Ympäristölautakunta, kokous 25.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Ilmoitusasiat

Perustelut

Eurofins Ahma Oy:n raportti Suosiolan turvetuhkan loppusijoituspaikan (Suksiaapa) velvoitetarkkailun tuloksista vuodelta 2019, Rovaniemi

Eurofins Ahma Oy:n raportti Ristipalonsuon turvetuotantoalueen velvoitetarkkailun tuloksista vuodelta 2019, Ranua.

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös, jolla on hyväksytty Raakunsuon turvetuotantoalueen vaikutustarkkailuohjelma, Ranua.

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös, jolla on hyväksytty Iijoen- ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden kalataloustarkkailuohjelma vuosille 2020-2025, Ranua.

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen YVA-kuulutus: Maaningan tuulivoimapuisto- Jumisko 110 kV voimajohdon ympäristövaikutusten arviointiselostus. Ympäristölautakunnalla ei ole tarvetta lausunnon antamiseen. (ROIDno-2018-2464)

Metsähallituksen luontopalveluiden Hemiptera-työryhmälle myöntämä tutkimuslupa, joka oikeuttaa näytteenottoon ja liikkumiseen Metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueiella koko maassa.

Neste Markkinointi Oy:n ilmoitus polttonesteiden jakeluaseman rekisteröimiseksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmään (Neste Truck 3731 Napapiiri, Rovaniemi). Toiminta on rekisteröity 5.3.2020, Rovaniemi.

Neste Markkinointi Oy:n ilmoitus polttonesteiden jakeluaseman rekisteröimiseksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmään (Neste Express 869 Napapiiri, Rovaniemi). Toiminta on rekisteröity 5.3.2020, Rovaniemi.

Neste Markkinointi Oy:n ilmoitus jakeluaseman rekisteröimiseksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmään (os. Alatie 30). Toiminta on rekisteröity 12.3.2020, Rovaniemi.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös jolla on muutettu Sääskisuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräyksiä toimintaa koskevan vesienkäsittelyn tehostamissuunnitelman johdosta, Ranua 

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös Keski-Lapin Voima Oy:n hakemuksesta saada tilapäisesti ylittää Paattinkijärven padon säännöstelylupaehdon mukainen virtaama, Ranua

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunnan raportti Pahkamaan ampumaradan velvoitetarkkailutuloksista vuodelta 2019, Rovaniemi.

Rovakaira Oy:n ilmoitus sopimukseen pääsemisestä: Sähköjohdon sijoittaminen kiinteistöille 698-408-91-3 ja 698-408-91-9. Asiaa on käsitelty ymp.ltk. kokouksessa 31.10.2018 126 § ja 12.12.2018 154 § sekä Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa 8.11.2019.

Valtuustoaloite 20.1.2020  Mikkel Näkkäläjärvi ym (ilmastoseminaari)

Ylitornion kunnan vesi- ja viemärilaitoksen talousveden valvontatutkimusohjelma vuosille 2020-2024. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Ilmoitusasioihin lisättiin:
Lausunto Ranuan Simojärven asemakaavaluonnoksesta.

 

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.