Ympäristölautakunta, kokous 25.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman päivitys vuodelle 2020

ROIDno-2020-439

Valmistelija

  • Pälvi Palojärvi, terveysvalvonnan johtaja, palvi.palojarvi@rovaniemi.fi

Perustelut

Kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman laatimisesta säädetään terveydensuojelulain (763/1994, muutos 942/2016) 6 §:n, elintarvikelain (23/2006, muutos 1153/2016) 48 §:n, tupakkalain (549/2016) 84 §:n sekä eläinlääkintähuoltolain (765/2009) 10 §:n nojalla. Valvontasuunnitelma laaditaan keskusvirastojen laatima ympäristöterveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma huomioiden. Valtakunnallinen ohjelma on tällä hetkellä laadittu vuosille 2020–2024. Kunnan valvontasuunnitelma sisältää terveydensuojelu-, elintarvike-, tupakka- ja eläinlääkintähuoltolain mukaiset toimialat. Valvontasuunnitelmat päivitetään vuosittain.

Valvontasuunnitelmissa on esitetty Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon resurssit, valvonnan keskeiset toimenpiteet sekä tarkastussuunnitelmat vuodelle 2020.

Rovakaaren ympäristöterveydenhuollossa on jo useana vuonna resurssien puutteen vuoksi jouduttu riskinarvioinnin perusteella jättämään suunnitelmallisen valvonnan ulkopuolelle osa keskusvirastojen mukaan suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvista valvontakohteista. Rovaniemen kaupungin toiminnan ja talouden uudistamisohjelmaan liittyvien henkilöstöön kohdistuvien säästöjen seurauksena jätettiin ympäristöterveydenhuollosta yksi vakituinen terveystarkastajan virka täyttämättä vuonna 2019. Siitä johtuen suunnitelmallisessa valvonnassa olevia kohteita joudutaan karsimaan yhä laajemmin vuodelle 2020 tehtävässä valvontasuunnitelmassa. Suunnitelmallisen valvonnan ulkopuolelle jäävät valvontakohteet on listattu valvontasuunnitelman erilliseen liitteeseen.

Terveydensuojeluvalvontaa suunnataan mm. sosiaalihuollon asumisyksiköihin sekä talous- ja uimaveden valvontaan. Elintarvikevalvonnassa valvontaa suunnataan elintarvikkeiden ja ruuan valmistukseen, myynnin jäädessä vähemmälle. Tupakkalain mukaista valvontaa tehdään muun valvonnan yhteydessä. Eläinlääkintähuollossa pyritään epäilyyn perustuvien eläinsuojelutarkastusten lisäksi suorittamaan eläintenpitopaikkojen vuositarkastuksia sekä maidontuotantotilojen hygieniatarkastuksia.

Ympäristöterveydenhuollossa on siirrytty vuoden 2019 alusta uuteen valtakunnalliseen VATI-tietojärjestelmään. VATIn toisen osan käyttöönotto on mahdollisesti suunnitteilla vuonna 2020. Tietojärjestelmän kehittämiseen liittyviin katkoksiin ja korjauksiin on pyritty valvontasuunnitelmassa varaamaan aikaa.  

Tässä pykälässä käsiteltävien suunnitelmien lisäksi Rovaniemen ympäristölautakunta on kokouksessaan 26.2.2020/ § 21 hyväksynyt eläinlääkinnän kehittämissuunnitelman, jota ryhdytään toteuttamaan vuodesta 2020 alkaen.

Liitteet

Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma, päivitys vuodelle 2020

Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon suunnitelma eläinlääkäripalveluiden sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan järjestämisestä

Oheismateriaalina on lisäksi kooste päivityksen sisältämistä olennaisista muutoksista.

 

Terveysvalvonnan johtaja ehdottaa, että ympäristölautakunta hyväksyy liitteenä olevat, vuodelle 2020 päivitetyt, Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman sekä Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon suunnitelman eläinlääkäripalveluiden sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan järjestämisestä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää terveysvalvonnan johtajan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto, Lapin aluehallintovirasto, Kolarin kunta, Pellon kunta, Ranuan kunta, Ylitornion kunta

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Ympäristölautakunta
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: (016) 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: (016) 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.