Banneri

Ympäristölautakunta, kokous 24.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Ympäristölupa Napapiirin Kuljetus Oy Jokkavaara, Rovaniemi

ROIDno-2020-321

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Carita Lallukka, ympäristötarkastaja, carita.lallukka@rovaniemi.fi

Perustelut

Napapiirin Kuljetus Oy on hakenut ympäristölupaa maa-aineksen murskaamiseen Rovaniemen Jokkavaaraan tiloille Veijola RN:o 698-401-8-214 ja Iikanmaa RN:o 698-401-8-222. Samalla haetaan lupaa aloittaa toiminta ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa.

Hakemuksesta annettiin kaksi (2) lausuntoa ja jätettiin kaksi (2) muistutusta / mielipidettä.

 

Ympäristötarkastaja:

Ympäristölautakunta päättää myöntää Napapiirin Kuljetus Oy:lle ympäristöluvan liitteen 1 mukaisesti.

Ennen laitoksen sijoittamista alueelle valvontaviranomaiselle on esitettävä em. maaperäsuojausta koskevat tarkemmat suunnitelmat rakennusmateriaaleineen ja mitoitustietoineen sekä suojarakenteiden rakentamisaikataulu. Alueella on pidettävä aloitustarkastus ennen toiminnan aloittamista sekä toimitettava vaadittu aloittamisvakuus.

Päätösehdotus

Esittelijä

Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Maarit Tervo poistui esteellisenä kokoustilasta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Osallisuusjäävi, hallintolaki 28 § 1 mom). Pöytäkirjanpitäjänä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana toimi Marita Kuoksa.

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten.

Valmistelija

 • Carita Lallukka, ympäristötarkastaja, carita.lallukka@rovaniemi.fi

Perustelut

Napapiirin Kuljetus Oy on hakenut ympäristölupaa maa-aineksen murskaamiseen Rovaniemen Jokkavaaraan tiloille Veijola RN:o 698-401-8-214 ja Iikanmaa RN:o 698-401-8-222. Samalla haetaan lupaa aloittaa toiminta ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa. 

Hakemuksesta annettiin kolme (3) lausuntoa ja jätettiin kaksi (2) muistutusta / mielipidettä. Hakija on antanut vastineensa lausuntoihin ja muistutuksiin / mielipiteisiin.

Ympäristönsuojelulain 48 §:n mukaan lupaviranomaisen on tutkittava ympäristöluvan myöntämisen edellytykset ja otettava huomioon asiassa annetut lausunnot ja tehdyt muistutukset ja mielipiteet. Ympäristölupa on myönnettävä, jos toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen säännösten vaatimukset.

Ympäristölupapäätöksessä esitetään yleisperustelu luvan myöntämiselle. Myös lupamääräykset tulee perustella yksilöidysti, mutta tarvittaessa useita määräyksiä voidaan perustella myös yhdessä. Lupamääräysten perustelujen tulee olla selkeästi ja ymmärrettävästi kirjoitettuja ja niiden tulee sisältää sekä asiaperustelu että laillisuusperustelu.

Lupamääräyksiä on muutettu ympäristölautakunnan 27.5.2020 kokouksen jälkeen. Perjantain murskausaikaa on lyhennetty (kello 7:00–17:00) sekä kirjoitettu arkipyhät (= uudenvuodenpäivä, loppiainen, vappu, helatorstai, helluntai, pyhäinpäivä, itsenäisyyspäivä, pitkäperjantai, 2. pääsiäispäivä, joulupäivä, tapaninpäivä, uudenvuodenpäivä, loppiainen). 

 

Ympäristötarkastaja: 

Ympäristölautakunta päättää myöntää Napapiirin Kuljetus Oy:lle ympäristöluvan liitteen 1 mukaisesti. Samalla hyväksytään, että tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta edellyttäen, että hakija asettaa lupapäätöksessä esitetyn hyväksyttävän vakuuden. Ennen laitoksen sijoittamista alueelle valvontaviranomaiselle on esitettävä em. maaperäsuojausta koskevat tarkemmat suunnitelmat rakennusmateriaaleineen ja mitoitustietoineen sekä suojarakenteiden rakentamisaikataulu.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan esityksen mukaisesti.

Päätös

Maarit Tervo poistui esteellisenä kokoustilasta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Osallisuusjäävi, hallintolaki 28 § 1 mom). Pöytäkirjanpitäjänä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana toimi Marita Kuoksa.

 

Raimo Miettunen esitti Aatos Nätyngin ja Seija Hiltusen kannattamana, että murskausta, rikotusta ja kuormausta sekä sen edelleenkuljetus kellon aikoja muutetaan seuraavasti: saa tehdä murskausta ja rikotusta ma-to klo 8–20 ja pe 8-16 sekä kuormausta ja sen edelleenkuljetusta ma-to klo 7-20 ja pe klo 7-17.

 

Ympäristöpäällikön pohjaesitys kelloaikojen kannalla JAA ja Raimo Miettusen esityksen mukaisia kellonaikoja EI.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin kaksi (2) JAA -ääntä ja neljä (4) EI -ääntä ja nolla (0) äänesti tyhjää.

Puheenjohtaja totesi, että Raimo Miettusen esitys on tullut ympäristölautakunnan päätökseksi.

 

Raimo Miettunen esitti Aatos Nätyngin kannattamana, että suojaus tehdään NeVen ja Elyn lausunnoissa olevalla tavalla. Tukitoiminta-alue varustetaan salaojituksella ja öljynerottimella. Tukitoiminta-alueen hule- ja sadevesiä ei saa imeyttää maahan elleivät ne ole menneet öljynerottimen kautta.

Esityksen mukaisen maaperän suojaustavan kannalla äänestävät JAA ja ne jotka ovat erityisesti NeVen ja Elyn lausuntojen mukaisen suojaustavan kannalla äänestävät EI.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin kaksi (2) JAA -ääntä ja neljä (4) EI -ääntä ja nolla (0) äänesti tyhjää.

Puheenjohtaja totesi, että Raimo Miettusen esitys on tullut ympäristölautakunnan päätökseksi.

 

Ympäristölautakunta päätti muilta osin ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

 

Ympäristölautakunta piti tämän asian käsittelyn jälkeen tauon klo 17.30 - 17.46.

Esteellisyys

 • Maarit Tervo

Äänestystulokset

 • Jaa 2 kpl 33%

  Heikki Luiro, Hannele Simonen

 • Ei 4 kpl 67%

  Aatos Nätynki, Seija Hiltunen, Raimo Miettunen, Teijo Penders

 • Jaa 2 kpl 33%

  Heikki Luiro, Hannele Simonen

 • Ei 4 kpl 67%

  Seija Hiltunen, Aatos Nätynki, Raimo Miettunen, Teijo Penders

Tiedoksi

Hakija, Lapin ELY-keskus, Napapiirin Vesi Oy, Rovaniemen kaupungin terveydensuojeluviranomainen, Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonta 2 kpl

Muutoksenhaku

OTE: Hallintovalitus Vaasan HaO, 7/30 pv, julkinen kuulutus, ympäristönsuojelu

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua julkisen kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen
Valitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle

Postiosoite:  PL 204, 65101 Vaasa
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
Sähköpostiosoite: vaasa.hao(at)oikeus.fi
Telefax: 029 5642 760
Puhelin: 029 5642 611(vaihde) tai 029 5642 780 (kirjaamo)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen maksu / oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30