Banneri

Ympäristölautakunta, kokous 26.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 110 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätökseen 22.7.2020 47 §, 2020-567

ROIDno-2020-2668

Valmistelija

  • Hannu Kangas, rakennustarkastaja, hannu.kangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Kari Yliharju on jättänyt 5.8.2020 oikaisuvaatimuksen toimenpidelupahakemukseen 2020-567, lupa koskee aidan 1200mm ja pyöräkatoksen rakentamista.

Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii asian saattamista Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnan käsiteltäväksi ja vaatii, että:

  • Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta kumoaa valvontainsinöörin Tapio Lakkala 20.7.2020 myöntämän toimenpideluvan, jolla valvontainsinööri on hyväksynyt toimenpidelupahakemuksen mukaisen aidan sekä pyöräkatoksen rakentamisen.

Oikaisuvaatimus sekä huomautus naapurin kuulemisesta on kokonaisuudessaan oheismateriaalina. Oikaisuvaatimus on saapunut määräaikana.

Valvontainsinööri Tapio Lakkala päätöksellään on hyväksynyt toimenpidelupahakemuksen 2020-567 §47, päätöspäivämäärä 20.7.2020 koskien edellä aitaa sekä pyöräkatosta. Oikaisuvaatimuksen tekijä jätti huomautuksen ko. toimenpidelupahakemukseen.

Naapurin kuulemisen yhteydessä liittyen aidan ja pyöräkatoksen rakentamiseen on Yliharjun tekemässä huomautuksessa tuotu esille seuraavia epäkohtina / ongelmia:

  • Osittain Yliharjun puolelle rakennettu jyrkkä maa-aineksia valuttava penger
  • Sandgrenin ja Yliharjun rajalla olevan ojan vedenkulku on Yliharjun mukaan estynyt rakennustyön vuoksi. Penkereen alahelmassa on Yliharjun mukaan mutkitteleva, kapea, maa-aineksilla täyttyvä navero, joka ei johda mihinkään. Yliharjun mukaan penkereen korjauksella painanne saataisiin viettämään joelle päin. Korjaukset edellyttävät Yliharjun mukaan konetyötä ja Sandgrenille toimenpideluvalla myönnetyt aita- sekä pyöräkatos penkan yläosassa vaikeuttavat erittäin merkittävästi penkereeseen liittyviä toimenpiteitä.

 

Valvontainsinöörin päätöksessä on huomioitu lupahakemukseen jätetty huomautus, lisäehtoja päätökseen ei ole katsottu tarpeelliseksi. Kiinteistöjen haltijoiden välillä oleva erimielisyys koskien penger- sekä hulevesi asiaan kuuluu eri asiaan kuin valvontainsinööri Lakkalan myöntämä toimenpidelupa.

 

Rakennustarkastaja:

Ympäristölautakunta päättää hylätä Kari Yliharjun tekemän oikaisuvaatimuksen ja toteaa että oikaisuvaatimuksella esitetyillä perusteilla ei ole syytä muuttaa valvontainsinöörin Tapio Lakkalan tekemää toimenpidelupapäätöstä. Lisäksi tonttien välinen penger- ja oja-asia on käsittelyssä erikseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympöäristölautakunta päättää rakennustarkastajan esityksen mukaisesti.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijä, luvanhakija

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUSOHJE

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla se, jolla siihen on oikeus Maankäyttö- ja rakennuslain 192 §:n perusteella.

Valitusaika
Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää. Valitusaika lasketaan päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuun ottamatta. 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen
Valitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu                                                
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2841
Puhelinnumero: 029 564 2800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen maksu / oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

 

 

Käsitellyt asiat