Ympäristölautakunta, kokous 26.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Eläinlääkinnän kehittämissuunnitelma

ROIDno-2020-471

Valmistelija

  • Pälvi Palojärvi, terveysvalvonnan johtaja, palvi.palojarvi@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunki järjestää vastuukuntana eläinlääkintähuollon palvelut Rovaniemen, Ranuan, Ylitornion, Pellon ja Kolarin kuntien ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella (Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto). Eläinlääkintähuoltolain (765/2009) 11 §:n ja 13 §:n mukainen peruseläinlääkäripalvelu ja ympärivuorokautinen kiireellinen eläinlääkärinapu järjestetään kahdessa päivystyspiirissä (Rovaniemi-Ranua ja Ylitornio-Pello-Kolari). Eläinlääkinnän toimintaa ohjaa Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015–2020 sekä sen pohjalta laadittu, Rovaniemen ympäristölautakunnan hyväksymä Rovakaaren eläinlääkintähuollon valvontasuunnitelma.

Rovaniemellä on lisäksi tehty palvelutasopäätös (ympäristölautakunta 30.5.2012/ § 81), jossa rajataan Rovaniemen toimipisteessä toteutettava eläinlääkintä peruseläinlääkäripalvelun tasolle. Ranuan, Ylitornion, Kolarin ja Pellon toimipisteitä palvelutasopäätös ei koske, joten eläinlääkinnän taso on toimipisteissä toimivien eläinlääkäreiden harkinnassa. Peruseläinlääkäripalvelu on kuvattu pääpiirteittäin eläinlääkintähuollon valtakunnallisessa ohjelmassa (EHO).

Toiminnan luonne

Kunnallisessa eläinlääkinnässä pieneläinpraktiikan osuus on lisääntynyt suhteessa tuotantoeläinten hoitoon. Tuotantoeläintilojen eläinlääkinnän tarpeet taas ovat muuttuneet terveydenhuollollisen ennaltaehkäisevän toiminnan suuntaan. Karkeasti jaoteltuna Rovaniemellä, Kolarissa ja Pellossa praktiikka on vahvasti pieneläinpainotteista. Ranualla ja Ylitorniolla tuotantoeläinpraktiikkaa on enemmän. Hevosia hoidetaan jonkin verran kaikissa sopimuskunnissa. Porotalous työllistää eläinlääkäreitä pääasiassa erotuskaudella loka-tammikuussa. Yksityiset eläinlääkintäpalvelun tarjoajat, joita on Rovaniemellä useita sekä Kolarissa yksi, ovat keskittyneet pääasiassa pieneläinten hoitamiseen. Rovaniemellä on lisäksi yksi hevoseläinlääkintää tarjoava yksityinen palveluntarjoaja. 

Vastaanottotilat

Eläinlääkinnän toimipisteitä eli vastaanottotiloja on jokaisessa sopimuskunnassa. Toimipisteiden määrää ei ole tarkoitus vähentää. Rovaniemen vastaanoton tilat ovat nykyisellään ahtaat. Vastaanotto sijaitsee yksityiseltä vuokratuissa tiloissa. Vastaanotolla ei ole lämmintä autotallia, eikä vastaanoton yhteydessä ole ns. päivystäjän asuntoa. Henkilöstön taukotila ja toimisto ovat samassa huoneessa. Työtila rauhallista päätetyötä varten puuttuu. Ylitorniolla ja Kolarissa vastaanoton yhteydessä on lämmin autotalli sekä sijaisen/päivystäjän asunto. Ranualla on lämmin autotalli, mutta päivystäjälle/sijaiselle ei ole asuntoa. Pellon vastaanotto on nykyisen eläinlääkärin oma tila. Pellon eläinlääkärin siirtyessä virasta yksityiseksi eläinlääkäriksi, tulee selvitettäväksi, järjestetäänkö Pelloon uusi kunnallinen eläinlääkärin vastaanotto. Olemassa olevista vastaanotoista kehittämistarvetta on koettu lähinnä Rovaniemellä.

Vastaanottojen välineresurssit   

Toimipisteissä on perusvarustuksen lisäksi mm. diagnostiikan tukena seuraavia laitteita:

Kolari: ultraäänilaitteet (pieneläimille ja suureläimille), Hemocue-mittari, happigeneraattori, röntgen, lisäksi eläinlääkärin omat verianalysaattorit, Vetscan ja Cubevet 

Ylitornio: ultraäänilaite (suureläimille), Hemocue-mittari, inhalaatioanestesialaitteisto, happigeneraattori 

Ranua:  ultraäänilaite (suureläimille)

Pello, eläinlääkärin omistuksessa: ultraäänilaitteet (pieneläimille ja suureläimille), verianalysaattoreita, kolmannen polven laserhoitolaite, naudan lonkkanostolaite ja -patja, röntgen (myös hevosille sekä hammasröntgen), happigeneraattori, EKG, laitteita hammashoitoihin ynnä muuta

Rovaniemi: ultraäänilaitteet (pieneläimille ja suureläimille), Hemocue, inhalaatioanestesialaitteisto, happigeneraattori, naudan nostoparsi, lisäksi eläinlääkärin oma Vetscan -verianalysaattori

Rovaniemen vastaanotolla ei ole röntgenlaitetta. Laitteen tarpeesta on keskusteltu useita kertoja viime vuosien aikana, esim. kuntalaisaloite on käsitelty ympäristölautakunnassa 18.6.2014/ § 80. Päätös on kehittämissuunnitelman liitteenä. Erityisesti päivystysaikana iltaisin, öisin ja viikonloppuina kiireellistä hoitoa vaativien potilaiden hoidossa röntgenlaite olisi ajoittain tarpeellinen, joskus jopa välttämätön diagnoosin varmistamisessa tai ennusteen asettamisessa. Joskus potilaita on päädytty viikonloppuna lähettämään kuvattavaksi esimerkiksi Ouluun. 

Röntgenlaitteen hankintaa harkittaessa on päädytty toistaiseksi aina siihen, että koska eläinlääkintähuollon valtakunnallisen ohjelman (EHO) mukaan röntgenlaite ei kuulu peruseläinlääkäripalvelua tarjoavan tavanomaisen vastaanottotilan perusvarustukseen, sellaisen hankkimiselle Rovaniemen kaupungineläinlääkäreiden vastaanotolle ei ole riittävästi perusteita. Rovaniemen kaupungin toiminnan ja talouden uudistamisohjelma ja vuonna 2012 tehty palvelutasopäätös huomioon ottaen röntgenlaitteen hankinta paikkakunnalle, jossa yksityisen palveluntarjonnan puolesta on käytettävissä useita röntgenlaitteita, ei röntgenlaitteen hankinta ainoastaan päivystystarpeisiin ole perusteltua hankinnan aiheuttamien merkittävien kustannusten takia. Lisäkustannuksia aiheuttaisivat itse laitteen hankinnan lisäksi säteilyturvaan liittyvät lupa-asiat, toimitilojen lisätilantarve, lisähenkilöstön rekrytointi ja henkilöstön koulutus. Asiakkailta perittävien laitemaksujen avulla ei käytännössä pystyttäisi kattamaan kaikkia syntyviä kustannuksia.

Mikäli eläinlääkintähuollon lakisääteinen järjestämisvastuu siirtyy jossain vaiheessa maakuntatasolle tai kuntayhteistyö merkittävästi laajenee nykyisestä, tulisi luultavasti harkittavaksi eläinlääkintähuollon valtakunnallisessa ohjelmassa mainittu maakunnallinen eriytetty pieneläinpäivystyspiste, joka voidaan valtakunnallisen ohjelman mukaan mitoittaa ja varustaa lain minimivaatimukset ylittäen. Varustukseen tulisi tällöin kuulua myös röntgen.

          Liite Ympäristölautakunnan päätös kuntalaisaloitteesta 18.6.2014/ § 80: Digitaalisen röntgenlaitteen hankkiminen eläinlääkäriasemalle

Henkilöstö

Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon eläinlääkinnässä työskentelee yhteensä 10 kaupungineläinlääkäriä 8 praktikkovirassa. Viittä virkaa hoidetaan osa-aikaisesti. Praktikkovirkojen lisäksi yhteistoiminta-alueella on kaksi valvontaeläinlääkärin virkaa. Rovaniemen vastaanotolla viisi eläinlääkäriä hoitaa osa-aikaisesti kolmea virkaa. Käytännön toiminnassa pyritään siihen, että jokaisena arkipäivänä virka-aikaan olisi työvuorossa kolme praktikkoeläinlääkäriä. Ranuan, Kolarin ja Pellon vastaanotoilla työskentelee kussakin yksi eläinlääkäri. Ylitornion vastaanotolla työskentelee kaksi eläinlääkäriä osa-aikaisesti, yhtenä päivänä kaksin, muutoin yksin.

Rovaniemen vastaanotolla on eläinlääkäreiden lisäksi yksi vakituinen avustaja. Kolmen eläinlääkärin vastaanotolla avustajan työpanosta kaivattaisiin enemmänkin. Pellon eläinlääkäri on järjestänyt avustajan itse omakustanteisesti. Kolarin eläinlääkärin vastaanotolla eläinlääkäriltä puuttuu avustaja. Ranualla avustajaa tarvittaisiin jonkin verran välinehuoltoon. Ylitorniolla ei toistaiseksi ole nähty tarvetta avustajalle.

Kaupungin- ja kunnaneläinlääkäreille kertyy tavanomaisten vuosilomien lisäksi päivystystyöstä päivystysvapaita. Eläinlääkintähuollon toiminnan luonteesta johtuen tarvitaan ulkopuolisia sijaisia myös varsinaisen lomakauden ulkopuolella usein. Lyhytaikaisten sijaisten saatavuus on ollut vähintäänkin vaihtelevaa pääkaupunkiseudun ulkopuolella koko maassa jo vuosien ajan. Viime aikoina tilanne on jälleen merkittävästi huonontunut. Edes pitkiin sijaisuuksiin ei ole kuukausien haunkaan jälkeen löytynyt tekijöitä.

Sijaisten puuttuessa lomia ja vapaita pyritään järjestämään sisäisin järjestelyin. Kyseinen toimintatapa kuitenkin kuormittaa henkilöstöä kohtuuttomasti pitkään jatkuessaan ympärivuorokautisen päivystyksen pyöriessä pienemmällä henkilömäärällä ja työmäärän pysyessä kuitenkin samana. Yksityinen palveluntarjonta ei ole yhteistoiminta-alueella merkittävästi lisääntynyt, vaikka sellaisia odotuksia on vuosia elätelty. Varsinkaan nopeasti tai kohtuullisen nopeasti hoitoa vaativia sairastapauksia ei nykyisessä palveluntarjonnan tilanteessa pystytä ohjaamaan yksityisten palveluntarjoajien hoidettavaksi siinä määrin, että kaupungineläinlääkäreiden työmäärä merkittävästi vähenisi. Kuntien velvollisuus on tällöin järjestää ympärivuorokautisen kiireellisen eläinlääkärinavun lisäksi peruseläinlääkäripalvelua jatkuvasti vastuualueen eläimille. 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt Rovaniemen kaupungineläinlääkäreiden vastaanotolle työsuojelutarkastuksen 15.11.2019. Aluehallintovirasto pyytää Rovaniemen kaupungilta selvitystä tarkastuksella todettujen haitallisten psykososiaalisten kuormitustekijöiden poistamiseksi 10.4.2020 mennessä. Kuormitustekijöitä tarkastuskertomuksessa (2019/22776) todetaan olevan mm. jatkuva resurssivaje, ylityöt, vuorotyö ja liiallinen työmäärä työaikaan nähden.

Tilannetta helpottava ratkaisu olisi perustaa uusi kaupungineläinlääkärin virka sijaisuustarpeisiin. Resurssia olisi mahdollista käyttää tarpeen mukaan taloudellisesti koko yhteistoiminta-alueella, kun vapaiden pitäminen on suunnitelmallista. Viran täyttämisestä aiheutuvat kustannukset pystyttäisiin laskelmien mukaan hoitamaan nykyisten määrärahojen puitteissa, koska ulkopuolisten sijaisten palkkaamisen tarve merkittävästi vähenisi.

Päätöksen oheismateriaalina lautakunnalle esitetään seuraavat asiakirjat:

- Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015–2020

- Rovakaaren eläinlääkintähuollon valvontasuunnitelma

- Palvelutasopäätös 30.5.2012 liitteineen

- Kuntalaisaloite 19.3.2014

 

Toimenpiteet toiminnan kehittämiseksi

- Eläinlääkintähuollon akuutin sijaispulan ratkaisuksi esitetään uutta kaupungineläinlääkärin virkaa. Viran perustamisesta päättää ympäristölautakunta. 

- Osa-aikaisten sijaisten rekrytoinnin helpottamiseksi pyritään määräaikaisia sijaisuuksia käytettävissä olevin keinoin pidentämään.

- Rovaniemen eläinlääkinnän vastaanotolle aletaan etsiä uusia Rovaniemen kaupunkikonsernin omistamia tiloja, joihin järjestettäisiin mm. lämmin autotalli sekä päivystäjän asunto, riittävästi toimenpidehuoneita, leikkaushuone sekä erillinen työtila päätetyötä varten. Tilojen suunnittelussa otetaan huomioon myös röntgenlaitteiston tilantarve tulevaisuutta ajatellen. Toimitila-asiasta tehdään erillinen päätös.

- Rovaniemen vastaanotolle röntgen-laitteistoa ei tässä vaiheessa hankita, mutta röntgen-palvelun järjestämiseksi pyritään luomaan sopimuksia ja käytäntöjä paikkakunnan sekä lähikuntien eläinlääkäreiden kanssa röntgenpalvelun ostamiseksi tarvittaessa kiireellistä hoitoa vaativissa tapauksissa päivystysaikana.

- Kolarin ja Ranuan eläinlääkärien avustajatarpeesta keskustellaan kuntien kesken vuotuisissa kuntaneuvotteluissa.

- Pellon kunnan eläinlääkärin vastaanottotilojen tarpeesta tulevaisuudessa keskustellaan vuotuisessa kuntaneuvottelussa.

 

Terveysvalvonnan johtaja Pälvi Palojärvi:

Ehdotan, että ympäristölautakunta päättää hyväksyä edellä kuvatun eläinlääkinnän kehittämissuunnitelman sekä lähettää suunnitelman Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon työsuojelun vastuualueelle osana työnantajalta pyydettyä selvitystä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää terveysvalvonnan johtajan ehdotuksen mukaisesti hyväksyä eläinlääkinnän kehittämissuunnitelman sekä lähettää suunnitelman Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon työsuojelun vastuualueelle osana työnantajalta pyydettyä selvitystä.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Pälvi Palojärvi, Johanna Isaksson, tyosuojelu.pohjois@avi.fi, elainlaakarit@rovaniemi.fi, Johanna Aho

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.