Ympäristölautakunta, kokous 27.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Lausunto Suhangon kaivoksen purkuputken YVA menettelyn tarpeesta

ROIDno-2021-209

Valmistelija

  • Pekka Peuranen, ympäristötarkastaja, pekka.peuranen@rovaniemi.fi

Perustelut

YVA- menettelyn tarve Arctic Platinum Oy:n Suhangon kaivoshankkeen purkuputken rakentamisessa sekä putken kautta tapahtuvan vesien johtamisessa Kemijokeen.  LAPELY/5264/2020

 

ASIAN TAUSTA

Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimii ympäristölautakunta, joka toimii myös Tervolan kunnan viranomaisena.

Arctic Platinum Oy suunnittelee kaivoshankkeen jäte- ja kuivatushankkeen johtamista Kemijokeen Tervolan kunnan alueella Suukosken alapuolella ja noin 5.5 km Ossauskosken voimalaitoksen yläpuolella. Putken linjaus ja purkupaikka tarkentuvat maastotutkimusten ja suunnittelun jälkeen. Suunniteltu purkuputki on 41.33 km pitkä. Sen alkupää on Suhangon kaivosalueella ja linjaus Kemijokeen kulkee aiemman vaihtoehdon eli purku-uoman toimivaksi aiotun Konttijoen, eteläpuolella. Putkilinja kulkisi alavilla metsä- ja suoalueilla. Suunnittelualueella ei ole suojelualueita.

Purkuputki tulisi vaatimaan noin 30 metriä leveän aukon rakentamista ja huoltotöitä varten sekä huoltotietä varten

Kaivosyhtiö on teettänyt raportin Purkuputken YVA-menettelyn tarveharkinta pvm. 26.11.2020 (AFRY 101013463-0059). Raportissa on käyty läpi purkuputken rakentamisen vaikutukset 14 eri osa-alueen osalta. Näitä ovat maaperä, kallioperä, pohjavesi, maisema, luontoarvot kuten linnut, kasvillisuus, asutus, vesistöt, maankäyttö, suojelualueet ja perinnemaisemat, ihmiset ja yhteiskunta, porotalous, liikenne. Hakijan käsityksen mukaan raportin tietojen perusteella ei olisi tarvetta soveltaa YVA-menettelyä.

 

HAVAINNOT RAPORTISTA

Raportissa ei ole tarkoin osoitettu purkuputken reittiä vaan suunnitelma on yleisluontoinen. Rakennushankkeena se on varsin laaja sekä tulee olemaan maastossa ainakin koko kaivoksen toiminta-ajan ja mahdollisesti pitkään. On mahdollista että hankkeella on ympäristövaikutuksia, joista olisi tarve saada laajemmin tietoa. YVA menettely myös antaisi alueen asukkaille mahdollisuuden olla selvillä hankkeesta tarkemmin sekä mahdollistaisi asukkaiden mielipiteiden vaikutuksen hankkeeseen.

 

Ympäristötarkastajan esitys:

ROVANIEMEN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN LAUSUNTO                    

Ympäristönsuojeluviranomaisen mielestä hankkeen ympäristövaikutukset tulee selvittää riittävän kattavasti ja avoimesti, siten hankkeeseen on sovellettava YVA-menettelyä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan esityksen mukaisesti.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.