Ympäristölautakunta, kokous 25.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Tupakkalain 79§ mukaisen tupakointikiellon määrääminen / As Oy Pekankatu 5

ROIDno-2019-2313

Valmistelija

  • Sini-Sisko Kilpeläinen, terveystarkastaja, sini-sisko.kilpelainen@rovaniemi.fi
  • Tommi Tuimala, vs. terveystarkastaja, tommi.tuimala@rovaniemi.fi

Perustelut

As Oy Pekankatu 5, Pekankatu 5, 96200 Rovaniemi, on toimittanut 15.7.2019 ympäristöterveyteen tupakkalain (549/2016) 79 §:n 1 momentin mukaisen hakemuksen tupakoinnin kieltämiseksi taloyhtiön huoneistojen hallinnassa olevilla parvekkeilla ja parvekepihoilla. Hakemuksen liitteinä on toimitettu ote kahdesta taloyhtiön varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjasta 10.1.2019 ja 20.2.2019, osake- ja asukasluettelot, kuulemisasiakirjat sekä tekninen selvitys siitä, missä laajuudessa tupakkalain mukaisen tupakointikiellon hakemiselle osakasparvekkeille asetettavat tekniset edellytykset ovat olemassa.

Tekninen selvitys sisältää kuvia rakennusten julkisivuista sekä rakennuksen pohjapiirustukset. Tekniseen selvitykseen liittyvä katselmus kiinteistöllä on suoritettu 26.9.2018. Lisäksi hakija on toimittanut Lapin Käräjäoikeuden todistuksen (päivätty 6.11.2019), ettei moitekannetta taloyhtiön yhtiökokouksen päätöksestä ole tehty.

Hakija on pyynnöstä täydentänyt hakemustaan 29.8.2019 osakasluettelolla, 18.12.2019 käräjäoikeuden todistuksella sekä 19.12.2019 taloyhtiön kuulemisasiakirjoilla.

As Oy Pekankatu 5 on yhden asuinrakennuksen käsittävä kerrostaloyhtiö, jossa on yhteensä 36 huoneistoa. Huoneistoissa on painovoimainen ilmanvaihto. Korvausilmaa saadaan ikkunoiden ja parvekeovien, sekä rakenteiden epätiiveyskohtien kautta. Tupakansavun kulkeutuminen parvekkeilta muutoin kuin poikkeuksellisesti on mahdollista toiselle parvekkeelle tai toisen huoneiston sisätiloihin.

Asianosaisten kuuleminen

As Oy Pekankatu 5 on kuullut huoneiston haltijoita tupakkalain 79 §:n 1 momentin mukaisen tupakointikiellon hakemisesta. Viranomaiseen toimitetun kuulemismateriaalin mukaan kuulemiseen vastasi yhteensä 30 asukasta tai tilan haltijaa. Kuulemismateriaalin mukaan tupakointikieltoa puoltaa 25 vastausta ja vastustaa 5 vastausta.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 20.2.2019 päätettiin hakea tupakointikieltoa taloyhtiön huoneistoparvekkeille.

Osana hakemusprosessia Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto kuuli asukkaita uudelleen hallintolain mukaisesti. Vastaus 17.2.2020 lähetettyihin kuulemiskirjeisiin pyydettiin toimittamaan viipymättä Rovakaaren ympäristöterveydenhuoltoon niin, että vastauksen toimittamiseen varattiin kuukausi aikaa ennen asian käsittelyä. Viranomaiseen palautettiin kuulemislomakkeet yhteensä 35 huoneistosta. Hakemusta puoltavat 28 ja vastustavat 7 huoneiston haltijat.

Tupakkalain 79 §:n 2 momentin mukaan kunnan tupakkalakia valvovan viranomaisen on hakemuksesta määrättävä tupakointikielto huoneistoihin kuuluville parvekkeille ja huoneistossa käytössä oleviin ulkotiloihin, jos tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin.

As Oy Pekankatu 5 on toimittanut asianmukaisen selvityksen tupakansavun mahdollisista leviämisreiteistä parvekkeilta huoneistoihin tai parvekkeiden välillä. Valviran ohjeistuksen mukaan päällekkäisten tai vierekkäisten tilojen osalta savun leviäminen on todennäköistä, jolloin tupakkalain vaatimus siitä, että savua voi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua toisen huoneiston tiloihin täyttyy. Tupakointikieltohakemuksen perusteella tupakansavun kulkeutuminen muutoin kuin poikkeuksellisesti toiselle parvekkeelle tai toisen huoneiston sisätiloihin on mahdollista.

Oheismateriaali:  Asunto Oy Pekankatu 5:n tupakointikieltohakemus liitteineen.

Päätöksen perusteena oleva lainsäädäntö

Tupakkalaki (549/2016), 79, 90 ja 106 §
Valtioneuvoston asetus tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön (601/2016) 4 a §
Hallintolaki (434/2003) 34 §

Terveysvalvonnan johtaja ehdottaa, että ympäristölautakunta määrää Asunto Oy Pekankatu 5, Pekankatu 5, 96200 Rovaniemi hakemuksen mukaisesti tupakkalain 549/2016 79 §:n mukaisen tupakointikiellon osoitteessa Pekankatu 5 sijaitseville asukkaiden hallinnassa oleville huoneistoparvekkeille ja parvekepihoille.

Päätöksestä peritään tupakkalain (549/2016) 90 §:n 4 kohdan mukaisesti maksu.

Maksu määräytyy Rovaniemen ympäristöterveyden maksutaksan (Ympäristölautakunta 27.3.2019 § 41) mukaisesti ollen 992 €. Lisäksi hakijalta peritään päätöksestä ilmoittamiseen liittyvät kulut kustannusten mukaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää terveysvalvonnan johtajan ehdotuksen mukaisesti.

 

Päätös

Seppo Väinönheimo palasi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana.

 

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Erkki Lehtoniemi, Pälvi Palojärvi, Sini-Sisko Kilpeläinen, saantitodistuksella As Oy Pekankatu 5/ isännöitsijä Marjo Kiviniemi, Realia isännöinti Oy. As Oy Pekankatu 5 osakkeenomistajat ja asukkaat; julkinen tiedoksianto

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUSOHJE

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen
Valitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu                                                
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2841
Puhelinnumero: 029 564 2800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen maksu / oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30