Banneri

Ympäristölautakunta, kokous 26.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 108 Päätös Rudus Oy hakemuksesta ympäristöluvanvaraisen toiminnan muuttamiseksi, Rovaniemi

ROIDno-2018-3879

Valmistelija

  • Tarja Bergman, ympäristötarkastaja, tarja.bergman@rovaniemi.fi

Perustelut

Rudus Oy on jättänyt  ympäristönsuojeluviranomaiselle hakemuksen, joka koskee yhtiölle myönnetyn toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan muuttamista. Yhtiöllä on ympäristölupa asfalttijätteen välivarastointiin ja murskaamiseen Rovaniemen kaupungin, 9. kaupunginosan, korttelin 9069, tontilla numero 3 (os. Betonitie 2). Lupaan haetaan muutosta siten, että laitoksella olisi mahdollista käsitellä asfalttijätteen lisäksi samalla kiinteistöllä sijaitsevalla valmisbetonitehtaalla syntyvää betonijätettä.

Betonin tuotannossa syntyvä betonijäte välivarastoidaan kasoihin tontin pohjoisosaan ja murskataan alueelle tuotavalla siirrettävällä murskaimella. Betonijätettä käsitellään enintään 1 300 tonnia vuodessa ja sen murskaus kestää enintään kolme viikkoa. Murskaus tapahtuu eriaikaisesti asfaltin murskauksen kanssa, jolloin se lisää murskauspäivien määrää 30 päivästä 45 päivään vuodessa. Betonimurske toimitetaan hyödynnettäväksi maarakentamisessa. 

Hakemuksen mukaan betonin murskauksen haitallisia vaikutuksia voidaan lieventää ja ehkäistä samoilla menetelmillä kuin asfaltin murskauksessa ja toiminta voidaan järjestää voimassa olevan ympäristöluvan mukaisesti. Hakijan näkemyksen mukaan haitalliset ympäristövaikutukset eivät lisäänny eivätkä betonin murskauksesta aiheutuvat päästöt ilmaan ole alueellisesti merkittäviä. Liikennemäärät laitokselle eivät lisäänny sillä betonijäte on aiemmin kuljetettu käsiteltäväksi toisaalla. Melumittauksen mukaan betonin murskauksen aikainen melutaso oli laitosalueella 76,7 dB (LAeq) ja noin sadan metrin etäisyydellä 57,9 dB (LAeq). Aistinvaraisesti kuunneltuna murskauksen aiheuttama ääni oli erotettavissa taustamelusta noin 60 m etäisyydelle murskauslaitoksesta.

Toiminta sijaitsee asemakaava-alueella teollisuus- ja varastorakennuskäyttöön varatulla tontilla (T-2). Lähimmät asuinkäyttöön osoitetut alueet sijaitsevat valtatie 4 toisella puolella noin 400 metrin etäisyydellä toiminta-alueesta.

 

Ympäristötarkastaja:

Ympäristölautakunta päättää muuttaa Rudus Oy:lle myönnettyä asfalttijätteen välivarastointia ja murskausta koskevaa ympäristölupaa siten, että laitoksella saadaan murskata asfalttijätteen lisäksi samalla kiinteistöllä sijaitsevalla valmisbetonitehtaalla syntyvää jätebetonia. Liitteenä 1 oleva päätös korvaa toimintaa koskevan aiemman, Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnan 22.10.2014, § 139 tekemän päätöksen. 

Päätös

Keskustelun jälkeen ympäristöpäällikkö teki muutetun päätösesityksen, että murskaamista suoritetaan arkipäivisin maanantaista torstaihin kello 06.00 - 22.00 ja perjantaisin kello 06.00 - 17.00 välisenä aikana. Muilta osin ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan esityksen mukaisesti.

 

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön muutosesityksen mukaisesti.

 

 

Tiedoksi

Hakija; Lapin ely-keskus/Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue; Rovaniemen kaupunki/Terveydensuojeluviranomainen; Rovaniemen kaupunki/Ympäristövalvonta 2 kpl

Muutoksenhaku

OTE: Hallintovalitus Vaasan HaO, 7/30 pv, julkinen kuulutus, ympäristönsuojelu

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua julkisen kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen
Valitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle

Postiosoite:  PL 204, 65101 Vaasa
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
Sähköpostiosoite: vaasa.hao(at)oikeus.fi
Telefax: 029 5642 760
Puhelin: 029 5642 611(vaihde) tai 029 5642 780 (kirjaamo)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen maksu / oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Käsitellyt asiat