Ympäristölautakunta, kokous 24.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Lausunto pohjaveden ottaminen tilalla Mäkelä 143:0, Rovaniemi

ROIDno-2020-2127

Valmistelija

  • Sini-Sisko Kilpeläinen, terveystarkastaja, sini-sisko.kilpelainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Lausunto Tmi Mats Rinne Kauppa ja Liikenne hakemuksesta pohjaveden ottaminen tilalla Mäkelä 143:0, Rovaniemi

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto pyytää Rovaniemen kaupungin terveydensuojelu- ja ympäristönsuojeluviranomaisten lausuntoa Tmi Mats Rinne Kauppa ja Liikenne hakemuksesta dnro PSAVI/2420/2020 pohjaveden ottaminen tilalla Mäkelä 143:0, Rovaniemi.

Mats Rinne / Tmi Mats Rinne Kauppa ja Liikenne hakemus koskee pohjaveden ottamista lähteestä. Hakemuksen mukaan lähde sijaitsee Auttin kylällä noin 70 km Rovaniemeltä itään. Nykyään lähteestä otetaan olemassa olevan vedenottokaivon kautta talousvettä viiteen lähialueen kiinteistöön. Lähdevettä on tarkoitus pullottaa erikseen rakennettavassa laitoksessa noin 8000 l/vrk. Varsinainen pullotuslaitteisto sijaitseen kiinteistölle tuotavassa konttirakennuksessa. Toiminnan arvioitu aloittamisajankohta on kesäkuu 2020. Lähdevettä ei imetä lähteestä, vaan pullotukseen otetaan se osa vedestä, joka vuotaa yli. Lähteelle on tarkoitus rakentaa yksi kaivo lisää nykyisen kaivon viereen. Ensimmäisestä kaivosta menee ylivuotoputki toiseen kaivoon. Vesi otetaan toisesta kaivosta. Kaivon päällä on tällä hetkellä suojarakennus, joka on tarkoitus uusia. Lähde on noin 200 metriä lähimmästä kantatiestä.

Hakemuksen mukaan vaikutukset ympäröivään alueeseen ovat vähäiset, koska alueella on jo olemassa mm. tieliittymä, suojarakennus sekä käytössä oleva viljelyalue. Hakemuksen mukaan vaikutukset pohjaveden määrään on olemattomat, koska nyt lähteestä ylimenevä vesi virtaa Kemijokeen. Hakemuksen mukaan hankkeella ei ole vaikutuksia pohja-tai pintavesien laatuun. Toiminnalla ei ole arvioitu olevan merkittäviä vaikutuksia ympäröivään asutukseen, maankäyttöön tai luontoon. Hakemuksen mukaan melun ja liikenteen määrä on vähäistä. Rakennusvaiheessa maansiirtoon käytettävien koneiden ääniä. Pullotuksen aloittamisen jälkeen vähäistä kuljetuksen aiheuttamaa melua.

Lausunnot:

Vs. terveysvalvonnan johtaja:

Vs. terveysvalvonnan johtaja ehdottaa, että Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle annetaan seuraava terveydensuojeluviranomaisen lausunto:

Rovaniemen kaupungin terveydensuojeluviranomainen esittää lausuntonaan seuraavaa:

Mikäli pohjavedenottamiselle myönnetään lupa, tulee pohjavedenottamishanke toteuttaa siten, ettei se missään vaiheessa vaaranna hankealueelta otettavan talousveden laatua tai riittävyyttä.

Lisäksi tulee huomioida, että mikäli hakija aloittaa veden pakkaamisen, tulee siitä tehdä elintarvikelain 13 §:n mukainen ilmoitus. Kirjallinen ilmoitus on tehtävä viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista Rovaniemen kaupungin elintarvikevalvontaviranomaiselle.

Ympäristötarkastaja:

Kun hanke toteutetaan hakemuksessa kuvatulla tavalla jossa hyödynnetään lähteestä purkautuvaa ylivuotovettä, ympäristölautakunnalla ei ole asiaan huomautettavaa.

 

Lisätietoja antavat:

terveystarkastaja Riitta Vilmilä, puhelin 0400 397 705, etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

ympäristötarkastaja Harri Katainen, puhelin 016 322 2120, etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää vs. terveysvalvonnan johtajan ja ympäristötarkastajan esityksen mukaisesti.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.