Ympäristölautakunta, kokous 24.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Valmistelija

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Rakennusvalvonnan viranhaltijapäätökset löytyvät oheismateriaalina esityslistan kohdasta ajankohtaiset asiat.

Rakennustarkastaja Hannu Kangas,​  20.5. -  15.6.2020,​ 63 -  76 §

Tarkastusinsinööri Jari Kortesalmi,​ 20.5. -  15.6.2020, 102 - 145 §

Paikkatietoasiantuntija Juha Iivari,​ 20.5. - 15.6.2020, 29 -  72 §

Valvontainsinööri Tapio Lakkala,  20.5. - 15.6. 2020, 15 -  22 §

Valvontainsinööri Juho Tapio, 20.5. -  15.6.2020, 14 - 23 §

Valvontainsinööri Juha-Pekka Korpela 20.5. -  15.6.2020,  5-10  §

Ylitornion kunnan päätökset  20.5. -  15.6.2020,  12 kpl

Terveysvalvonnanjohtaja Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto
Muu päätös:
§ 4 Elintarvikelain 15 §:n mukainen päätös liha-alan laitoksen hyväksymisestä ja siitä perittävästä maksusta, 19.05.2020

Ympäristöpäällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 16 Valvontainsinöörin viran täyttö, 04.06.2020
§ 17 Valvontainsinöörin viran täyttö, 04.06.2020
Muu päätös:
§ 18 Vakuuden hyväksymispäätös, Metsähallitus Metsätalous Oy, Nookapalo, Rovaniemi, 719/2020, 15.06.2020
§ 19 Vakuuden hyväksymispäätös, Metsähallitus Metsätalous Oy, Kuuroselkä, 720-2020, 15.06.2020

Ympäristötarkastaja
Maa-aineslupapäätös:
§ 28 Maa-aineslupa Metsähallitus Metsätalous Oy Rävässelkä, Rovaniemi, 09.06.2020
§ 29 Maa-aineslupa Juha Veikanmaa Oy Ulkomerkkivaara, Rovaniemi, 12.06.2020
§ 30 Maa-aineslupa Mikko Sarajärvi Petäjäniemi, Ranua, 12.06.2020
Muu päätös:
§ 26 Päätös ympäristönsuojelulain 156 d§ mukaisesta poikkeamishakemuksesta jätevesikäsittelyyn. , 29.05.2020
§ 27 Päätös ympäristönsuojelulain 156 d§ mukaisesta poikkeamishakemuksesta jätevesikäsittelyyn. , 08.06.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Asia käsitellään ympäristöpäällikön tekemien päätösten osalta hallintosäännön 152 § mukaisesti puheenjohtajan selostuksen pohjalta.
Ympäristölautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Ympäristölautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeutta ympäristöpäällikön 16-19 § päätöksiin.

Rakennus-​ ym. lupapäätökset on kuulutettu julkipanoilmoituksilla erikseen. Näihin päätöksiin lautakunnalla ei ole otto-​oikeutta.

Ympäristölautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeutta terveysvalvonnan johtajan 4 § ja ympäristötarkastajan 26-27 § päätöksiin.

Ympäristölautakunta toteaa,​ että nämä viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä pöytäkirjan kuulutuksen yhteydessä ympäristövalvonnassa os. Mäntyvaarantie 2.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.