Banneri

Ympäristölautakunta, kokous 26.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 102 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle valistusasiassa, Lauri Ylitulkkilan valitus ympäristölautakunnan päätöksestä 29.4.2020 § 56

ROIDno-2020-791

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Hannu Kangas, rakennustarkastaja, hannu.kangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Lauri Ylitulkkila on jättänyt 9.3.2020 oikaisuvaatimuksen toimenpideluvasta 2019-614, maa-alueen täyttäminen ja tien rakentaminen. Rakennetaan rumpu tai silta tiealueelle.

Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii, että Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta kumoaa Rovaniemen kaupungin rakennustarkastajan 24.2.2020 päätöksen, jolla rakennustarkastaja ei hyväksynyt toimenpidelupahakemusta, ja että ympäristölautakunta myöntää hakijan hakeman luvan.

Oikaisuvaatimus on saapunut määräaikana.

Tilan Metsäonnela (698-401-12-40) vesialueelle on rakennettu pengertie vesistön yli, johon lupahakemus liittyy. Lapin ELY-keskus on suorittanut maastokatselmuksen 3.10.2019 ja todennut, että jo aiemmin Rovaniemen kaupungin vaatimia toimenpiteitä mm riittävä kulkuaukko ei ole noudatettu koskien rakennettua pengertietä vesistön ylitse. Lapin ELY-keskuksen näkemyksen mukaan tilan Metsäonnela (698-401-12-40) vesialueelle rakennettu pengertie on vesilain vastainen ja loukkaa merkittävästi yleistä ja yksityistä etua (vesilaki 3 luku 2§). ELY-keskus on kehottanut 11.2.2020 tilan Metsäonnelan omistajaa ja pengertien tekijää poistamaan pengertie vesistöstä 31.5.2020 mennessä (LAPELY/2583/2015).

Rakennustarkastaja Pentti Ylitalo on päätöksellään hylännyt toimenpidelupahakemuksen 2019-614 §7, päätöspäivämäärä 24.2.2020 koskien edellämainittuja lupahakemuksen mukaisia toimenpiteitä.

Lisäksi on tullut ilmi, että luvan hakija voi kohtuullisin kustannuksin maata pitkin saada kulkuyhteyden omistamalleen maa-alueelle, joten vesistön yli rakennettava pengertie on tarpeeton.

 

Rakennustarkastaja:

Ympäristölautakunta päättää hylätä Lauri Ylitulkkilan tekemän oikaisuvaatimuksen ja toteaa että oikaisuvaatimuksella esitetyillä perusteilla ei ole syytä muuttaa rakennustarkastaja Pentti Ylitalon tekemää toimenpidelupapäätöstä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää rakennustarkastajan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Hannu Kangas, rakennustarkastaja, hannu.kangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle valistusasiassa, Lauri Ylitulkkilan valitus ympäristölautakunnan päätöksestä 29.4.2020 § 56

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt Rovaniemen ympäristölautakuntaa antamaan lausunnon Lauri Ylitulkkilan valituksesta koskien ympäristölautakunnan päätöstä 29.4.2020 § 56

Valituksen tekijä vaatii, että hallinto-oikeus:

kumoaa Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnan 29.4.2020 §56 päätöksen, millä päätöksellä lautakunta piti voimassa rakennustarkastajan 24.2.2020 päätöksen, jolla päätöksellä rakennustarkastaja ei hyväksynyt toimenpidelupahakemusta. Lisäksi vaadin, että kaupunki korvaa valituksen tekijälle muodostuneita asianhoitokustannuksia vähintään 900 euron suuruisella määrällä. Ylitulkkilan valitus kokonaisuudessaan oheismateriaalina.

Rakennustarkastaja

Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle jätetyssä valituksessa ei ole tullut esille sellaista uutta asiatietoa, jonka nojalla Rovaniemen ympäristölautakunnan päätös tulisi kumota tai muuttaa. Valitus tulisikin hylätä ja pysyttää voimassa annettu päätös. Lisäksi ympäristölautakunta toteaa, että Lapin Ely-keskus on 7.7.2020 jättänyt Pohjois-suomen aluehallintovirastolle hallintopakkohakemuksen Ylitulkkilan pengertien poistamiseksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää rakennustarkastajan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat