Ympäristölautakunta, kokous 27.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Oikaisuvaatimus ympäristöpäällikön tekemään viranhaltijapäätökseen 08.12.2020 § 36 valvontaeläinlääkärin viran täyttäminen

ROIDno-2020-3893

Valmistelija

  • Sini-Sisko Kilpeläinen, terveystarkastaja, sini-sisko.kilpelainen@rovaniemi.fi
  • Hanna Haurinen, henkilöstölakimies

Perustelut

Rovakaaren ympäristöterveydenhuollossa on ollut haettavana valvontaeläinlääkärin toistaiseksi voimassa oleva virka (vakanssinumero 73265001). Virka on ollut julkisesti haettavana 18.11.2020 – 3.12.2020 välisen ajan. Hakuaikana virkaan haki 2 henkilöä, joista molemmat täyttivät kelpoisuusehdot. Hakijoista on tehty ansiovertailu. Hakijoita ei ole haastateltu, vaan ympäristöpäällikkö on päätöksellään 8.12.2020 tehnyt valinnan valvontaeläinlääkärin virkaan (vakanssinumero 73265001) ansiovertailun perusteella.

Toinen hakijoista on 8.12.2020 tehnyt valinnasta oikaisuvaatimuksen, jossa hän esittää tulleensa syrjityksi työhönotto tilanteessa character assassination perusteella sekä työnantajan syyllistyneen rotu-, ikä- ja henkilöpersoona -syrjintään. Hän vaatinut valvontaeläinlääkärin viran valintapäätöksen kumoamista sekä lisäksi korvauksena syrjinnästä, aliarvioinnista ja kunnian loukkaamisesta 30.000 euroa 8 prosentin viivästykorolla 12.12.2020 lukien.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistetun eläinlääkärin tutkinto sekä mikäli hakija on valmistunut eläinlääkäriksi muussa EU/ETA -maassa kuin Suomessa, tulee eläinlääkärin olla tutustunut Suomen asianomaiseen lainsäädäntöön ruokaviraston hyväksymällä tavalla. Työn on kerrottu edellyttävän kykyä itsenäiseen työskentelyyn, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, sujuvaa suomen kielen taitoa, oman auton käyttöä työajoissa sekä aktiivista ja joustavaa työotetta. Eduksi on kerrottu katsottavan kokemus valvontaeläinlääkärin työstä ja elintarvikevalvonnan kunnallisista viranomaistehtävistä.

Valvontaeläinlääkärin valinta on tehty hakijoiden itse hakemuksissaan esittämien tietojen perusteella. Kumpaakaan hakijoista ei ole haastateltu, eikä työnantaja ole saanut henkilöä koskevia tietoja ulkopuolisiltakaan tahoilta, kuten oikaisuvaatimuksen tekijä oikaisuvaatimuksessaan väittää työnantajan uskoneen "luotettavia juoruja". Oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole rekrytoiville henkilöille aiemmin tunnettu eikä rekrytoinnin yhteydessä ole ollut käytettävissä oikaisuvaatimuksen tekijästä muita tietoja kuin ne mitä hän on itse hakemuksessaan esittänyt. Valinta on tehty ansioiden perusteella. Molemmat hakijoista täyttää viran kelpoisuusehdot, mutta virkaan valitulla on pidempi kokemus työtehtävistä, jotka ilmoitettiin katsottavan eduksi valinnassa. Virkaan valittu on toiminut nykyaikaisessa valvontaeläinlääkärin virassa ja tehnyt kunnallisia elintarvikevalvontatehtäviä. Oikaisuvaatimuksen tekijän työkokemus sisältää eläinlääkinnän praktiikkatehtäviä sekä jonkin verran eläinsuojeluvalvontaa ja hallinnollisia tehtäviä toisen viran ohessa, mutta hänellä ei hakemuksessa esittämiensä tietojen perusteella ole työkokemusta juuri valvontaeläinlääkärin virasta, kuten ei myöskään elintarvikevalvontatehtävistä. Virkaan valitun todettiin olevan ansioituneempi työkokemuksen osalta. Lisäksi hänen voitiin aiemman Rovaniemen kaupungilla työskentelyn perusteella todeta täyttävän edellytykset henkilökohtaisten ominaisuuksien osalta.

Valvontaeläinlääkärin haku- ja valintaprosessi on edellä kerrotuin tavoin hoidettu ottaen huomioon virkaan hakeneiden tasapuolisuus ja yhdenvertaisuus ilman kenenkään hakijan syrjintää.

Oheismateriaalina viran hakuilmoitus, hakijoiden hakemukset ja ansiovertailu, valintapäätös sekä oikaisuvaatimus.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Zibelina Armassalo

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus
Kunnallisvalituksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Kunnallisvalituksen valitusperusteina ovat päätöksen tai päätöksenteon laillisuusvirheet.

Valitusviranomainen ja yhteystiedot
Valitusviranomainen:  Pohjois-Suomen hallinto-oikeus                            
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu                                             
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu                                                     
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Telefax: 029 5642 841
Puhelin: 029 5642 800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika ja sen alkaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava ja siinä on mainittava valittajan nimi ja kotikunta. Vastaavasti on ilmoitettava laillisen edustajan, asiamiehen tai valituksen laatijan nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä; päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai päätös on muuten lainvastainen.

Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäinen tai viran puolesta oikeaksi todistettu jäljennös päätöksestä, josta valitetaan; todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Valitus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli valituskirjelmä lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen valitusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (faksi, sähköposti tai sähköinen asiointipalvelu) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Valitusasiakirjoja, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.
Kunnallisvalitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

 

Kunnallisvalituksen maksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.