Ympäristölautakunta, kokous 26.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Kaupungineläinlääkärin viran perustaminen

ROIDno-2020-472

Valmistelija

  • Pälvi Palojärvi, terveysvalvonnan johtaja, palvi.palojarvi@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunki järjestää vastuukuntana eläinlääkintähuollon palvelut Rovaniemen, Ranuan, Ylitornion, Pellon ja Kolarin kuntien ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella (Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto). Eläinlääkintähuoltolain (765/2009) 11 §:n ja 13 §:n mukainen peruseläinlääkäripalvelu ja ympärivuorokautinen kiireellinen eläinlääkärinapu järjestetään kahdessa päivystyspiirissä (Rovaniemi-Ranua ja Ylitornio-Pello-Kolari). Kaupungin- ja kunnaneläinlääkäreille kertyy tavanomaisten vuosilomien lisäksi päivystystyöstä päivystysvapaita.

Eläinlääkintähuollon toiminnan luonteesta johtuen tarvitaan ulkopuolisia sijaisia myös varsinaisen lomakauden ulkopuolella usein. Lyhytaikaisten sijaisten saatavuus on ollut vähintäänkin vaihtelevaa pääkaupunkiseudun ulkopuolella koko maassa jo vuosien ajan. Viime aikoina tilanne on jälleen merkittävästi huonontunut. Edes pitkiin sijaisuuksiin ei ole kuukausien haunkaan jälkeen löytynyt tekijöitä.

Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon eläinlääkinnässä työskentelee yhteensä 10 kaupungineläinlääkäriä 8 praktikkovirassa. Viittä virkaa hoidetaan osa-aikaisesti. Praktikkovirkojen lisäksi yhteistoiminta-alueella on kaksi valvontaeläinlääkärin virkaa. Sijaisten puuttuessa lomia ja vapaita pyritään järjestämään sisäisin järjestelyin. Kyseinen toimintatapa kuitenkin kuormittaa henkilöstöä kohtuuttomasti pitkään jatkuessaan ympärivuorokautisen päivystyksen pyöriessä pienemmällä henkilömäärällä ja työmäärän pysyessä kuitenkin samana.

Yksityinen palveluntarjonta ei ole yhteistoiminta-alueella merkittävästi lisääntynyt, vaikka sellaisia odotuksia on vuosia elätelty. Varsinkaan nopeasti tai kohtuullisen nopeasti hoitoa vaativia sairastapauksia ei nykyisessä palveluntarjonnan tilanteessa pystytä ohjaamaan yksityisten palveluntarjoajien hoidettavaksi siinä määrin, että kaupungineläinlääkäreiden työmäärä merkittävästi vähenisi. Kuntien velvollisuus on tällöin järjestää ympärivuorokautisen kiireellisen eläinlääkärinavun lisäksi peruseläinlääkäripalvelua jatkuvasti alueen eläimille. 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt Rovaniemen kaupungineläinlääkäreiden vastaanotolle työsuojelutarkastuksen 15.11.2019. Aluehallintovirasto pyytää Rovaniemen kaupungilta selvitystä tarkastuksella todettujen haitallisten psykososiaalisten kuormitustekijöiden poistamiseksi 10.4.2020 mennessä. Kuormitustekijöitä tarkastuskertomuksessa (2019/22776) todetaan olevan mm. jatkuva resurssivaje, ylityöt, vuorotyö ja liiallinen työmäärä työaikaan nähden.

Tilannetta helpottava ratkaisu olisi perustaa uusi kaupungineläinlääkärin virka sijaisuustarpeisiin. Resurssia olisi mahdollista käyttää tarpeen mukaan taloudellisesti koko yhteistoiminta-alueella, kun vapaiden pitäminen on suunnitelmallista. Viran vaihtuva toimipiste tulisi ottaa huomioon rekrytoinnissa sekä sovittaessa palvelussuhteen ehdoista.

Terveysvalvonnan johtaja Pälvi Palojärvi:

Ehdotan, että eläinlääkintähuoltolain 11 §:n mukaisen peruseläinlääkäripalvelun ja 13 §:n mukaisen ympärivuorokautisen kiireellisen eläinlääkärinavun järjestämiseksi ympäristölautakunta päättää perustaa uuden kaupungineläinlääkärin vakituisen viran. Viran tarkoitus on turvata eläinlääkintähuollon toiminta ja eläinlääkäreiden riittävä lepoaika mahdollistamalla vuosilomien ja päivystysvapaiden pitäminen Rovaniemen, Ranuan, Ylitornion, Pellon ja Kolarin kuntien yhteistoiminta-alueella. Lautakunta vahvistaa viran kelpoisuusehdoksi Suomessa laillistetun eläinlääkärin tutkinnon. Viran täyttämisestä aiheutuvat kustannukset pystytään hoitamaan nykyisten määrärahojen puitteissa, koska ulkopuolisten sijaisten palkkaamisen tarve vähenee.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää terveysvalvonnan johtajan esityksen mukaisesti ja antaa oheisen päätöksen Pohjois-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle osana pyydettyä selvitystä.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

 

 

Tiedoksi

Pälvi Palojärvi, Johanna Isaksson, Antti Määttä, Johanna Aho, Terttu Juotasniemi, Sarastia Oy, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (tyosuojelu.pohjois@avi.fi), Pellon kunta, Kolarin kunta, Ylitornion kunta, Ranuan kunta

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Ympäristölautakunta
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: (016) 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: (016) 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.