Banneri

Ympäristölautakunta, kokous 26.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 94 Ilmoitusasiat

Perustelut

AFRY Finland Oy:n raportti Iijoen alaosan yhteistarkkailun (jätevedenpuhdistamot ja kalankasvatus) tuloksista vuodelta 2019, Ranua.

Digi- ja väestötietoviraston kirje äänestysaluejaon muuttaminen vuodelle 2021 ja siitä ilmoittaminen digi- ja väestötietovirastolle.

Eurofins Ahma Oy:n raportti Rovaniemen lentoaseman pintavesitarkkailun tuloksista vuodelta 2019, Rovaniemi. 

Eurofins Ahma Oy:n raportti Tervolan jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailun tuloksista vuodelta 2019, Tervola. 

Eurofins Ahma Oy:n raportti Ylläksen keskuspuhdistamon ja Rautuvaaran varastoaltaan velvoitetarkkailun tuloksista vuodelta 2019, Kolari. 

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös, jolla on hyväksytty Lapin ely-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueelle myönnettyyn Takaputaan vanhan sillan purkamista ja uuden sillan rakentamista koskevaan lupapäätökseen liittyvä vesistötarkkailusuunnitelma, Rovaniemi.

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös Marttiini Oy:n ilmoituksesta pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamiseksi kiinteistöllä 698-5-598-2 (os. Marttiinintie 6), Rovaniemi.

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös Pirkanmaan ELY-keskuksen ilmoituksesta pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamiseksi kiinteistöllä 976-403-9-21 (os. Torniontie 1161), Ylitornio.

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hallintopakkohakemus Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle pengertien poistamiseksi, Rovaniemi.

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös Kiinteistö Oy Rovatorin ja Kiinteistö Oy Rova-aukion ilmoituksesta pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamiseksi kiinteistöllä 698-2-68-13 (os. Varastotie 2), Rovaniemi.

Metsähallituksen Lapin luontopalveluiden Lapin yliopiston Arktiselle keskukselle myöntämä tutkimuslupa maanäytteiden ottoon historiallisilta poroerotuspaikoilta. 

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös Marja-Liisa ja Jussi Vaaran hakemuksesta vesialueen ruoppaamiseksi kiinteistöllä 845-402-3-121, Tervola.

Skanska Industrial Solutions Oy:n ilmoitus siirrettävän asfalttiaseman rekisteröimiseksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Laitos on rekisteröity 6.7.2020, Ranua.  

Turvallisuus ja kemikaaliviraston päätös, jolla on myönnetty malminetsintälupa Suhanko Arctic Platinum Oy:lle. Malminetsintäalue sijoittuu Suhangon kaivospiirialueen itä- ja koillispuolille Rovaniemen kaupungin sekä Tervolan ja Ranuan kuntien alueille.

Turvallisuus ja kemikaaliviraston päätös Inmet Finland Oy:n ja kahden muun yhtiön erikseen jättämistä kaivoslain mukaisista varausilmoituksista samalle 488,97 km2 laajuiselle alueelle Tervolan, Tornion, Rovaniemen ja Ylitornion kuntien alueella.

Turvallisuus ja kemikaaliviraston päätös Rio Tinto Exploration Finland Oy:n ja kahden muun yhtiön erikseen jättämistä kaivoslain mukaisista varausilmoituksista samalle 1088,3 km2 laajuiselle alueelle Tervolan, Tornion, Rovaniemen kuntien alueella. 

Vaasan hallinto-oikeuden välipäätös: täytäntöönpanon kieltäminen maa-aines- ja ympäristölupa-asiassa, Napapiirin Kuljetus Oy.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat