Ympäristölautakunta, kokous 26.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Ilmoitusasiat

Perustelut

Ilmoitus jätteen keräystoiminnen merkitsemisestä jätehuoltorekisteriin, Ylitornion VPK ry

Kehotus 698-409-20-191 ja 698-407-47-5

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 29.1.2020 valituksesta, jätelain mukaisessa hallintopakkoasiassa, Tervola

Neste Markkinointi Oy:n ilmoitus polttonesteiden jakeluaseman rekisteröimiseksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmään (Neste Truck Kolari 2223, Muoniontie 3, Kolari). Toiminta on rekisteröity 12.2.2020, Rovaniemi.

Neste Markkinointi Oy:n ilmoitus polttonesteiden jakeluaseman rekisteröimiseksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmään (Neste Express Kolari 844, Muoniontie 3, Kolari). Toiminta on rekisteröity 12.2.2020, Rovaniemi.  

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös 5.2.2020 maa-ainesten ottaminen tilalta Siirtola, Elkosora Ky, Rovaniemi

Vaasan hallinto-oikeuden päätös valitusasiassa, joka koskee Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tekemää päätöstä Vapo Oy:n Keskiaavan turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten tarkastamishakemuksesta, Tervola.

Länsstyrelsen Norbottenin lausuntopyyntö koskien Pajalan kunnan hakemusta uuden jätevedenpuhistamon rakentamisesta Pajalan kuntaan. Ympäristölautakunnalla ei ole tarvetta antaa lausuntoa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.