Ympäristölautakunta, kokous 26.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle, maa-aineslupa Destia Oy Perämaa, Tervola

ROIDno-2019-482

Valmistelija

  • Carita Lallukka, ympäristötarkastaja, carita.lallukka@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta myönsi 20.11.2019 § 159 maa-ainesluvan Destia Oy:lle Tervolan Perämaahan tilalle Perämaan sora-alue 845-404-35-5.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt lausuntoa Meri-Lapin Vesi Oy:n valituksen johdosta (valitusasia 01847/19/5404). Lausunnon antamisen määräaika on 3.3.2020. 

Meri-Lapin Vesi Oy on valittanut Destia Oy:n Perämaan maa-ainesluvan lupamääräyksen kohdista 5 ja 6, joissa on annettu määräyksiä pohjaveden pinnan ja laadun tarkkailuvelvoitteista. Yhtiö vaatii, että pohjaveden pinnan ja tarkkailun tulokset toimitetaan valvontaviranomaisen ja Lapin ELY-keskuksen lisäksi myös Meri-Lapin Vesi Oy:lle. Lisäksi yhtiö vaatii, että laatutulokset tomitetaan viivytyksettä tulosten valmistuttua. Perusteluina yhtiö esittää, että vedenhankinnan turvallisuuden takaamiseksi vedenottajan tulisi tietää mahdollisimman hyvissä ajoin maa-ainesken oton mahdollisesti aiheuttamasta pohjaveden määrän ja laadun muutoksista.

Asian valmistelun yhteydessä Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on pyytänyt Meri-Lapin Vesi Oy:ltä lausunnon koskien Destia Oy:n maa-aineslupahakemusta Tervolan Perämaahan. Meri-Lapin Vesi Oy ei ole lausunnossaan tuonut esille, että vesilaitokselle tulisi lähettää pohjaveden mittaus- ja vedenlaatutietoja.

 

Ympäristötarkastaja:

Lausuntonaan Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle ympäristölautakunta toteaa, että pohjavesitiedot eivät ole esim liikesalaisuuksiin verrattavaa tietoa, joten ympäristövalvonta voi toimittaa valitukessa vaaditut tiedot vesilaitokselle pyydettäessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

 

Terveysvalvonnan johtaja Pälvi Palojärvi poistui tämän asian käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonta

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.