Ympäristölautakunta, kokous 27.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle Niukkanen Kimmo ja Niukkanen Sari maa-aines- ja ympäristölupa-asiassa

ROIDno-2020-638

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Carita Lallukka, ympäristötarkastaja, carita.lallukka@rovaniemi.fi

Perustelut

Niukkanen Kimmo ja Niukkanen Sari ovat hakeneet kalliokiviaineksen ottamiseen sekä ympäristölupaa maa-aineksen louhintaan, murskaamiseen ja varastointiin Rovaniemen Saarenkylän Taka-Lapinvaaraan tilalle Sammalmetsä RN:o 698-409-6-194. Samalla haetaan lupaa aloittaa toiminta ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa. 

Maa-aineslupaa haetaan kymmenen (10) vuoden aikana toteutettavalle yhteensä 70 000 m3:n suuruiselle kalliokiviaineksen otolle. Toiminta-alueen pinta-ala on noin 2,22 ha ja ottoalueen pinta-ala on 1,58 ha. Ottamissyvyydeksi 0–11 metriä. Alin ottotaso hakemuksen mukaan pohjoisosassa +180.00 ja eteläosassa +194.39. Maa-ainesta on tarkoitus murskata keskimäärin 20 000 tonnia vuodessa. Tuotantojaksoja alueella on arviolta 1-2 kappaletta, tuotantojakson ollessa 2-6 viikkoa kerrallaan. Murskaamista suoritetaan ma-pe klo 7.00–22.00 ja la klo 7.00–18.00, poraamista ma-pe klo 7.00–21.00, rikotusta ma-pe klo 8.00–18.00, räjäyttämistä ma-pe klo 8.00–18.00. Kuormaamista ja kuljetusta suoritetaan ma-pe klo 6.00–22.00 ja la klo 7.00– 18.00.

Ympäristötarkastaja:

Ympäristölautakunta päättää myöntää Niukkanen Kimmolle ja Niukkanen Sarille maa-aines- ja ympäristöluvan liitteen 1 mukaisesti. Hakijalle myönnetään maa-aineslain 21 §:n ja ympäristönsuojelulain 199 §:n mukainen oikeus aloittaa toiminta lupamääräyksien noudattaen päätöksessä määrättyä vakuutta vastaan mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Kun tämä lupapäätös on saanut lainvoiman ja luvanhakija on toimittanut luvan mukaisen vakuuden, alueelle myönnetty vanha maa-aineslupa 703/2019 lakkaa ja vanhan luvan vakuus palautetaan Niukkanen Kimmolle ja Niukkanen Sarille.

Päätösehdotus

Esittelijä

Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan esityksen mukaisesti.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Carita Lallukka, ympäristötarkastaja, carita.lallukka@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta myönsi Kimmo Niukkaselle ja Sari Niukkaselle 23.9.2020 § 120 maa-ainesluvan sekä ympäristöluvan louhintaan ja murskaamiseen Rovaniemen Saarenkylän Taka-Lapinvaaraan tilalle Sammalmetsä RN:o 698-409-6-194. Samalla ympäristölautakunta myönsi toiminnalle aloittamisoikeuden ennen lupapäätöksen lainvoimasuutta.

Päätöksestä on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen Eeva-Liisa Hirvelän kuolinpesän toimesta. Vaasan hallinto-oikeus on pyytänyt Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnan lausuntoa asiassa. 

Eeva-Liisa Hirvelän kuolinpesän valitus oheismateriaalina.

 

Ympäristötarkastaja: 

Lausuntonaan Vaasan hallinto-oikeudelle ympäristölautakunta viittaa 23.9.2020 § 120 tekemäänsä päätökseen ja päätöksen perusteluihin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan esityksen mukaisesti.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

vaasa.hao@oikeus.fi Dnro 20199/03.04.04.04.23/2020

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.