yksiköiden välisen vertailun keskiarvon (kohteita/tarkastaja) mukaan laskettuna Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon resurssitarve olisi 10 - 12 henkilötyövuotta.

Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon suorittaman valvonnan ja ohjauksen vaikuttavuuden tehostamiseksi, asiakaspalvelun parantamiseksi ja henkilöstön kuormittuvuuden ehkäisemiseksi yksikön resursseja on parannettava.

 

Terveysvalvonnan johtajan ehdotus

Ympäristölautakunta toteaa, että Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon valvonnassa tavoitellaan 70 %:n toteumaa riskinarvioinnin tuloksena saadun ja keskusvirastojen edellyttämään valvontamäärään nähden. Tämän toteuttamiseksi ympäristölautakunta edellyttää, että elinvoimatoimialan ympäristövalvonnan palvelualueelle osoitetaan viimeistään vuoden 2022 talousarvion laadinnan yhteydessä lisärahoitus kahden vakituisen terveystarkastajan viran kustannuksiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää terveysvalvonnan johtajan ehdotuksen mukaisesti

Päätös

Merja Mäntyniemi saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana.

 

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Talous ja rahoituspalvelut Janne Juotasniemi, Rauni Jokelainen, Jukka Kujala

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Ympäristölautakunta
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: (016) 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: (016) 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.