Banneri

Ympäristölautakunta, kokous 26.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 103 Lausunto Kemijoen ja Raudanjoen voimalaitosten kalatalousvelvoitteiden muuttaminen

ROIDno-2020-2202

Valmistelija

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Lapin Ely-keskuksen hakemuksesta dnro PSAVI/932/2017 Kemijoen ja Raudanjoen voimalaitoksille määrättyjen kalatalousvelvoitteiden muuttamisesta.

 

Hakemuksen pääasiallinen sisältö

Lapin ELY-keskus on kalatalousviranomaisena toimittanut aluehallintovirastolle hakemuksen Kemin, Kemijärven ja Rovaniemen kaupungissa sekä Keminmaan ja Tervolan kunnassa sijaitsevien Kemijoen Isohaaran (PVO Vesivoima Oy), Taivalkosken, Ossauskosken, Petäjäskosken, Valajaskosken, Vanttauskosken, Pirttikosken ja Seitakorvan sekä Raudanjoen Permantokosken (Kemijoki Oy) voimalaitosten kalatalousvelvoitteiden muuttamiseksi. Hakemuksen lähtökohtana on vesilain 3 luvun 22 §:n tarkoittama olosuhteiden olennainen muutos.

Voimassa olevat kalatalousvelvoitteet perustuvat Pohjois-Suomen vesioikeuden päätökseen nro 78/79/II (28.12.1979) ja korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen nro 2860/80(30.5.1980) sekä voimalaitosten tehonnostoja koskeviin päätöksiin. Kalataloushaittoja kompensoidaan lohen, taimenen, harjuksen ja siian velvoiteistutuksilla sekä nahkiaisen ylisiirroilla. Lisäksi maksettavaksi on määrätty kalatalousmaksuja.

Hakemuksessa esitetään velvoitehoidon painopisteen suuntaamista toimenpiteisiin, jotka edistävät vaelluskalakantojen palauttamista niiden luonnolliseen elinympäristöön. Hakemuksessa on esitetty muun muassa seuraavia toimenpiteitä:

 - Luvanhaltijoiden tulee ensimmäisessä vaiheessa suunnitella ja toteuttaa kustannuksellaan Isohaaran, Taivalkosken, Ossauskosken, Petäjäskosken ja Valajaskosken voimalaitosten yhteyteen tarkoituksenmukainen ja toimiva kalatie sekä alasvaellusreitti ohjausmenetelmineen. Toisessa vaiheessa 12 vuotta päätöksen lainvoimaisuudesta tulee suunnitella ja toteuttaa kalatiet Vanttauskosken, Pirttikosken ja Seitakorvan sekä Raudanjoen Permantokosken voimalaitosten yhteyteen.

- Voimalaitosten luvanhaltijoiden tulee ylisiirtää tukitoimenpiteenä vuosittain yhteensä vähintään 2 300 lohta sekä 200 meritaimenta Kemijoen vesistöalueen poikastuotantoalueille. Toimenpiteitä nahkiaisen ylisiirtovelvoitteen vaikuttavuuden selvittämiseksi ja parantamiseksi tulee lisätä

- Istutusvelvoitteet Kemijoen suualueelle ja sen läheiselle merialueelle sekä sisävesialueelle tulee asettaa siten, että ne tukevat vaelluskalojen kotiuttamista Kemijoen vesistöön sekä vastaavat nykyistä paremmin sitä osaa aiheutuneesta vahingosta, jota ei voida Kemijoen rakennetuilla jokiosuuksilla muilla toimin kompensoida.

- Luvanhaltijan tulee laatia yksityiskohtainen kalatalousvelvoitteen toteuttamissuunnitelma ja tarkkailla kalateiden ja alasvaellusreittien toimivuutta sekä ylisiirtojen ja istutusten tuloksellisuutta, luonnonpoikastuotantoa ja toimenpiteiden vaikutusta kalastukseen.

Hakijan mukaan esitetyt toimenpiteet eivät aiheuta vahinkoa ympäristölle. Voimalaitosten luvanhaltijalle koituu kalateihin tarvittavan vesimäärän luovutuksesta arviolta vähäinen taloudellinen menetys. Hakijan mukaan lupaehtojen muuttamisesta ei synny luvanhaltijalle korvattavaa haittaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristöpäällikkö

Lausuntonaan ympäristölautakunta toteaa seuraavaa.

Keskeiset syyt Lapin ELY-keskuksen vesilain 3 luvun 22§:n mukaiselle hakemukselle kalatalousvelvoitteen uudelleen arvioimisesta ovat muuttuneet olosuhteet ja lisääntynyt tieto. Kemijoen vesistössä on tapahtunut muutoksia joiden myötä olosuhteet vaelluskaloille ovat parantuneet mm. uiton päättyminen sekä sivuvesien ja Ounasjoen pääuoman kalatalouskunnostukset. Sekä saadut kokemukset kalatierakentamisesta niin koti kuin ulkomailta.

Tämän hetkinen kalatalousvelvoite on pääosin kalanistutusvelvoite. Kemijoen velvoitepäätös on vuodelta 1980, KHO 2860/80 tässä voimayhtiöt määrätään istuttamaan Kemijoen suun merialueella/ jokisuulle 615 000 lohismolttia, 90 000 2v. taimenistukasta, 3 100 000 1kesäistä siianpoikasta ja 100 000 nahkiaisen ylisiirtovelvoite. Lisäksi sisävesiin patoaltaille on velvoiteistutuksia.

Tarkasteltaessa lohenistutusvelvoitetta tulee muistaa että 1980 luvulla esim. Tornionjoen lohi oli sukupuuton partaalla merellisen ylikalastuksen johdosta, joki tuotti arviolta vain joitain kymmeniä tuhansia lohismoltteja vuosittain. Kemijoen velvoitteen smolttituotantoarvio arvioitiin poikastuotantoalojen sekä tuottavuuden osalta raskaasti alle todellisen tuotantokyvyn.

Vertailuna 2010 luvulla Torniojoki on tuottanut keskimäärin 1,5 milj lohismolttia vuosittain ja historiasta tiedetään että vapaa Kemijoki on ollut huomattavasti merkittävämpi lohijoki. Nämä tosiasiat kiistatta osoittavat nykyisen kalatalousvelvoitteen 615 000 smolttia olevan selvästi alimitoitettu. ELY-keskuksen hakemuksessa on arvioitu että tämän hetkisen tietämyksen perusteella istutusvelvoitteen tulisi olla 4,3 – 5 milj smolttia.     

Kalatalousvelvoitteen tulisi vastata täysimääräisesti aiheutettua kalatalousvahinkoa. Nykytilanne jo lohen osalta arvioutuna on selkeästi alimitoitettu. Uudelleen arvioutu kalatalousvelvoite voi olla kalatiet, kalataloudellisia kunnostustoimenpiteitä, istutuksia tai näiden yhdistelmiä. Lapin ELY-keskuksen hakemukselle kalatalousvelvoitteen uudelleen arviointiin on vahvat perusteet. 

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Lapin Ely-keskus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat