Ympäristölautakunta, kokous 27.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 141 Sijoituslupahakemus sähköjohdon asentamiseksi, Heikkilä RN:o 70:40 ja 70:30 Lehtojärvi, Rovaniemi, 2021-851

ROIDno-2021-3506

Valmistelija

  • Jari Kortesalmi, rakennustarkastaja, jari.kortesalmi@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovakaira Oy hakee Rovaniemen kaupungin rakennusvalvontaviranomaiselta MRL 161 § mukaista lupaa pienjännite ilmasähköjohdon sijoittamiseen Rovaniemen kaupungin Ounasjoen kylässä Lehtojärventien varressa Heikkilä 698-408-70-40 ja Ranta-Siirtola 698-408-70-30 tiloille liitteen 1 mukaisesti. Pienjännite ilmasähköjohto palvelisi tilalla Väliranta 698-408-70-38 sijaitsevaa nykyistä loma-asuntoa . Sijoitusluvan hakija ei ole päässyt maanomistajien kanssa sopimukseen ilmasähköjohdon sijoittamisesta. Hakija ilmoittaa käyneensä keskusteluja maanomistajien kanssa tuloksetta. Alueella on oikeusvaikutteinen yleiskaava.

Sijoitusluvan hakija esittää ilmasähköjohdon sijoittamiselle kaksi eri vaihtoehtoa. Vaihtoehdossa Ve1 ilmajohto sijoittuisi tilan Heikkilä 698-408-70-40 alueella sijaitsevan sähkölinjan nykyisen päätepylvään ja tilan Väliranta 698-408-70-38 välille. Ilmajohto kulkisi pellon yli sijaiten n. 8 m korkeudella maasta eikä tilan Heikkilä alueelle tulisi uusia pylväitä. Ilmajohdon pituus nykyiseltä päätepylväältä tilan Väliranta rajalle olisi n. 50 m.

Vaihtoehdossa Ve2 ilmajohto alkaisi Lehtojärventien varresta ja sijoittuisi tilan Ranta-Siirtola 698-408-70-30 alueella sijaitsevan Hettolantien laitaan päätyen Väliranta 698-408-70-38 tilalle. Sähkölinjan pituus olisi n. 215 m ja uusia pylväitä asennettaisiin 4 kappaletta.

Ilmasähköjohdon verkko-osan kustannukseksi sijoitusluvan hakija esittää vaihtoehdolle Ve1 830,00 (alv 0 %) € ja vaihtoehdolle Ve2 3569,00 (alv 0%) €. Sijoitusluvan hakija pyytää lupaviranomaista määräämään, että lupapäätöstä voidaan noudattaa ennen kuin se on saanut lainvoiman (MRL 144 §). Perusteluinaan hakija esittää, että asiakas on tilannut sähköliittymän ja sähköt olisi hyvä saada kytkettyä rakennukseen ennen talven tuloa.

Rakennusvalvonta on lähettänyt tilojen Heikkilä ja Ranta-Siirtola omistajille kuulemiskirjeen 13.9.2021, toinen maanomistajista esitti huomautukset hankkeesta määräajassa 27.9.2021. Maanomistaja vastustaa molempia esitettyjä vaihtoehtoja. Huomautuksessaan hän esittää, että sähkölinja tuotaisiin Väliranta tilalle Lehtojärven yli toiselta puolelta vaarasta tai tilan Hettula 698-408-70-31 tallin takana olevasta pylväästä Hettolantielle. Huomautuksessa ei ollut mukana karttapiirrosta esitetyistä vaihtoehdoista.

Rovakairalle lähetettiin vastinepyyntö maanomistajan esittämiin huomautuksiin 28.9.2021. Rovakaira vastasi vastinepyyntöön 1.10.2021. Vastineessaan Rovakaira Oy esittää, että järven takana ei ole sellaista sähköverkkoa josta sähkö voitaisiin vetää järven yli. Toiseen maanomistajan vaihtoehtoon selvitetään, että uutta johtoa tulisi 125 m, 5 uutta pylvästä joista kolme kulmarakennetta tulisi harustaa. Kustannus olisi 2075 € ja lisäksi 3 kulmarakennetta. Tässä vaihtoehdossa myös haitta olisi suurempi kuin vaihtoehdossa Ve1. 

MRL 161 § Yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittaminen

Kiinteistön omistaja ja haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle, jollei sijoittamista muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Sama koskee johtoihin liittyviä vähäisiä laitteita, rakennelmia ja laitoksia. Johtoa tai muuta laitetta ei saa rakentaa niin, että vaikeutetaan alueen kaavoitusta tai kaavan toteuttamista. Jollei sijoittamisesta ole sovittu kiinteistön omistajan ja haltijan kanssa, sijoittamisesta päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Sijoittamisesta päätettäessä on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei kiinteistölle aiheuteta tarpeetonta haittaa.

Sopimus 1 momentissa tarkoitettujen laitteiden sijoittamisesta sitoo myös kiinteistön uutta omistajaa ja haltijaa.

Kiinteistön omistajalla ja haltijalla on oikeus saada korvaus 1 momentissa tarkoitetun johdon tai muun laitteen sijoittamisesta aiheutuvasta haitasta ja vahingosta. Jollei korvauksesta sovita, asia ratkaistaan lunastuslain mukaisessa järjestyksessä.

Rakennustarkastajan ehdotus

Ympäristölautakunta päättää antaa Rovakaira Oy:lle luvan sijoittaa pienjännite ilmasähköjohdon Rovaniemen kaupungin Ounasjoen kylässä Lehtojärventien läheisyydessä sijaitsevalle Heikkilä 698-408-70-40 nimisen tilan alueelle vaihtoehto Ve1 mukaisesti. Ilmasähköjohto tulee rakentaa maanomistajalle mahdollisimman vähän haittaa aiheuttavalla tavalla.

Kiinteistön omistajalla ja haltijalla on oikeus saada korvaus johdon tai muun laitteen sijoittamisesta aiheutuvasta haitasta ja vahingosta. Jollei korvauksesta sovita, asia ratkaistaan lunastuslain mukaisessa järjestyksessä.

Ympäristölautakunta päättää antaa luvan rakennustyön suorittamiseen hyväksyttävää 1000 euron vakuutta vastaan ennen kuin lupapäätös on saanut lainvoiman. Vakuus tulee toimittaa rakennusvalvontaviranomaiselle ennen töiden aloittamista (MRL 144 §).

Perustelut

MRL 161 § mukaan kiinteistön omistaja ja haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa palvelevan johdon sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle, jollei sijoittamista muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Sama koskee johtoihin liittyviä vähäisiä laitteita, rakennelmia ja laitoksia. Johtoa tai muuta laitetta ei saa rakentaa niin, että vaikeutetaan alueen kaavoitusta tai kaavan toteuttamista. Jos kiinteistönomistaja ei vapaaehtoisesti suostu laitteiden sijoittamiseen, sijoittamista koskevan kysymyksen ratkaisee kunnan rakennusvalvontaviranomainen.

Rovakaira Oy esittää sijoituslupahakemuksessaan kaksi ilmasähköjohdon sijoitusvaihtoehtoa Ve1 ja Ve2. Maanomistajat eivät ole vapaaehtoisesti suostuneet ilmajohdon sijoittamiseen vaihtoehtojen Ve1 tai Ve2 mukaisesti omistamalleen maalle. Maanomistaja esittää haettujen vaihtoehtojen lisäksi kaksi omaa johtolinjan ehdotusta. Järven yli esitettyyn vaihtoehtoon Rovakairan mukaan ei järven toisella puolen ole sellaista johtolinjaa josta voisi ehdotuksen mukaisen linjan johtaa. Toinen ehdotus tilan Hettula 698-408-70-31 tallin takaa rakennettava johtolinja tulisi Rovakairan mukaan huomattavasti kalliimmaksi ja haitta suuremmaksi kuin vaihtoehdossa Ve1. Ilmasähköjohdon sijoittaminen hakemuksen vaihtoehto Ve1 mukaisesti on edullisin ja hakijalle tarkoituksenmukaisin toteutustapa. Sijoittaminen ei aiheuta kiinteistölle tarpeetonta haittaa eikä vaikeuta alueen kaavoitusta tai kaavan toteuttamista.

MRL 144 §:n mukaan lupaviranomainen voi perustellusta syystä ja edellyttäen, ettei täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, antaa oikeuden rakennustyön tai muun toimenpiteen suorittamiseen osaksi tai kokonaan ennen kuin MRL 161 §:n mukainen yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamista koskeva päätös on saanut lainvoiman. Muutoksenhakutuomioistuin voi valituksesta kumota määräyksen tai muuttaa sitä tai muutoinkin kieltää lupapäätöksen täytäntöönpanon. Hakijan tulee asettaa hyväksyttävä vakuus niiden haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan muuttaminen voi aiheuttaa. Hakija on esittänyt aloittamisoikeuden perusteluiksi asiakkaan tilaaman sähköliittymän ja sähköt olisi hyvä saada kytkettyä nykyiseen rakennukseen ennen talven tuloa. Hakijan esittämät perustelut voidaan katsoa perustelluksi syyksi.

Kiinteistön omistajalla ja haltijalla on oikeus saada korvaus kiinteistölle aiheutuneesta haitasta ja vahingosta, mutta rakennusvalvontaviranomaisen toimivaltaan ei kuulu mainituista korvauksista päättäminen. Sijoitusluvan hakijan ja kiinteistön omistajan on keskenään neuvoteltava korvauksista ja jos he eivät pääse asiasta sopimukseen, asia ratkaistaan lunastuslain mukaisessa järjestyksessä. Maanmittauslaitos käsittelee lunastuslain mukaisen toimenpiteen.

Sovelletut oikeusohjeet

MRL 161 §, 144 §

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää rakennustarkastajan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Rovakaira Oy, maanomistajat

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen
Viranomainen, jolle valitus tehdään on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu                                                
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2841
Puhelinnumero: 029 564 2800 (vaihde)
Asiakaspalvelu avoinna: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmä kohtainen.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

 

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15.

 

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.