Ympäristölautakunta, kokous 26.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle, maa-aineslupa Antti Yrjänheikki Oy Huitaperi, Ylitornio

ROIDno-2019-1331

Valmistelija

  • Carita Lallukka, ympäristötarkastaja, carita.lallukka@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin ympäristötarkastaja on 8.11.2019 § 29 myöntänyt maa-ainesluvan Antti Yrjänheikki Oy:lle Ylitornion Huitaperiin tilalle Huitaperi RN:o 976-403-9-50.  

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt lausuntoa Lapin ELY-keskuksen valituksen johdosta (valitusasia 01847/19/5404). Lausunnon antamisen määräaika on 3.3.2020.

Lapin ELY-keskus on valituksessaan todennut, että päätöksen mukainen ottamisalue sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaalla Huitaperin tuuli- ja rantakerrostuma-alueella sekä valtakunnallisesti arvokkaalla Huitaperin kallioalueella. Ympäristötarkastajan päätös on tehty puutteellisten selvitysten perusteella ja päätös on ristiriidassa ainesten ottamiselle maa-aineslaissa asetettujen rajoitusten kanssa ja siten lainvastainen. Hankkeesta ei myöskään ole pyydetty Lapin ELY-keskuksen lausuntoa.

ELY-keskus katsoo, että alueella oleva ottamistoiminta voi olla ainoastaan lopulliseen ottamiseen tähtäävää ns. maisemointiottoa. Neitseelliselle alueelle sen sijaa lupaa ei tule myöntää. ELY-keskus toteaa myös, että ympäristöhallinnon ohjeistuksen 1/2009 "Maa-ainesten kestävä käyttö" mukaan kallioalueella suojaetäisyys naapuriin tulee olla vähintään 30 metriä.

Ympäristötarkastaja:

Lausuntonaan Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle ympäristölautakunta toteaa, että ottoalueelta on jo osin poistettu ja läjitetty pintamaita eli alue ei ole täysin luonnontilainen.

Hakemuksen mukainen ottamisalue sijaitsee arvokkaan kallioalueen sekä arvokkaan tuuli- ja rantakerrostuman reunaosissa. Ottamisalue koko on pieni verrattuna arvokkaan kallioalueen sekä arvokkaan tuuli- ja rantakerrostuman pinta-alaan nähden. Ottamisalue sijaitsee vanhan ottoalueen välittömässä läheisyydessä, joten suuria maisemallisia muutoksia alueelle ei aiheudu.

Valituksessa esitetyt valtakunnallisesti arvokkaat kallioalueiden sekä valtakunnallisesti arvokkaat tuuli- ja rantakerrostuma-alueiden inventointi ei ole suojeluohjelma eikä niillä ole suoraan lakiin perustuvia oikeusvaikutuksia. Maa-aineslaissa tai maa-ainesten ottamisesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa ei ole säännöksiä ottamisalueen ympärille tarvittavista suojaetäisyyksistä. Ympäristöhallinnon ohjeessa 1/2009 on esitetty suositukset tarvittavista suojaetäisyyksistä.

Muilta osin ympäristölautakunta viittaa lupapäätökseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonta

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.