Ympäristölautakunta, kokous 27.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Lausunto vastaselitykseen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle valitusasiassa Kemijoki Oy. Sierilän voimalaitos, poikkeamislupa 2019-869

ROIDno-2019-2544

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pentti Ylitalo, rakennustarkastaja, pentti.ylitalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Kemijoki Oy hakee poikkeamista Rovaniemen kaupungin Oikaraisen kylässä sijaitseville Haapaharju 698-409-29-21 ja Sierilän Voimalaitos 698-409-29-2 nimisille tiloille suunnitelluille Sierilän voimalaitokseen liittyville koneasema- ja luukkurakennuksille. Koneasema 2158 k-m2 ja luukkurakennus 106 k-m2. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Pentti Ylitalo, rakennustarkastaja, pentti.ylitalo@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta myöntää poikkeamiset päätösehdotuksen 2019-869 (liite 1) mukaisesti.

Päätös

Raimo Miettunen esitti Merja Mäntyniemen kannattamana, että asia käsitellään seuraavassa lautakunnan kokouksessa.
Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosesitys joten asiasta on äänestettävä. Ympäristölautakunta hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen, jonka mukaan ne, jotka ovat käsittelyn jatkamisen kannalla tässä kokouksessa vastaavat Jaa ja ne jotka ovat siirtämisen kannalla vastaavat Ei.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin seitsemän (7) Jaa -ääntä ja kolme (3) Ei -ääntä.

Puheenjohtaja totesi että asian käsittely jatkuu.

Timo Lappalainen esitti Aatos Nätyngin ja Reetta Junttilan kannattamana, että poikkeamislupaa ei myönnetä.
Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosesitys joten asiasta on äänestettävä. Ympäristölautakunta hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen, jonka mukaan ne, jotka ovat rakennustarkastajan esityksen kannalla vastaavat Jaa ja ne, jotka ovat Timo Lappalaisen esityksen kannalla, vastaavat Ei.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin viisi (5) Jaa -ääntä ja viisi (5) Ei -ääntä.

Äänestyksen tulos 5 - 5. Puheenjohtajan äänen ratkaistessa rakennustarkastajan esitys on tullut ympäristölautakunnan päätökseksi.

Aatos Nätynki, Timo Lappalainen ja Reetta Junttila jättivät asiassa eriävän mielipiteen.

Äänestystulokset

 • Jaa 7 kpl 70%

  Reetta Junttila, Heikki Luiro, Jouko Lampela, Timo Lappalainen, Aatos Nätynki, Risto Vanhatalo, Hannele Simonen

 • Ei 3 kpl 30%

  Raimo Miettunen, Merja Mäntyniemi, Paula Kettunen

 • Jaa 5 kpl 50%

  Heikki Luiro, Raimo Miettunen, Hannele Simonen, Jouko Lampela, Risto Vanhatalo

 • Ei 5 kpl 50%

  Reetta Junttila, Aatos Nätynki, Paula Kettunen, Timo Lappalainen, Merja Mäntyniemi

Valmistelija

Pentti Ylitalo, rakennustarkastaja, pentti.ylitalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt Rovaniemen ympäristölautakuntaa antamaan lausunnon Suomen luonnonsuojeluliitto Lapin piiri ry:n, Suomen luonnonsuojeluliitto Rovaniemi ry:n,  Alli Ovaskaisen ja Juha Ovaskaisen yhteiseen valitukseen Rovaniemen ympäristölautakunnan päätöksestä 30.10.2019 § 144, poikkeamispäätös 2019-869, Kemijoki Oy.

Lausunnon antamisen määräaika oli 30.01.2020, jota on jatkettu ympäristölautakunnan kokouksen siirtymisen vuoksi 10.2.2020 saakka. 

Valituksen tekijät vaativat, että päätös on hylättävä lainvastaisena. 

Rakennustarkastaja:

Ympäristölautakunnan 30.10.2019 kokouksessa tekemän päätöksen § 144, poikkeamispäätös 2019-869 sekä hakemuksessa olevien asiapapereiden lisäksi lautakunta toteaa seuraavaa:

Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle jätetyssä valituksessa ei ole tullut esille sellaista uutta asiatietoa, jonka nojalla Rovaniemen ympäristölautakunnan päätös tulisi kumota tai muuttaa. Valitus tulisikin hylätä ja pysyttää voimassa annettu päätös.

Päätösehdotus

Esittelijä

Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää rakennustarkastajan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Hannu Kangas, rakennustarkastaja, hannu.kangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on varannut tilaisuuden Rovaniemen ympäristölautakunnalle lausua vastaselityksessä esitetystä ympäristölautakunnan toimivaltaa koskevasta valitusperusteesta.

Viite: Suomen luonnosuojeluliiton Lapin piiri ry:n, Suomen luonnonsuojeluliton Rovaniemi ry:n, Alli Ovaskainen ja Juha Ovaskainen valitus Rovaniemen ympäristölautakunnan päätöksestä 30.10.2019 § 144.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus lähettää ympäristölautakunnalle tiedoksi valittajilta saadun valitusta koskevan vastaselvityksen sekä hallinto-oikeudelle toimitetun valiltuksen täydennyksen. Vastaselvitys sekä täydennys valitukseen oheismateriaalina.

Lausunnon antamisen määräaika oli 15.01.2021, jota on jatkettu ympäristölautakunnan kokousajankohdan vuoksi 5.2.2021 saakka. 

 

Rakennustarkastaja:

Ympäristölautakunnan 30.10.2019 kokouksessa tekemän päätöksen § 144, poikkeamispäätös 2019-869, hakemuksesssa olevien asiapapereiden ja Ympäristölautakunnan 5.2.2020 kokouksessa tekemän päätöksen § 9 Pohjois-Suomen hallintoikeudelle antamansa lausunnon lisäksi lautakunta toteaa seuraavaa:

Ympäristölautakunta on totetuttanut toimivaltaansa Rovaniemen kaupungin silloisen hallintosäännön mukaisesti, Hallintosääntö 1.6.2017. Ympäristölautakunta päättää poikkeamisesta rantasuunnittelun tarpeesta ranta-alueella, jolla ei ole voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n 1 momentissa tarkoitettua kaavaa. Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle jätetyssä valituksessa ei ole tullut esille sellaista uutta asiatietoa, jonka nojalla Rovaniemen ympäristölautakunnan päätös tulisi kumota tai muuttaa. Valitus tulisikin hylätä ja pysyttää voimassa annettu päätös.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää rakennustarkastajan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.