Ympäristölautakunta, kokous 27.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 140 Oikaisuvaatimus MY-Insinöörit Group Oy rakennuslupapäätökseen 2021-890

ROIDno-2021-2949

Valmistelija

  • Jari Kortesalmi, rakennustarkastaja, jari.kortesalmi@rovaniemi.fi

Perustelut

Kohteen rajanaapuri 698-5-518-14 on jättänyt määräajassa rakennuslupapäätöksestä oikaisuvaatimuksen ympäristölautakunnalle. Oikaisuvaatimus on oheismateriaalina.

Asemakaavan tontille 698-5-518-17 on myönnetty rakennuslupa 2021-890 ja rakennuslupapäätöksen antopäivä on ollut 28.9.2021. Rakennuslupapäätöksessä on huomioitu mm. rajanaapurin esittämä huomautus. Asemakaava on kuulutettu voimaan 13.10.2020. Oikaisuvaatimuksessaan rajanaapuri esittää mm., että suunniteltu rakentaminen uhkaa rajanaapurin 698-5-518-14 maalämmityksen toimintavarmuutta, rakentaminen on liian suurta ja sallittaisiin enintään paritalon tai kolmen asunnon rivitalon rakentaminen.

Asemakaavan kaavamerkintä on AR I ja asemakaavan mukainen rakennusoikeus asuin rivitalolle 550 k-m2 sekä autosuojalle/talous- ja huoltotiloille 100 k-m2. Oikaisuvaatimuksen tehneen naapurin maalämpöjärjestelmän vaaka lämmönkeruuputkisto sijaitsee Mikonpuistossa Heinämiehentie 15 rajan läheisyydessä. Lämmönkeruuputkiston asentamiselle on saatu maanomistajien lupa 1983 ja maalämpöputkisto ilmoitetaan asennetuksi 1984.

Rakennuslupa on myönnetty 420 k-m2 suuruiselle rivitalolle ja 48 k-m2 autokatos/varastolle. Myönnetyssä rakennusluvassa ei ole käytetty kaikkea asemakaavan sallimaa rakennusoikeutta. Rakennusoikeutta jää käyttämättä 182 k-m2. Rakennusjärjestys ohjaa AR tontin asuntojen määrää. Kyseessä olevan tontin pinta-ala on 1838 m2 ja rakennusjärjestyksen mukaan tontille saa rakentaa enintään 6 asuntoa. Rakentamisen myötä tilanne olemassa olevan maalämmön keruuputkiston osalta ei muutu, kaikki tontin 698-5-518-17 toiminnot sijaitsevat asemakaavan mukaisen tontin alueella.

Rakennustarkastajan ehdotus

Ympäristölautakunta päättää hylätä naapurin 698-5-518-14 tekemän oikaisuvaatimuksen ja toteaa, että oikaisuvaatimuksella esitetyillä perusteilla ei ole syytä muuttaa johtavan rakennustarkastajan rakennuslupapäätöstä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää rakennustarkastajan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Hannele Simonen esitti Jukka Aulan kannattamana, että asia jätetään pöydälle ja oikaisuvaatimus käsitellään seuraavassa kokouksessa.

Joni Björkbacka esitti, että päätös tehdään palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.
 

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosesitys joten asiasta on äänestettävä.

Ympäristölautakunta hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne, jotka ovat palvelualuepäällikön esityksen kannalla vastaavat Jaa ja ne, jotka ovat Hannele Simosen esityksen kannalla vastaavat Ei.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 7 kpl Jaa -ääniä ja 2 kpl Ei -ääniä.

Puheenjohtaja totesi, että palvelualuepäällikön esitys on tullut ympäristölautakunnan päätökseksi.

Hannele Simonen ja Jukka Aula jättivät seuraavan eriävän mielipiteen: 
Hannele Simonen esitti Jukka Aulan kannattamana, että asia jätetään pöydälle ja  oikaisuvaatimus käsitellään seuraavassa kokouksessa, jotta oikaisuvaatimuksen perusteisiin voitaisiin perehtyä paremmin. 

Äänestystulokset

  • Jaa 7 kpl 78%

    Mari Ikonen, Susanna Back, Joni Björkbacka, Petri Jaatinen, Tuomas Leipälä, Katariina Henttonen, Esa Kiviniemi

  • Ei 2 kpl 22%

    Jukka Aula, Hannele Simonen

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijä, MY-Insinöörit Group Oy

Muutoksenhaku

OTE: Hallintovalitus, rakennus-, toimenpide- ja maisematyöluvat (MRL 192 §)

 

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla se, jolla siihen on oikeus Maankäyttö- ja rakennuslain 192 §:n perusteella.

Valitusaika

Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää. Valitusaika lasketaan päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuun ottamatta. 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Viranomainen, jolle valitus tehdään on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu                                                
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2841
Puhelinnumero: 029 564 2800 (vaihde)
Asiakaspalvelu avoinna: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmä kohtainen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

 

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.