Ympäristölautakunta, kokous 26.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Ympäristölautakunnan palvelualueet 2020

ROIDno-2019-1618

Valmistelija

  • Jukka Ylinampa, talouspäällikkö, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 9.12.2019 ”§ 110 Hallintosääntö 1.1.2020” seuraavasti:

“Organisaatiouudistuksen seuraavassa vaiheessa kaupunginhallitus tekee toimielinten osalta hallintosäännön § 24 mukaisen jaon lautakuntien esityksestä vuoden 2020 aikana.”

”24 § Hallinto-organisaation jakaantuminen palvelualueisiin ja yksiköihin

Hallintosäännön 23 §:ssä määritellyt toimialat voivat palveluiden tuottamiseksi jakaantua tarkoitustaan vastaaviin palvelualueisiin, jotka voivat edelleen jakaantua tarkoitustaan vastaaviin yksiköihin. Toimialan palvelualuejaosta päättää toimialaa johtava lautakunta, joka päättää yksityiskohtaisemmin palvelualuetasoista, palvelualueiden määrästä, jaosta ja nimityksistä. Palvelualueen yksikköjaosta ja palveluiden yksityiskohtaisemmasta organisoitumisesta päättää toimialajohtaja.”

Ympäristölautakunnan palvelualueet ovat:

  • Ympäristövalvonta

Ympäristölautakunnan palvelualueet ja toimintayksiköt on esitetty liitteessä 1.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta hyväksyy Ympäristölautakunnan palvelualuejaon liitteen 1 mukaisesti. Palvelualuejako on voimassa toistaiseksi.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

 

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.