Ympäristölautakunta, kokous 26.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Vastine Vaasan hallinto-oikeudelle valituksen johdosta / Narkaus Jokilampi

ROIDno-2019-3133

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Harri Katainen, ympäristötarkastaja, harri.katainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Asian taustaa, Otso metsäpalveluiden vireillepano sekä maastokatselmus.

Otso metsäpalvelut on saanut toimeksiannon suunnitella kunnostusojitushanke kiinteistöille 698-402-183-7 Lisä-Sillanpää ja 698-402-183-11 Lisälehti.  Kunnostusojitushanke on suunniteltu kolmen ojitusalueen kokonaisuutena jossa ojaston hyötyala on yhteensä 40 ha, kunnostettavia vanhoja ojia on 2,9 km ja uusia täydennysojia 8,2 km. Kyseisen toimenpidealueen valumasuunta on pohjoiseen kohti Jokilampea. Liitteenä 1 ojitussuunnitelma.

Ko. ojitusalueelta vedet johdetaan Otson suunnitelman mukaan alapuolisen maanomistajan vanhaan olemassa olevaan metsäojaan josta vedet johtuvat edelleen Jokilammen kiertävään kanavaan. Alapuolinen maanomistaja ei ole antanut suostumusta vesien johtamiseen heidän alueen läpi olemassa olevia ojia sekä kanavia pitkin. Tästä johtuen Otso Metsäpalvelut on pannut vireille vesilain 5 luvun mukaisen ojitusta koskevan erimielisyysasian, vireillepanokirje liite 2.  

Asiassa on tehty maastokatselmus paikan päällä 25.6.2019 johon osallistuivat maanomistajat metsäyhtymä Ruokanen Markku, Miikka ja Tapani Ruokanen sekä Otso metsäpalveluista Suvi Kauhanen ja Pasi Sarriolehto ja Rovaniemen ympäristövalvonnasta ympäristötarkastajat Harri Katainen ja Sari Sivonen. Katselmuksen tarkoitus oli tutustua maastoon yksityiskohtaisesti ja etsiä vielä molempia osapuolia tyydyttävää ratkaisua ojitusalueen vedenjohtamiseen.

Maastokatselmuksellakaan ei yhteisymmärrystä vesien johtamisesta saavutettu ja Ruokaset antoivat asiassa 3.7.2019 päivätyn kannanoton jossa ilmaisevat kantansa ettei ojitushankkeeseen pidä ryhtyä eivätkä Ruokaset anna suostumustaan ojitusalueen vesien johtamiseen alueensa läpi. Ruokasten kannanotossa on käyty läpi historiaa Jokilammen tilan heikkenemistä aiempien ojitusten seurauksena sekä yleistä huolta ojitusten hyödystä verrattuna haittoihin. Kannanoton liitteenä on asiantuntijalausuntoja sekä otteita Helsingin Sanomien artikkelista. Ruokasten kannanotto liite 3.      

 

Ympäristötarkastaja

Ympäristölautakunta päättää asiasta seuraavaa:

Otso metsäpalvelut voi toteuttaa suunnittelemansa kunnostusojitushankkeen liitteen 1 ojitussuunnitelman ja liitteen 4 vesiensuojelusuunnitelman mukaisesti. Hankkeessa tulee noudattaa hyvää ja huolellista työtapaa. Ojitushankkeen alimmaisen toimenpidealueen (karttaliite 5) joka käsittää pinta-alaltaan noin 16 ha, ojia n. 4,4 km kaksi laskeutusallasta tulee tehdä ulkomitoiltaan (pituus ja leveys) 30 % suurempana kuin mitä suunnitelmassa on esitetty vesiensuojelutoimien varmistamiseksi. Lisäksi maanomistajan tulee huolehtia altaan tyhjennyksistä ja kunnossapidosta vuosittain viiden vuoden ajan ojituksen valmistumisesta. Tyhjennyksistä ja kunnossapitotoimista tulee raportoida vuosittain luvan myöntäjälle Rovaniemen ympäristölautakunnalle.      

Samaisen alimmaisen ojitusalueen purkupisteeltä vesiä johdettaessa kiinteistön 698-402-35-9 alueelle vanhaan metsäojaan, tulee varmistua että johdettavat vedet mahtuvat ojaan myös kevään huippuvirtaamien aikaan. Asian varmistamiseksi vanha metsäoja tilan 35-9 alueella tulee raivata käsityökaluin ojaan kasvaneista pajukoista ja puista. Raivauksessa kaadettavat polttopuukelpoiset puut tulee toimittaa rankoina maanomistajien Ruokanen Heikki ja Markku osoittamaan paikkaan Jokilammentien varrelle.  

 

Päätöksen perustelut

Otso metsäpalvelut on suunnitellut kunnostusojituksen ottaen huomioon nykyaikaiset vesiensuojelutoimenpiteet. Hankkeesta on tehty ojitusilmoitus Lap-Elyyn, Elyllä ei ole ollut huomautettavaa asiaan. Arvioitaessa mahdollisia vaikutuksia Jokilampeen tulee ottaa huomioon että yli puolet ojitettavasta alueesta sijaitsee Kitroninkorven takareunalla Jokilammen suunnasta ja Kitroninkorpi muodostaa laajan kaivuukatkon ojitukselle. Jokilammen suunnasta katsottuna lähimmälle ojitusalueelle n. 16 ha on tässä päätöksessä määrätty vielä tehostetut vesiensuojelutoimenpiteet isompien laskeutusaltaiden muodossa. 

Otso metsäkeskuksen suunnittelema ja tässä päätöksessä tehostetuin vesiensuojelutoimenpitein luvitettu kunnostusojitushanke ei ennalta arvioiden aiheuta merkittäviä ympäristövaikutuksia eikä haittaa asianosaisille. Ympäristölautakunnan toimivallassa olevassa vesilain mukaisessa ratkaisussa ei voida ottaa kantaa hankkeen tarpeellisuuteen, hankkeesta saatavaan metsä- tai liiketaloudelliseen hyötyyn.     

 

Käsittelymaksu

Asian käsittelystä peritään 350€, maksua on alennettu taksan sallima 30 %

Maksu määräytyy ympäristölautakunnan 13.12.2017 hyväksymän taksan mukaisesti.

 

Sovelletut oikeusohjeet:

Vesilaki (587/2011) 5 luku  5§, 7§, 9§ ja 10§

Päätösehdotus

Esittelijä

Pentti Ylitalo, rakennustarkastaja, pentti.ylitalo@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan esityksen mukaisesti.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti rakennustarkastajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Harri Katainen, ympäristötarkastaja, harri.katainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Lausunto hallinto-oikeuteen Metsäyhtymä Ruokanen valituksesta ympäristölautakunnan päätöksestä 30.10.2019 §146 , Vaasan hallinto-oikeuden diaari 01449/19/5205

Ruokasten vaatimus hallinto-oikeudessa on että ympäristölautakunnan päätöstä muutetaan siten että Otso metsäpalvelun kunnostusojitushankkeelle ei anneta toteutuslupaa. Valituskirjelmässään Ruokaset tuovat esille vanhojen 1970-80 lukujen ojitushankkeiden tuomia haittoja Jokilammen vesistöön ja kaipaavat lisäselvityksiä / perusteluita mm. hankkeen liiketaloudellisesta hyödystä, vesiensuojelutoimenpiteiden tehosta ja ohituskanavan kunnosta.

Valituksessa on kyseenalaistettu myös päätöksen syntyminen rakennustarkastajan eikä ympäristöpäällikön esittelystä.

Valituskirjelmä oheismateriaalina.

Ympäristötarkastaja

Ympäristölautakunta toteaa lausuntonaan että Ruokasten valituksessa hallinto-oikeuteen ei ole tullut esille sellaista uutta asiatietoa, jonka nojalla ympäristölautakunnan päätös tulisi kumota tai muuttaa. Valitus tulee perusteettomana hylätä ja pysyttää lautakunnan 30.10.2019 § 146 asiasta antama päätös.

Valituksessa kyseenalaistettu käytäntö, jossa rakennustarkastaja on toiminut ympäristöpäällikön sijaisena lautakunnan esittelijänä on täysin Rovaniemen kaupunginhallituksen päätöksen 19.6.2017 §319 mukainen normaali käytäntö.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Vaasan Hallinto-oikeus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.