Banneri

Ympäristölautakunta, kokous 26.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 95 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Valmistelija

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Rakennusvalvonnan viranhaltijapäätökset löytyvät oheismateriaalina esityslistan kohdasta ajankohtaiset asiat.

Rakennustarkastaja Hannu Kangas, 15.6. - 18.8.2020,​ 77- 125 §

Tarkastusinsinööri Jari Kortesalmi,​ 15.6. - 18.8.2020, 146 - 208 §

Paikkatietoasiantuntija Juha Iivari,​ 15.6. -18.8.2020, 73 - 105 §

Valvontainsinööri Tapio Lakkala, 15.6. - 18.8.2020, 23 - 59 §

Valvontainsinööri Juho Tapio, 15.6. - 18.8.2020, 23 -  38 §

Valvontainsinööri Juha-Pekka Korpela, 15.6. - 18.8.2020,  11 -  28 §

Vs. tarkastusrakennusmestari Lauri Pääkkö, 18.8.2020 asti 1 - 22 §

Ylitornion kunnan päätökset 15.6. - 18.8.2020, 28 kpl

Rakennustarkastaja
Muu päätös:
§ 6 Vakuuden hyväksymispäätös, Napapiirin Residuum Oy, 2020-390, 01.07.2020

Ympäristöpäällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 20 Vs. ympäristötarkastajan viran täyttö, 22.06.2020
Muu päätös:
§ 21 Vakuuden hyväksymispäätös, Metsähallitus Metsätalous Oy, Rovaniemi,  Rävässelän sora-alue, 720/2020, 04.08.2020
§ 22 Vakuuden hyväksymispäätös, Metsähallitus Metsätalous Oy, Rovaniemi, Reutuvaaran moreenialue, 718/2020, 04.08.2020

Ympäristötarkastaja
§ 31 Päätös Tervolan Yrittäjät ry:n jättämästä meluilmoituksesta, ratavenetapahtuma 11.7.2020, Tervola, 29.06.2020
§ 32 Päätös Pellon moottorikerhon meluilmoituksesta Pellon watercross 2020, 08.07.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Asia käsitellään ympäristöpäällikön tekemien päätösten osalta hallintosäännön 152 § mukaisesti puheenjohtajan selostuksen pohjalta.
Ympäristölautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Ympäristölautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeutta ympäristöpäällikön 20-22  § päätöksiin.

Rakennus-​ ym. lupapäätökset on kuulutettu julkipanoilmoituksilla erikseen. Näihin päätöksiin lautakunnalla ei ole otto-​oikeutta.

Ympäristölautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeutta rakennustarkastaja 6 § päätökseen.

Ympäristölautakunta toteaa,​ että nämä viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä pöytäkirjan kuulutuksen yhteydessä ympäristövalvonnassa os. Mäntyvaarantie 2.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat