Ympäristölautakunta, kokous 27.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Ilmoitusasiat

Perustelut

Alkkulan Aluelämpö Oy:n ilmoitus energiantuotantolaitoksen rekisteröimiseksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmään (Ainiovaarantie, Ylitornio). Toiminta on rekisteröity 14.12.2020, Rovaniemi.

Kittilän kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta on pyytänyt Rovaniemen kaupungilta lausuntoa rakennusjärjestysluonnoksesta. Rovaniemen kaupungilla ei ole tarvetta antaa lausuntoa tässä vaiheessa. (ROIDNo-2020-4161)

Lapin käräjäoikeuden 15.01.2021 antama tuomio Hannukaisen roskaamisasiassa, Kolari.

Lapin ely-keskuksen hyväksyntä Vapo Oy:n ja Simon Turvejaloste Oy:n hakemuksesta Lapin turvetuotantoalueiden velvoitetarkkailun muuttamiseksi vuosille 2021-2022.

Lapin ely-keskuksen Vanhojen Metsien suojelua toteuttava rauhoituspäätös, Tervasselän luonnonsuojelualue, Rovaniemi.

Metsähallituksen Lapin luontopalveluiden päätös, jolla Kemi-Tornion Lintuharrastajat Xenus ry:lle on myönnetty tutkimus- ja liikkumislupa valtion hallinnoimille suojelualueille Lapin läänin alueella. 

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös Tmi Mats Rinne Kauppa ja Liikenteen hakemuksesta, jolla on pyydetty lupaa pohjaveden ottamiseen tilalta Mäkelä 698-402-143-0, Rovaniemi

Vastaselitys Korkeimpaan hallinto-oikeuteen Hetetien asiassa. Korkein hallinto-oikeus on antanut mahdollisuuden vastaselityksen antamiseen Rovaniemen kaupungin tekemästä valituksesta. Kaupungin lakimies on antanut lausunnon asiasta. (ROIDno-2018-1728)

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Ranuan jäsen Rauno Kelahaara liittyi kokoukseen tämä asian käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.