Ympäristölautakunta, kokous 24.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 Päätös vesilain mukaisesta asiasta, Tervola

ROIDno-2020-2115

Valmistelija

  • Harri Katainen, ympäristötarkastaja, harri.katainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Vesilain mukainen asia Ulkuniemi, Tervola 

Asian taustaa

Kesällä 2013 joukko maanviljelijöitä joilla on viljelyksiä Lapinojan / Lapinjängän alueella, ovat yhteistuumin peranneet Lapinojaa sekä Jurvanojaa parantaakseen peltojensa vesitaloutta. Kyseisillä perkaustoimilla ei ole ollut vesilain mukaista lupaa eikä asiassa ole suoritettu ojitustoimitusta. Juhani Ulkuniemellä on omakotitalo sekä kiinteistöön kuuluva tontti heti Romsinvaarantien eteläpuolella Jurvanojan varrella, tontti rajoittuu käytännössä Jurvanojaan. Heti perkaustoimien jälkeen Ulkuniemi on asioinut Meri-Lapin ympäristövalvontaan ja kritisoinut perkaustoimien rajuutta ja työn jälkeä. Ulkuniemi on tuoreeltaan ilmaissut pelkonsa tonttinsa maiden vyörymisestä Jurvanojan laidalla ja vaatinut perkauksen jälkien ennallistamista. 

Meri-Lapin ympäristölautakunta on aiemmin käsitellyt asiaa ja antanut tapauksessa viisi päätöstä vuosina 2014-2016. Meri-lapin ympäristölautakunta mm. velvoitti ojituksen toteuttajia esittämään ennallistamissuunnitelma johon perustuen korjaavat toimet voidaan tehdä, suunnitelma tehtiin mutta ennallistoimet ovat jääneet tekemättä. Meri-Lapin viimeksi antamallaan päätöksellä 21.6.2016 §62 lautakunta siirsi asian käsittelyn Pohjois-suomen aluehallintovirastoon vesilain mukaiseen käsittelyyn. PS Avi katsoi kuitenkin ratkaisussaan 9.5.2017 ettei lautakunta ole voinut siirtää asian käsittelyä aluehallintovirastoon ja on täten palauttanut asian uudelleen käsiteltäväksi.

Ulkuniemi on hakenut Kho:sta lainvoimaisen päätöksen purkua, Kho on päätöksellään 6.11.2018 hylännyt purkuhakemuksen ja toteaa ettei asian uudelleen käsittelyyn ole estettä. Kho:n päätös liite 1.

Asian käsittely Rovaniemen ympäristövalvonnassa

Tervolan kunnan ympäristöasiat ovat tulleet Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle 1.1.2019. Ulkuniemen asiamies on lähestynyt ympäristövalvontaa 10.6.2019 ja tiedustellut asian käsittelyn tilaa. Asian selvittämiseksi paikalle on tehty kaksi katselmusta 28.6.2019 sekä 20.5.2020. Katselmukselle 28.6.2019 oli kutsuttu ojittajat ja Ulkuniemi. Katselmuksen tarkoitus oli kuulla molempia osapuolia ja saada ajantasaiset havainnot paikan päällä. Kysyttäessä Ulkuniemeltä hän ilmoitti kärsimiksi vahingoikseen noin metrin kaistaleen tonttimaata maanvyörymän seurauksena ja mansikkapenkin sekä viinimarjapensaan.

Uusi katselmus 20.5.2020 tehtiin sen vuoksi että saadaan havainnot korkean veden aikaan.

Molemmilla katselmuksilla on Ulkuniemeltä kysytty hänen vaatimuksensa asiassa. Molemmilla kerroilla hän on vastannut että vaatimukset ovat seitsemän kohtaa joka on kirjattu hänen asiamiehensä Jarkko Kiihan kirjeeseen 26.11.2018. liite 2

 

Asiassa saatu näyttö ja päätös

Ojittajat Pekka Nieminen, Juha Lampela, Ismo Lahti ja Matti Vuolukka ovat perkanneet Lapinojan sekä Jurvanojaa ilman vesilain mukaista lupaa tai ojitustoimitusta. Ojituksesta on aiheutunut Juhani Ulkuniemelle maisemallista haittaa sekä pihamaan pienentymistä ojan sortumisen myötä. Lisäksi sortuman ja ojan reunan jyrkkenemisen vuoksi katsotaan menetetyksi mansikkapenkin sija, penkassa alaspäin luisunut viinimarjapensas ja yksi voimakkaasti kallistunut pihapuu (mänty). Verrattaessa vuoden 2013 valokuviin joissa näkyy tuore kaivuun jälki nykyhetkeen kevät 2020 voidaan arvioida ojan penkan sortumisen/ jyrkkenemisen vieneen Ulkuniemen pihamaata noin metrin kaistaleen 30 metrin matkalta.   

Kartta - sekä kuvaliite.

 

Ympäristötarkastaja

Ojittajat Pekka Nieminen, Juha Lampela, Ismo Lahti ja Matti Vuolukka määrätään korvaamaan yhteisvastuullisesti Ulkuniemelle menetetystä piha-alueesta 30 m2 246€, mansikkapenkin arvona 50 € , menetetty viinimarjapensas 20 € ja pihapuu 50€ sekä kertakorvauksena 1500€ ojan reunan kiveämiskustannuksista sekä maisemahaitasta, yhteensä 1866 €

 

Päätöksen perustelut

Ojittajat ovat suorittaneet ojituksen luvatta eikä Ulkuniemi ole ollut tietoinen kaivuutöiden laajuudesta ja vaikutuksista hänen tonttinsa kohdalla. Ojituksessa on kajottu myös Ulkuniemen pihamaan puolelle, aiheuttaen aluemenetystä sekä maisemahaittaa. Näin ollen Ulkuniemi on oikeutettu edellä määrättyihin korvauksiin.

Korvaus menetetystä piha-alueesta 30 m2 on laskettu tonttimaan arvon 15 000€ mukaan kertaa kaksi. Ulkuniemen tontti 0,367 ha ja käytettäessä arvoa 15 000€ yhden neliömetrin arvoksi tulee n. 4,1€. 4,1 *30 = 123 € tämä kerrottuna kahdella antaa 246€ tonttimaan hinta on korotettu kahdella koska kyseessä on jo valmiiksi rakennettu piha.

Mansikkapenkin 4 metriä arvoksi saatiin 50€ katselmuksilla Ulkuniemi on ilmoittanut että ko penkissä on kasvatettu mansikkamaalta otettuja taimia.

Viinimarjapensaan taimen arvo 10€  korotettuna kahdella 20€ koska kyseessä täysikasvuinen marjaa tuottava pensas

Kallistuneen männyn arvo sellupuuna/pikkutukkina on 10-15€ korotettuna 50 € koska kyseessä pihapuu.

Ulkuniemen vaatimuskirjeessä liite 2 on vaadittu alueen ennallistamista, mm. luiskaamista ja ojan reunojen kiveämistä. Molemmilla katselmuksilla 2019 ja 2020 voitiin todeta ettei ojan penkassa näy uusia vyörymiä ja alue on nurmettunut. Kuten aiemmin on todettu ja Ulkuniemi 2019 katselmuksella totesi aluemenetys grillikodalta tontin rajalle 30 matkalta on noin 1 metrin luokkaa. Sama voidaan todeta verrattaessa valokuvia 2013 ja 2019/2020 vuosilta. Grillikodalta ylävirtaan päin ojanreunan sortuminen on ollut vähäisempää, sitä on vaikea kuvista todeta.

Koska näyttää siltä että päätöksentekohetkellä kesäkuussa 2020 ojan sortuminen on lakannut ja alue on nurmettunut, ei ole välttämätöntä tarvetta luiskaamiseen joka edelleen pienentäisi Ulkuniemen tonttia eikä ojan reunan kiveämiseen. Päätöksessä on määrätty kuitenkin 1500€ korvausta jota voidaan käyttää ojan reunan kiveämiskustannuksiin mikäli Ulkuniemi haluaa sen varotoimena tehdä.

Vaatimuskirjeessä on myös vaadittu asianajokuluja. Lautakunta katsoo ettei vesilain mukaisessa ratkaisussa voida ottaa niihin kantaa, vaan asiassa määrätty korvaus koskee suoraan ojituksesta koituneiden menetysten korvaamista.       

Sovelletut oikeusohjeet: Vesilaki (587/2011) 5 luku 5§, 7§, 9§ ja 10§

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan esityksen mukaisesti.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Juhani Ulkuniemi, Pekka Nieminen, Juha Lampela, Ismo Lahti ja Matti Vuolukka

Muutoksenhaku

OTE: Hallintovalitus, Vaasan HaO, 7/30 pv, ympäristönsuojelu

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen
Valitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle

Postiosoite:  PL 204, 65101 Vaasa
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
Sähköpostiosoite: vaasa.hao(at)oikeus.fi
Telefax: 029 5642 760
Puhelin: 029 5642 611(vaihde) tai 029 5642 780 (kirjaamo)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen maksu / oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30