Ympäristölautakunta, kokous 25.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon valvonnan toteutuminen 2019

ROIDno-2020-438

Valmistelija

 • Pälvi Palojärvi, terveysvalvonnan johtaja, palvi.palojarvi@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta on 27.2.2019 § 24 hyväksynyt Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon valvontaohjelman sekä eläinlääkäripalveluiden ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan järjestämistä koskevan suunnitelman päivitykset vuodelle 2019.

Valvontasuunnitelmien mukaan ympäristölautakunta arvioi valvontasuunnitelman toteutumisen seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja lähettää hyväksymänsä selvityksen suunnitelman toteutumisesta Lapin aluehallintovirastolle. Arviointia hyödynnetään ympäristöterveydenhuollon valvonnan kehittämisessä, valvonnan toimivuuden varmistamisessa ja uusien suunnitelmien laadinnassa. Arvioinnissa huomioidaan mm. tarkastusten kattavuus ja määrä, sekä valvonnasta saatujen tulojen kohdentaminen. Valvonnan raportointi tehdään VATI ja VYHA järjestelmien kautta sähköisesti.

 

Toiminta vuonna 2019

Terveydensuojelu- ja elintarvikevalvonta

Elintarvikevalvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia tehtiin 202 kpl ja resurssien mukaan laadittu valvontasuunnitelma toteutui 86 %:sesti. Tarkastusten määrässa ja kattavuudessa ei tapahtunut juurikaan muutosta edelliseen vuoteen verrattuna, tarkastusmäärä oli hieman edellistä vuotta matalampi. Kattavuus oli edelleen verrattain alhainen; 23 % valvontakohteista pystyttiin tarkastamaan. Ruokaviraston tilastotietojen mukaan tarkastusten kattavuuden valtakunnallinen keskiarvo vuonna 2018 oli 40 %, Lapin Avin alueella keskiarvo oli 34 %. 

Terveydensuojelun valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia tehtiin v. 2019 yhteensä 150 kpl. Kokonaisuutena resurssien mukaan laadittu valvontasuunnitelma toteutui noin 75 %:sesti. Tarkastusten kokonaismäärä on pysynyt edelliseen vuoteen verrattuna lähes samana (vuonna 2018: 148 kpl).

Toimintavuonna 2019 jatkettiin vuonna 2018 aloitettua hygieniaprojektin näytteenottoa päiväkodeissa. Päiväkotiprojektin tuloksista laadittiin yhteenvetoraportti, josta pidettiin neljä eri esittelytilaisuutta päiväkotien johtajille. Hygieniaprojektin yhteenveto esiteltiin Rovaniemen kaupungin, Rovaniemen yksityisten, Ranuan kunnan ja Pellon, Kolarin ja Ylitornion päiväkotien johtajille sekä ympäristölautakunnalle. Päiväkotien johtajilta pyydettiin palautetta heidän mielestä tärkeimmistä päiväkotien hygienian painopistealueista. Päiväkodin johtajien antaman palautteen perusteella toteutettiin satunnaisotantana päiväkotihygienian seurantaprojekti kahdessatoista päiväkodissa. Seurantaprojektin yhteenvetoraportti valmistuu kevään 2020 aikana. Raportti tullaan esittelemään myös ympäristölautakunnassa.

Vuoden 2019 aikana ehdittiin tehdä yli puolet päiväkotien suunnitelluista valvontatarkastuksista (25/40). Lisäksi käsiteltiin uusien / väistöpäiväkotien ilmoituksia sekä annettiin ohjausta ja neuvontaa. Päiväkotien sisäilmahaasteet työllistivät niin tarkastuskäyntien, ohjauksen ja neuvonnan kuin sisäilmapalaverien muodossa. Vuoden 2019 aikana oli keskimäärin noin 10 päiväkotia työn alla sisäilmaselvityksistä johtuen koko ajan.

Talousveden valvonta toteutui 76 %:sti (26/34). Opetustoiminnan tarkastukset toteutuivat suunnitelman mukaan (10/10 kpl). Sosiaalihuollon palveluyksiköiden valvonta ylitti suunnitellun (21/15), mutta kokoontumishuoneistojen valvonta jäi suunnitellusta selvästi (1/7). 

Valvontasuunnitelman ulkopuoliset tehtävät ja velvoitteet veivät vuonna 2019 arvioitua enemmän aikaa. Näitä olivat mm. viranomaisyhteistyö, työryhmätyöskentely, maakuntauudistus alkuvuodesta , VATI-tietojärjestelmän käyttöönotto ja kehittäminen, Palvelutietovarantoon liittyvät tehtävät, saavutettavuus-asiat, kaupungin verkkosivujen uudistaminen ja Trimble-palautejärjestelmä.

 

Ympäristöterveydenhuollon keskeisistä toimenpiteistä toteutui:

 • VATI-järjestelmä otettiin käyttöön. Järjestelmän käytössä on riittänyt haasteita koko vuoden ja riittää edelleen.
 • Munantuotantotilojen elintarvikelain mukaiset tarkastukset toteutuivat.
 • Talousveden laatuun vaikuttavien riskien arviointia ja hallintaa on työstetty vuonna 2019 lähestymällä vedenjakelualueita muistutuskirjeillä sähköpostitse. Riskinarviointiasiakirjoja on hyväksytty tähän mennessä viisi. Työ jatkuu vuonna 2020. 
 • Terveydenhuoltolain mukaiset esiopetuksen tarkastukset toteutuivat osittain (23/40). Tarkastukset jatkuvat vuonna 2020.
 • Päiväkotien hygieniavalvontaprojekti. Vuonna 2019 saatiin tehtyä 25/40 projektiin kuuluvaa valvontatarkastusta sekä 12 seurantanäytteenottokäyntiä. Seurantaprojektin yhteenvetoraportti valmistuu vuonna 2020.
 •  Sisäilmatutkimusprosessin kehittämistä on tehty vuonna 2019. Työ jatkuu edelleen.
 •  Elintarvikevalvonnassa valvontaa on suunnattu riskiperusteisesti elintarvikkeiden valmistukseen.

Ei toteutunut:

 • Maidontuotantotilojen hygieniatarkastukset eivät toteutuneet suunnitelman mukaisesti, koska valvontaeläinlääkäreiden työpanosta jouduttiin käyttämään eläinlääkintähuollon poikkeuksellisen huonon sijaistilanteen takia praktiikassa sijaistamiseen.
 • Ympäristöterveydenhuollon vesihuollon häiriötilannesuunnitelman laatiminen on edelleen viivästynyt. Häiriötilannesuunnitelman laatimiseksi tarvittavien vedenjakelualueiden omien häiriötilannesuunnitelmien toimittaminen viranomaiselle on edennyt oletettua hitaammin. Ympäristöterveydenhuollon häiriötilannesuunnitelmaa täydennetään kokoajan, kun vedenjakelualueiden riskinarvioinnissa ilmenee uusia riskitekijöitä.

Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon resurssit eivät ole olleet riittävät keskusvirastojen ohjeiden mukaisten tarkastusmäärien toteuttamiseen vuonna 2019. Tilannetta on pyritty hallitsemaan vähentämällä laskennallista tarkastustarvetta karkean riskinarvioinnin avulla, mm. jättämällä pienemmän riskin toimintaluokkia kokonaan suunnitelmallisen valvonnan ulkopuolelle. Lisäksi terveydensuojelun roolia ja ajankäyttöä asuntojen sisäilmaongelmien selvittämisprosesseissa on tarkasteltu ja resurssien käyttöä on saatu vähennettyä yksityisten kiinteistöjen osalta. Toisaalta samaan aikaan julkisten kiinteistöjen sisäilmaan liittyvät prosessit ovat vaatineet edelleen työpanosta.

Valvontasuunnitelmien ulkopuolisten terveydensuojelulain mukaisten tehtävien hoitoon kuluu vähintään 60 % terveystarkastajien työajasta. Suunnitelman ulkopuolisia tehtäviä ovat esimerkiksi epäilyyn perustuva valvonta, häiriötilanteiden aiheuttamat toimenpiteet, ilmoitusten ja hakemusten käsittely, lausuntojen antaminen, sidosryhmäyhteistyö sekä kouluttautuminen. Viime vuosina on korostunut osin sote-uudistuksen vauhdittama yksityisten sosiaalialan huoneistojen perustaminen sekä omistajanvaihdokset. Terveydensuojelulain mukaisessa valvonnassa tarkastuksia tehtiin vuonna 2019 yhteensä 272 kpl ja näistä 45 % (122 kpl) oli valvontasuunnitelman ulkopuolisia, ns. akuutteja tarkastuksia. Näistä 95 kpl oli asunnontarkastuksia ja loput 27 kpl julkisten tilojen tarkastuksia. Erillisiä melumittauskäyntejä on tehty 10 kpl. Lisäksi valvontakohteiden ilmoituksia ja hakemuksia käsiteltiin 40 kpl. Suurien julkisten kohteiden sisäilmaprosessit, joihin on liittynyt mm. useita kokouksia ja katselmuksia, ovat aikaa vieviä. Sisäilmatyöryhmien kokouksia on ollut esimerkiksi yli 40 kpl vuonna 2019. Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myyntilupahakemuksia käsiteltiin 8 kpl, nikotiinivalmistehakemuksia tai -ilmoituksia 5 kpl ja asuntoyhteisöjen tupakointikieltohakemuksia saapui kolme.

Elintarvikevalvonnassa valvontakohteiden ilmoituksia ja hakemuksia käsiteltiin yhteensä 67 kpl.

Ympäristöterveydenhuollossa on siirrytty vuoden 2019 alusta uuteen valtakunnalliseen VATI-tietojärjestelmään, jonka ensimmäinen osa otettiin käyttöön tammikuussa. Toinen osa piti ottaa käyttöön maaliskuussa 2019, mutta käyttöönotto ei toteutunut lainkaan vuonna 2019. Tietojärjestelmässä todettiin heti käyttöön otettaessa suuria puutteita. Mm. kohdetietojen korjaaminen on vaatinut terveysvalvonnan henkilöstöltä vuonna 2019 merkittävän työpanoksen.

Ympäristöterveydenhuollon valvontatulot vuodelta 2019 olivat yhteensä 145 600 €. Tupakkatuotteiden-, nikotiininesteiden ja nikotiinivalmisteiden myyntipaikkojen vuosimaksujen osuus yhteissummasta on 72 008 €. Tulot lisääntyivät noin 24 000 €:lla edellisestä vuodesta. Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon maksutaksaa korotettiin 27.3.2019 osana Rovaniemen kaupungin talouden tasapainottamista. Tulot on kohdennettu ympäristöterveydenhuollon yksikön käyttöön, ja niitä pyritään hyödyntämään valvonnan toteutumisen parantamiseen säästötoimien antamissa raameissa.

Eläinlääkintä

Eläinlääkäripalvelut toteutuivat pääsääntöisesti suunnitelman mukaisesti. Eläinlääkintähuollon käyntejä oli vuonna 2019 yhteensä 12 850 kpl, joista hyötyeläinkäyntejä on ollut 15 % ja pieneläinten vastaanottokäyntejä 85 %. Käyntien kokonaismäärästä 12 % tapahtui päivystysaikana. Vuonna 2019 alueella oli 8 praktikkoeläinlääkärin virkaa sekä 2 valvontaeläinlääkärin virkaa, joista toinen on 60 % valvontaeläinlääkäri / 40 % eläinlääkinnän lähiesimiesvirka. 

Eläinlääkinnän käyntimäärät vuosina 2018 ja 2019 on esitetty liitteessä.


Eläinlääkinnän valvontasuunnitelman mukaista valvontaa vuonna 2019:

 • eläintautilain mukaisia kalalaitosten tarkastuskäyntejä 3 kpl
 • salmonellavalvontaohjelman mukaisia vuositarkastuksia munintakanaloihin 2 kpl,
 • kalojen vierasainenäytteenottokäyntejä 1 kpl
 • maidon vierasainenäytteenottokäyntejä 3 kpl 

Lisäksi valvontasuunnitelman ulkopuolista valvontaa vuonna 2018:

 • eläinsuojelukäyntejä yhteensä 183 kpl
 • antibioottivahingon selvitys maidontuotantotilalla 1-2 kpl

 
Eläinlääkäripäivystys on toiminut vaatimusten mukaisesti. Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon alueella on kaksi päivystysaluetta, joilla kummallakin on käytössä eläinlääkintähuoltolain vaatima keskitetty yhteydenottopalvelu. Palvelu on asiakkaille maksullinen ja sen tuotto vuonna 2019 oli 11122 € (veroton). Eriytettyä pien- ja suureläinpäivystystä nykyisillä päivystysalueilla ja käytettävissä olevilla eläinlääkäriresursseilla ei pystytä järjestämään.

Syksystä 2019 alkaen on eläinlääkintähuollossa ollut suuria vaikeuksia saada eläinlääkäreille sijaisia. Kiireellisen eläinlääkärinavun järjestämiseksi jouduttiin joidenkin praktikkoeläinlääkäreiden toimipisteitä tilapäisesti vaihtelemaan ja valvontaeläinlääkäriresurssia siirtämään praktiikkaan. Eläinlääkinnän esimiestehtäviä osan työajastaan hoitava valvontaeläinlääkäri joutui käyttämään suunniteltua suuremman osan työajastaan työnjohtotehtäviin. Kiireelliset valvontatehtävät saatiin hoidettua, mutta varsinkin suunnitelmallinen työ jäi eläinlääkintähuollon valvonnassa vuonna 2019 suunniteltua vähäisemmäksi. 

Rovaniemen kaupunki ei sitoudu tarjoamaan perustason ylittäviä erikoiseläinlääkäripalveluja. Yksityisiä eläinlääkäripalveluita on saatavilla Rovaniemen kaupungissa sekä Kolarin kunnassa. Muissa kunnissa ei ole yksityistä palveluntarjontaa. Tuotantoeläinten terveydenhuoltopalvelut ovat toteutuneet pääsääntöisesti suunnitelman mukaisesti kaikissa kunnissa. Yksi Rovaniemen praktikoista on myös erikoistunut tuotantoeläinten terveydenhuoltoon ja toinen Ylitornion praktikoista on erikoistumassa vastaavasti. Osassa Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon eläinlääkinnän toimipisteistä peritään asiakkailta erilaisia klinikka- ja laitemaksuja. Vuonna 2019 klinikka- ja laitemaksuja kertyi yhteensä 65 800 €. Maksuja kertyi siis noin 24 800 € enemmän kuin edellisenä vuonna. Eläinlääkintähuollon klinikka- ja laitemaksuja korotettiin 27.3.2019 osana Rovaniemen kaupungin talouden tasapainottamista. Perittävillä maksuilla on pyritty mm. kattamaan kokonaisuudessaan päivystysaikana käytettävän eläinlääkärin avustajan käytöstä (ostopalvelu) syntyvät kustannukset.

Liitteet
1. Ympäristöterveydenhuollon tarkastussuunnitelma ja toteuma v. 2019
2. Vyha kysely_Vuoden 2019 valvonnan toteutuminen. Vyha kysely esitellään lautakunnan kokouksessa

3. Eläinlääkinnän käyntimäärät vuonna 2019

Terveysvalvonnan johtaja:
Ehdotan, että ympäristölautakunta hyväksyy edellä annetun selvityksen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman sekä eläinlääkäripalveluiden ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan järjestämistä koskevan suunnitelman toteutumisesta vuodelta 2019 liitteineen ja lähettää sen Lapin aluehallintovirastolle maaliskuun 2020 loppuun mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää terveysvalvonnan johtajan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto, Lapin aluehallintovirasto

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Ympäristölautakunta
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: (016) 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: (016) 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.