Ympäristölautakunta, kokous 27.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 136 Lausunto Honkavaara-Isovaara tuulivoimapuiston YVA arviointiohjelma

ROIDno-2021-4045

Valmistelija

 • Pekka Peuranen, ympäristötarkastaja, pekka.peuranen@rovaniemi.fi

Perustelut

ROVANIEMIN KAUPUNGIN, KOLARIN, PELLON JA YLITORNION YMPÄRISTÖNSUOJELU- JA TERVEYDENSUOJELUVIRANOMAISEN LAUSUNTO ASIASSA:

HONKAVAARA-ISOVAARA TUULIVOIMAPUISTO, YLITORNIO JA HONKAVAARA-PETÄJÄSKOSKI 400 Kv VOIMAJOHTO, YLITORNIO-ROVANIEMI,

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA

Viite: Lausuntopyyntö    LAPELY/891/2018   pvm. 6.10.2021

 

YLEISTÄ

Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta antaa lausunnon niiltä osin kuin se koskee Ylitornion kuntaa ja sen ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaista sekä Rovaniemen kaupunkia.

 

Lausuntonaan Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta toteaa seuraavaa:

HAVAINNOT JA ARVIOT YVA-ARVIOINTIOHJELMASTA

YVA-ohjelmassa esitetään hankkeelle neljä eri vaihtoehtoja sekä 0-vaihtoehto (hanketta ei toteuteta). Tämän lisäksi esitetään tuulipuistoalueelta tehtävälle voimajohtolinjalle kaksi eri vaihtoehtoa.

 

Hankkeen yleiskuvaus sekä alueen luonnonolojen ja ihmisen vaikutuksen kuvaus, ohjelman luvut 1 - 8

Yva-arviointiohjelmassa kuvataan Ylitornion kunnan koillisosaan sijoittuvan Honkavaara-Isovaara tuulivoimapuiston vaikutuksia olemassa olevan tiedon perusteella. Ohjelmassa kuvataan omina lukuinaan ympäristövaikutusten arviointimenettely, hanke ja sen eri toteusvaihtoehdot, hankkeen tekninen kuvaus ja sen liittyminen muihin hankkeisiin. Tämän perusteella esitetätään hankkeen edellyttämät suunnitelmat ja luvat. Hankealueen nykytilaa on kuvattu laajalti alkaen alueen yleiskuvauksesta ja siirtyen yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön. Tätä seuraa maiseman ja kulttuuriympäristöjen kuvaus ja muinaisjäännökset. Varsinainen ympäristön kuvaus alkaa loogisesti ja yva-ohjelmissa ja – selvityksissä vakiintuvan tavan mukaan alueen maa- ja kallioperästä. Siitä siirrytään ilmastoon. Tärkeänä asiana tulee esille pinta- ja pohjavedet. Näitä seuraavat alueen kasvillisuuden ja luontotyyppien kuvaus. Seuraavaksi kuvataan alueen linnustoa ja yleisesti eläimistöä sekä luontodirektiivin liitteen IV a lajistoa. Näistä johtuvana kuvataan Natura-alueet, luonnonsuojelualueet ja niitä vastaavat kohteet. Linnustoon liittyen kuvataan FINIBA, IBA kohteet. Luontoon liittyvien kuvausten jälkeen siirrytään alueen elinkeinoihin ja virkistyskäyttöön kuten poroelinkeinoon ja matkailuun sekä metsästykseen ja virkistyskäyttöön. Tätä seuraa alueen liikenneolojen kuvaus sekä viestintäyhteyksien ja alueen tutkatoiminnan kuvaus. Edelleen kuvataan melu- ja valo-olosuhteet alueella sekä yleisesti luonnonvarojen hyödyntäminen.

Edellä mainitut asiat on YVA-ohjelma vaiheen osalta kuvattu laajalti, selkeästi ja loogisesti. Asiakokonaisuus on havainnollinen ja sitä on esitetty hyvin karttojen, kaavioiden ja havainnekuvien avulla. Hankkeelle on esitetty neljä eri toteutusvaihtoehtoa jotka eroavat toisistaan voimaloiden määrän ja yksittäisten voimaloiden sijoitusten osalta. Lisäksi voimajohtolinjalle on esitetty kaksi eri vaihtoehtoa. Vaihtoehtojen määrää voi pitää riittävänä ja realistisena.

 

Arvioitavat ympäristövaikutukset, ohjelman luvut 9 - 10

Hankkeen ympäristövaikutuksia esitetään ensin määrittelemällä hankkeen välittömät ja välilliset vaikutukset. Tuulivoiman ja sähkönsiirron tyypillisiä vaikutuksia kuvataan yleisesti rakentamisen aikaisten, käytön aikaisten sekä käytöstä poistamisen aikaisten vaikutusten osalta. Tästä siirrytään vaikutusalueen tarkasteluun käsittäen luvuissa 1 – 8 mainitut tekijät.  

Keskeiset YVA-ohjelmassa esitetyt vaikutustyypit ovat:

 • maankäyttö ja yhdyskuntarakenne
 • maisema ja kulttuurihistorialliset kohteet
 • muinaisjäännökset
 • luonto linnusto
 • melu
 • varjostus ja vilkkuminen
 • liikenne ja lentoliikenne
 • ihmisten elinkeinot ja viihtyisyys
 • ajallinen vaikutus
 • yhteisvaikutukset

 

Eri ympäristövaikutuksille on erilaisten ympäristöön kohdistuvien YVA-menettelyjen kautta tullut käytännöksi arvioida ympäristövaikutuksen muutoksen suuruusluokkaa taulukkomuodossa (kuva 9.4.2 YVA-ohjelma) esimerkiksi maantieteellisen laajuuden, ajallisen keston, ja voimakkuuden perusteella. Näiden tekijöiden perusteella edelleen määritetään muutoksen suuruus (kuva 9-5 YVA-ohjelma). Muutoksen vaikutus voi olla erittäin kielteinen tai myönteinen ja tätä muutosta kuvataan sanallisesti välillä ei vaikutusta – erittäin suuri. Tästä edelleen siirrytään vaikutuksen muutoksen merkittävyyteen. Se esitetään samoin taulukkomuodossa ja merkityksen vaikutuksen mukaan.

Edellä mainittuja ympäristövaikutuksen suuruusluokkaa ja merkittävyyttä käytetään kun vertaillaan eri vaihtoehtoja, eli sitä mikä vaihtoehto osoittautuu parhaimmaksi tuulivoimapuistoa rakennettaessa tai jätettäessä hanke toteuttamatta. Tätä kohtaa 9.5 voisi kyllä esittää yksinkertaisemmin ja perusteellisemmin.

Arviointimenetelmiä koskeva luku 10 kuvaa miten vaikutus tunnistetaan, vaikutusalue, arvioinnissa käytettävät lähtötiedot ja arviointimenetelmät. Tämä työjärjestys on oikea eikä siitä ole huomautettavaa.

Ympäristövaikutusten kattavuutta voidaan pitää vakiintuneen menettelyn mukaisena YVA-ohjelmavaiheessa. Ohjelmassa on kiinnitetty huomiota voimajohtojen aihettumaan sähkö- ja magneettikenttään ja tämä on myönteinen asia. Meluvaikutuksia esitellään yleisluontoisesti samoin kuin vaikutusta valo-olosuhteisiin eli tuulivoimaloiden heittämään varjoon ja tämän vaikutuksen huomiominen ohjelmavaiheessa on myönteistä.

 

ERITYISESTI SELVITETTÄVÄT ASIAT YVA-ARVIOINTIOHJELMAAN LIITTYEN

Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen pitää hyvänä, että  sen perusteella mitä edellä on havaittu ja arvioitu YVA-ohjelman sisältöä, tulee sitä seuraavassa YVA-selostuksessa kiinnittää huomiota erityisesti seuraaviin asioihin:

 • hankkeen vaikutus alueen lähi- ja kaukomaisemaan eri vuodenaikoina ja valaistusolosuhteissa
 • tuulivoimaloiden, voimajohdon ja rakennettavan tieverkon vaikutus poronhoitoon kuten laiduntamiseen eri vuodenaikoina, vasomiseen ja erotuksiin
 • tuulivoimaloiden, voimajohdon ja rakennettavan tieverkon vaikutus alueen metsästykseen, erityisesti hirvenpyyntiin ja muuhun virkistyskäyttöön
 • tuulivoimaloiden, voimajohdon ja rakennettavan tieverkon vaikutus alueen metsätalouteen
 • Vaikutukset matkailuelinkeinoihin esim. maisema- ja välkevaikutus revontulimatkailuun 

Kokonaisuutena YVA-ohjelma huomioi ympäristövaikutukset laajalti ja kattavasti, mutta itse hankekuvaus on liian suppea. Lisäksi liitekartat ovat epätarkkoja. YVA-ohjelmaa seuraavassa YVA-selostusvaiheessa on selvitettävä tarkoin ympäristövaikutukset myös paikallisten asukkaiden näkökannalta, mitä tuulipuiston rakentaminen tai rakentamatta jättäminen tosiasiallisesti merkitsee.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää antaa esitetyn lausunnon tuulivoiman YVA-ohjelmasta.

Päätös

Jukka Aula ja Joni Björkbacka esittivät, että YVA-selvityksessä on selvitettävä myös purkuvakuudet ja niiden riittävyys.

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti Jukka Aulan ja Joni Björkbackan esityksen sekä palvelualuepäällikön täydennetyn esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Lapin Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.